ဗုေဒၵါေမာကန္ (သို႔) မြတ္စလင္မ္ သူေတာ္စဥ္ႀကီးအေၾကာင္း

ဗုေဒၵါေမာကန္ (သို႔) မြတ္စလင္မ္ သူေတာ္စဥ္ႀကီးအေၾကာင္း ခလီဖႊာ ဦးသိန္းဝင္းေအာင္ (K.A.F.T.G ဃရာနာ)

%d bloggers like this: