Benefits of the Outstanding Student (Lu-Ye Chun လူရည္ခၽြန္) Project

LYC

Above pic taken from U Ko Ko Naing‘s FB

Dr. Tint Tint Kyi wrote>>>

လူရည္ခၽြန္ ၇၉၀၈ ဦးကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာ

အထပ္၊ အၾကိမ္ရျခင္းမ်ား ကို ေလွ်ာ့ျပီးေနာက္

စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသား ၅၀၆၅ ဦးကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း စီစစ္ေတြ ့ ရွိရပါသည္။(၂၄-၁၁-၂၀၁၄)အထိစီစစ္ျပီး။

The famous writer and Anatomist, Professor Dr Maung Maung  Nyo commented and asked me under my LYC picture album:

 1. Very nostalgic (pictures)!
 2. Were Luyechuns similar to Boy scouts at Boy scout Jamboree?
 3. Or were they similar to Communist Young Pioneers?

My brother Dr Alfred Balwin (USA) also asked me:

 1. Nyi Lay Ko, among many SPDC Projects, is Out  Standing Student Programme (Lu Yay Chun) a Success or a Failure?
 2. Nyi Lay Ko, I just need a simple answer Yes or No!

My reply:  Luyechun or Out Standing Student Programme was a success for the country and for the award winners. But it was a failure for the General Ne Win‘s government because they failed to BRAIN WASH most of us.

Dr Alfred: The country creates a brain drain. 2/3 of the Lu Yay Chun has already expatriated. No time to BRAIN WASH!!!

My reply:  At least just look at MOH Minister Dr Pe Thet Khin, MMU Rector Dr Than Win,  MMU Med Head Prof Dr Aung Gyi and Dr Khin Swe Myint (Ph D Japan, Rector – Mandalay University).

LYC Programme brought for them opportunities for gaining success for them and it benefit our country. Congratulations. A lot of Lu Yae Chuns were abroad. But at least PTK, TW and AG were not only in Myanmar and in Gov service but the leaders in the MOH and Medical Education field. U Sein Win , is also a former LYC that I know in KL. He is an Educationist, worked in RTM Radio Television Malaysia for a dozen of yr and is now in UM.

If think other way round, it is better for a country to export high income experts instead of cheap labour and maids. Expatriates also remit the FE back to the mother land in addition to tax.

Dear Ahkogyi, List of overseas Chinese  and List of Non-resident Indians are impressive. Overseas Chinese and Indians abroad were migrated out for various reasons various reasons but no doubt they had contributed enormously for the progress in economy and technology of their countries of origin. I BELIEVE, hope and pray that even our children would help Myanmar or Burma later.

I BELIEVE, hope and pray that even our children, second or third generation migrants abroad could or would be able to help our motherland, Myanmar or Burma later.

 I believe that it was started with the very good intention. By this selecting, competition process and awarding of bright students was aimed to be useful and beneficial for the future of the country and of course for the ruling government and BSPP party.

Mudita (Sympathetic or vicarious joy, the pleasure that comes from delighting in other people’s well-being rather than begrudging it. Wiki.) When I was in 6 th. std. Mdy newspaper published about LYC Nwe Nwe Tin. After reading her story, I admired her and wish to be like her. So studied and train myself not only academically but also for the physical fitness and general knowledge. (Nwe Nwe Tin got LYC for 4 times and married to LYC Sai Kham Leik, both became doctors and trained further as Anatomist)

Bright students had to compete at the school level, township and district level in General Knowledge, Burmese language, Maths and Physical fitness competition. General Knowledge covers the Burma/world history, geography, politics and of course also cover the BSPP and Government. Physical fitness competition was general PE, push-ups, sit-ups, Standing long jump competition , shot put  and (Track Running) Sprints.

Awarding, touring to get more general knowledge, dozens of dinner parties each year, marching, propagating of BSPP doctrines. At that time, General Ne Win’s Socialist Party Central Committee members were preparing for set up of the Youth wing called Lanzin Lu Nge. We felt honoured because they were even discussing, actually explaining the concepts, structure, rules and regulations and ideologies behind those things.

Students got the destinations to yearn for and once won, got exposure to the real world. We got the chance to travel and were treated as VIPs. LYC news published in the newspapers, even on front pages, dinners given by the Divisional Commanders, Division Council Chairmen, Education & Health Minister, Minister of Information and by General Ne Win and Madam Daw Khin May Than. (I think for the first three years only and the year 1966 was the last time General Ne Win gave the Dinner. All the LYCs had the chance to shake hands with both of them.) I even suspect that they purposely went abroad for health reasons during the time LYC were around in Rangoon. Or just the coincidence only but they were not in the country at that summer times, may be they also had holidays to avoid the hot April weather. At his dinner, all the Revolutionary Council members were seated in different tables to dine together with LYCs.

Even the most intelligent (Deputy) Minister, Dr Nyi Nyi, General Tin Oo (now NLD), BSPP CECs of Education, famous journalists, writers, were with us. BSPP CEC, U Than Oo, U Kyaw San etc were there. U Than Oo even rationalized the nationalization of the schools, by saying that the mission schools were the remnants of colonialization  and Christian propaganda. National Footballers to movie stars were brought in to introduced to us.

We got the lectures on various topics by university lectures, excursions to various factories, museums and other interesting places. We were treated as VIPs everywhere. Our news are published extensively in newspapers, radio (no TV at our time), LYC songs were broadcasted on radio and the Information ministry showed the LYC news movies in all the cinemas. Even they showed the news in the cinemas of Dolly Lin and my pictures raising the flag ceremony at the Kyayng Thar Pwe daw sports opening (1967) in Mandalay.

So the bright students were motivated, trained, gained better fitness, gained general knowledge, exposed to the top echelon in the various fields. And later LYSs were honoured in different ways throughout the whole year in the respective school and township.

Win Aung
လူရည္ခြ်န္သည္..လမ္းစဥ္ပါတီ၏..အမာခံ..လူငယ္..အဖြဲ႔အစည္း..မဟုတ္ခဲ႔ပါ..
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
လမ္းစဥ္ပါတီ၏..အမာခံ..လူငယ္အဖြဲ႔..အစည္းမ်ားကို..
မူလတန္း..အဆင္႔..ေတဇ..လူငယ္..
အလယ္တန္း..အဆင္႔..ေရွ႔ေဆာင္..လူငယ္..
အထက္တန္းနဲ႔..တကၠသိုလ္..ေကာလိပ္အဆင္႔..လမ္းစဥ္..လူငယ္..ဆိုၿပီးဖြဲ႔ခဲ႔..ပါတယ္..။
လမ္းစဥ္ပါတီ..မွ..ႀကီးႀကပ္..ကြပ္ကဲပါတယ္….။
။။။။။။။။။။။။။
လူရည္ခြ်န္မ်ားဟာ..လမ္းစဥ္ပါတီ..ရဲ႔.အမာခံ..သေႏၶ..လူငယ္..အဖြဲ႔အစည္း..မဟုတ္ခဲ႔ပါ..။
စာေပ..၊ အားကစား..၊ ဗဟုသုတ..၊ ဘက္စံု..ထူးခြ်န္ေက်ာင္းသား..မ်ားကို..ေရြးခ်ယ္ခဲ႔ၿခင္း..ၿဖစ္ပါတယ္…။
ပညာေရး..၀န္ႀကီးဌာနမွ..ေရြးခ်ယ္ပါတယ္….။
။။။။။။။။။။။။
စီမံကိန္း..၀င္..လူငယ္မ်ား..ေတြ႔ဆံုပြဲကို..
ေႏြရာသီမွာ…ၿပဳလုပ္ပါတယ္….။
(၁) လမ္းစဥ္..လူငယ္..ေခါင္းေဆာင္သင္တန္း..လူငယ္မ်ား (ပါတီမွ..ေရြး)
(၂) စံၿပ..ႀကက္ေၿခနီ (ၿမန္မာႏိုင္ငံႀကက္ေၿခနီအသင္းမွ..ေရြး)
(၃) လူရည္ခြ်န္ (ပညာေရး..၀န္ႀကီး..ဌာနမွ..ေရြး..) တို႔..ပါ၀င္ပါတယ္…။
။။။။။။။။။။။။။။
အခ်ိဳ႔..လူငယ္ေတြ..နဲ႔.လူႀကီးေတြက…လမ္းစဥ္ပါတီရဲ႔…သေႏၶအဖြဲ႔အစည္းလို႔..
ထင္မွတ္မွားေနေႀကာင္း…ၿမင္ေတြ႔ေနရ..ပါတယ္….။
။။။။။။။။။။။။။။
ကြ်န္ေတာ္..GTI..ပထမႏွစ္..လူရည္ခြ်န္ရခဲ႔..ပါတယ္…။ အဲဒီ..အခ်ိန္မွာ..လမ္းစဥ္..လူငယ္.အဖြဲ႔၀င္…မဟုတ္ခဲ႔ပါ..။
လမ္းစဥ္..လူငယ္အဖြဲ႔..၀င္..ၿဖစ္လွ်င္..အနည္းငယ္..ဦးစားေပးသည္႔..သေဘာ.
.ေတာ႔ရွိပါတယ္…။
။။။။။။။။။။။။။
ေခတ္ကာလ..စနစ္..အရ..လူရည္ခြ်န္.ဟာ..လမ္းစဥ္ပါတီ..အုပ္ခ်ဳပ္တဲ႔..ကာလမွာ..ေပၚထြန္းလာခဲ႔တဲ႔..အတြက္..ပါတ္သက္မွဳ..ရွိပါတယ္…။
ဒါေပမဲ႔..
အမာခံ..လူငယ္..အဖြဲ႔အစည္း..မဟုတ္ခဲ႔ပါ..။
အမာခံ..လူငယ္..အဖြဲ႔႔အစည္းက…လမ္းစဥ္လူငယ္..ၿဖစ္ပါတယ္..။
။။။။။။။။။။။။
ပါတီ..လူငယ္..အဖြဲ႔..မဟုတ္ပါ..။
ပညာေရး..ထူးခြ်န္..ေက်ာင္းသား..မ်ား..အဖြဲ႔ၿဖစ္ပါတယ္…။
။။။။။။။။။။။။
ယခုလည္း..
ပါတီ..ႏိုင္ငံေရး..မလုပ္ပါ..။ ပါတီ..အစြဲ..မရွိပါ..။
တိုင္းၿပည္႔အေရး..ပညာေရး.က်န္းမာေရး..ေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳး..ေဆာင္ရြက္ရာတြင္.
ႏိုင္ငံထူေထာင္ေရး..ေဆာင္ရြက္ရာတြင္..လိုအပ္လာမည္ဆိုပါက…တစ္ေဒါင္႔..တစ္ေနရာ..က.
.ပါ၀င္ႏိုင္..ဘို႔..ဖြဲ႔စည္း..ပါသည္..။
။။။။။။။။။။။။
Hacker ..၀င္သည္မွာ..ေနာက္ခံ…အၿမင္တစ္ခု..အေႀကာင္းတစ္ခု..ရွိမည္.ဟု..ထင္ပါသည္..။ေလးစားစြာၿဖင္႔..၀င္းေအာင္
ေရေႀကာင္း..ေက်ာင္းဆရာ..

Tags: , , , , , , , , , ,

10 Responses to “Benefits of the Outstanding Student (Lu-Ye Chun လူရည္ခၽြန္) Project”

 1. drkokogyi Says:

  Comments copied from my FB
  May Barani Naing: တကယ္အားက်ဖို.ေကာင္းတယ္။ဘာလို.ဆက္မေပးေတာ.တာလဲမသိဘုးေနာ္။
  Ko Ko Gyi: I hope and pray that LYC PTK (MOH), LYC Dr TW (Rector) and other LYC Rectors/Professors/Head of Dpts should give pressure to the authorities to REVIVE this programme.
  Dr Alfred Balwin: Nyi Lay Ko, How is Lu Ye Chun selected? Due to their merit or somebody’s son? I don’t see any Lu Ye Chun Generals. I like two questions put up by Saya Dr. Maung Maung Nyo.You skip them. Why? I am not a Lu Ye Chun but I can withstand any shock of life!
  Ko Ko Gyi : Bright students had to compete at the school level, township and district level in General Knowledge, Burmese language, Maths and Physical fitness competition. General Knowledge covers the Burma/world history, geography, politics and of course also cover the BSPP and Government. Physical fitness competition was general PE, push-ups @ http://en.wikipedia.org/wiki/Push-up, sit-ups @ http://en.wikipedia.org/wiki/Sit-up_(exercise), Standing long jump competition @ http://en.wikipedia.org/wiki/Standing_long_jump , shot put @ http://en.wikipedia.org/wiki/Shot_put and (Track Running) Sprints @ http://en.wikipedia.org/wiki/Sprint_(running).

  No, Luyechuns were not similar to Boy scouts at Boy scout Jamboree
  nor were they similar to Communist Young Pioneers. LYC may have some common features and activities as a uniformed youth activities, at least during the camping period but afterwards there was SADLY no organization or association at all. We asked and requested since that time but authorities ignored totally without any response.
  Congratulations Ahkogyi for although OFFICAALLY not a Lu Ye Chun, but you are also a LYC of your own. Yes not the Gen Ne Win’s Revolution Council endorsed LYC but YOU ARE A LUYE CHUN because you are a high achiever and could even withstand any shock of life, the quality most the the so called Ne Win endorsed LYC (including me) are struggling out our lives abroad and in Myanmar.

 2. drkokogyi Says:

  Ko Ko Gyi Dear Ahkogyi, I have read the Pollyanna (in Burmese & Eng) for 50 times and Dale Carnegie’s How to stop Worrying and start living for more than a dozen times (Eng & U Nu’s translation) to withstand or fight back numerous shocks of life. Sometimes almost broke down or up to the brink of wishing to go to another life. I even started my blog to leave behind my POINT OF VIEW for my grandchildren because numerous friends (not fro FB) and relatives are willing to exagerate bad things but totally ignored my good deeds and struggle. So my blog is just to show off from my POV to countre them. I am just a normal human with a mixture of good and bad, failures and some success but I am not a saint and am not writting any bad things about me. Please forgive me brother.

 3. drkokogyi Says:

  Alfred Balwin Nyi Lay Ko, Never apologize. It is a sign of weakness. I am just exchanging view points. In this competitive world. Lu Ye Chun are afraid of failure. True leadership is not afraid of failure. If you study world leaders most of them are last in their class including Sir Winston Churchill. But he was the finest leader during the WWII, England ever produced.

 4. drkokogyi Says:

  Took from Luyechun FB Group by Dr Nay Oo (Luyechun)
  (TQ Dr Ne Oo, I just copy your postings here to get more facts about LYCs.

  ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တခ်ိန္က ရွိခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ တိုးတက္မႈကို အားေပးခဲ့ လူရည္ခြၽန္စီမံကိန္းေတြ ဘာေၾကာင့္ ရပ္သြား ရတာလဲ၊
  လူငယ္ေတြ အဖြဲ႔အစည္းသေဘာ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္တတ္ေရးနဲ႔ အမ်ားအက်ဳိး သယ္ပိုးေစေရးအတြက္ အရင္က စာတတ္ေျမာက္ေရးမွာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေစ သလိုမ်ဳိး စီမံကိန္းေတြ မရွိေတာ့တာ ဘာေၾကာင့္လဲ၊ (နဝတ)… တက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း လုပ္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသား ပြဲေတာ္ေတြ ဘာေၾကာင့္ ရပ္သြားတာလဲ၊
  Nay Oo သည္အခ်ိန္မွာ အေရးပါဆုံးကေတာ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ က႑ပါပဲ။ မိဘကေမြးေကၽြးသုတ္သင္ၿပီးခဲ႔ၿပီ။ ဆရာက သြန္သင္ဆုံးမၿပီးခဲ႔ၿပီ။ ဒီလူငယ္ေတြကိုိ လူ႔ေဘာင္္ေလာက ထဲမွာ ေနရာတခု ဖန္တီးေပးရေတာ႔မယ္။
  အရင္ မဆလေခတ္တုန္းကေတာ႔ အသုံးခ်ဖို႔ ခိုင္းေကာင္းဖို႔ ေတဇလူငယ္ ေရွ႔ေဆာင္လူငယ္ လမ္းစဥ္လူငယ္ ဆိုၿပီး သူတို႔လိုခ်င္တဲ႔ပုံစံကို ရိုက္သြင္းခဲ႔ပါတယ္။
  လူရည္ခၽြန္စီမံကိန္းဆိုၿပီး လက္ေရြးစင္လူငယ္ေတြကို ပါတီႏိုင္ငံေရး အေတြးအေခၚေတြလည္း သင္ၾကားျဖားေယာင္းခဲ႔တာပဲ။ ဒါေပမယ္႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေက်ာခ်ပါမ်ားလို႔ ဓားျပမွန္း ေကာင္းေကာင္းႀကီး ရိပ္စားလာမိတဲ႔အခါမွာ လူငယ္နဲ႔ လူႀကီးေတြ အၾကားမွာ ေစ႔စပ္လို႔မရတဲ႔ အက္ရာထင္လာခဲ႔တာ ကေန႔အခါမွာပါ။

 5. drkokogyi Says:

  Took from Dr Nay Oo’s posting in LYC FB Group …
  နဝတ တက္လာၿပီး ပထမပိုင္းမွာ အာဏာကို ရည္ရွည္ကိုင္ထားဖို႔မရွိလို႔ ဝန္ႀကီးဌာနေတြကို နည္းနည္းပဲ တြဲကိုင္ထားၿပီး အဓိကလုပ္ငန္းေတြပဲ လုပ္မယ္ေျပာထားခဲ့တယ္။ ေနာက္ပိုင္းပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန သီးသန္႔ခြဲထုတ္ၿပီး ဗိုလ္ခင္ညြန္႕ အမ်ဳိးသားပညာ…ေရးေကာ္မီတီ ဥကၠဌ ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္က်ေတာ့ ဌာနအလိုက္ အရင္လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္နိုင္ဖို႔ စီမံကိန္းေတြ ျပန္တင္ျပခိုင္းေတာ့ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၊ ေက်ာင္းသားေရးရာဌာန၊လူရည္ခၽြန္အဖြဲ႕စု က လူရည္ခၽြန္စီမံကိန္းကို အရင္ဘယ္လိုလုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ တင္ျပခဲ့တယ္။
  ပထမအႀကိမ္ျပန္တင္ေတာ့ ဘာမွ မေျပာပဲေနခဲ့တယ္။
  ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အစည္းအေဝးမွာ ထပ္တင္ျပန္ေတာ့.. ေနာက္ကို တင္ျပဖို႔ သီးသန္႔မေတာင္းပဲ မတင္ျပပါနဲ႕လို႔ တုံ႔ျပန္ခဲ့တယ္လို႔ လူရည္ခၽြန္ဌာနစုက အရာရွိတေယာက္ ကိုယ္တိုင္ေျပာျပခဲ့တာကို ကိုယ္တိုင္သိခဲ့ရတယ္။

 6. drkokogyi Says:

  Dr. Alfred questioned about LYCs becoming generals. Answer is here:
  Myo Kyi Tha
  http://sonesiyar.blogspot.com/​2009/01/blog-post_9939.html
  အခု ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးထင္တယ္
  လူရည္ခၽြန္ ႏွစ္ထပ္ကြမ္း

  အျဖဴေရာင္ ေမတၱာ: *လူတစ္ကိုယ္ စိတ္တစ္မ်ိဳး (အရွင္ေမတၱာစာရ ဘေလာ့ႏွင့္ပတ္သတ္၍)*
  sonesiyar.blogspot.com
  ကၽြန္ေတာ္က ႂကြက္ေန႔ဖြားပါ။ ဒါေပမယ့္ ဘာျဖစ္လို႔လဲ မသိဘူး.. ေၾကာင္ေလးေတြကို တအားခ်စ္တယ္ ခင္ဗ်။ ေၾကာင္ေတြ႔ရင္ မေနႏိုင္ဘူး။ ဆြဲေပြ႔ၿပီး ရင္ခြင္ထဲ ထည့္လိုက္ရမွ ေက်နပ္တာ။ လူရွင္းရင္ ခိုးေတာင္ နမ္းလိုက္ေသးတယ္.. အဟက္…။ ကၽြန္ေတာ့္အေမက အဲဒါကို မႀကိဳက္ဘူး။ ေရာဂါရမွာ စိုးလို႔တဲ့။ ဒါေပမယ့္လည္း လစ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္ က…..

  Unlike · · Unfollow Post · Share · September 25 at 3:00pm.

  You like this..

  Ko Ko Gyi Excellent, LYCs on both both sides of political divide.
  September 25 at 3:24pm · Like.

  Ko Ko Gyi တေလာကေတာင္ ျပည္နဝေဒးႀကီး ရဲ ႔ရွင္ေႏွာင္း ပိုဒ္စံုရတုတပုဒ္ ကို ကိုယ့္ညီတုိ႔ အတြက္ေရးမယ္လုိ ့ ျပင္ေသးတယ္။

  me: ဟုတ္ကဲ့။

  M: ေကတုဝင္းထြဋ္ သီခ်င္းရွာမရလို ႔။

  8:13 AM me: ညီတို႔ဒီကုိ အလႊတ္ခံရတဲ့ သူေတြက ေျပာရရင္ ၁၀ တန္းတုန္းက ထိပ္ဆိုတဲ့ အထဲကေတြပဲအစ္ကို။ လူေတာ္ေတြေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ဒီေရာက္ေတာ့ ပညာထက္ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ၾကတာမ်ားေနတယ္ အစ္ကိုရာ ႏိုင္ငံအတြက္ ရင္ေလးစရာေပါ့ေလ။

  M: ဒုိ ့ေခတ္တုန္းက ဗိုလ္ေလာင္းဆိုတာ တကယ့္လူေတာ္ေတြ ေသခ်ာတယ္။ ခုေတာ့ ကိုယ္လည္း ေသခ်ာမသိဘူး။
  လွေဌးဝင္း ကကိုယ္နဲ ့စက္မွဳလုပ္အားေပး ၁၉၇၆ မွာဆံုခဲ့ေသးတယ္၊ တကယ့္လူေတာ္။

  me: ဟုတ္ကဲ့

  8:15 AM M: အခု ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးထင္တယ္
  လူရည္ခၽြန္ ႏွစ္ထပ္ကြမ္း

  me: ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္လွေဌး၀င္း ထင္တယ္
  8:16 AM ရန္ကုန္တိုင္းတိုင္းမွဴးေတာ​င္လုပ္လိုက္ေသးတယ္

  Nay Oo ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး လွေဌးဝင္း(ယခု ညိွႏိႈင္း ကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း/ေရ/ေလ)

  Myint Cho said: Dear Ko Nay Oo and LYC friends, It will be great if you can research and organise a list of Luyechuns who have served or still serve as military personals. Inviting them to our LYC group and friendly communication with them will be very beneficial. Their opinions on current situation in Burma and their concerns should be heard among us too. As far as I remembered, there are two senior military officers who won Luyechun awards in Pa-an. My senior Ko Soe Htay (? now Brig-Gen) won Luyechun award ?three straight times in Pa-an. Ko San Htun Chein (ex-Air Force officer) also won Luyechun award ?four straight times in Pa-an. But, I have no idea what they do and where they live in Burma now. Similarly, my old friend Yay Mon from ?Kathar was also a Luyechun. He served as Captain in Pa-an in 1988 and gave me a friendly warning not to organise demonstrations in August 1988. Now, he may be a high-ranking military officer too. Despite many differences, I respect the role of military personals not only in the country’s security issue but also in nation-building process. I always wish all Luyechuns from both civilian and military backgrounds meet again as friends and work together for a democratic, peaceful and prosperous Burma in the near future.

  Nay Oo ကိုရည္မြန္ (ဗိုလ္??-ၿငိမ္း၊ စာေရးဆရာဦးရန္ေအာင္ေမာင္ေမ​ာင္၏သား) ယခု ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ စကၠဴ၊ဓါတုေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ ေနျပည္ေတာ္။ကိုတင္ေမာင္ေအးထ​ူး(မင္းဘူး) ညႊန္မွဴး ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန၊ ေဒါက္တာ သန္းေဇာ္ျမင့္ (ညႊန္ခ်ဳပ္-ေဆးသိပၸံပညာဦးစ​ီးဌာန၊ ေဒါက္တာမင္းသန္းညြန္႔ (ဒု-ညႊန္ခ်ဳပ္၊က်န္းဦးစီး။​ ေဒါက္တာေဖသက္ခင္- ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊က်န္းမာ​ေရးဝန္ၿကီးဌာန။ တို႔နဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ရွိေနပါတယ္။ ကိုေဖနဲ႔ ကိုတင္ေမာင္ေအးထူးကလြဲလို႔ က်န္သူေတြ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာ မေတြ႕မိပါ။
  ကိုေဖနဲ႔ ေတြ႕ခဲတုံးက သူ လက္တန္းေျပာျပတာတိုင္းမွဴးန​ဲ႔ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္အထက္ လူရည္ခၽြန္ ၇ ေယာက္မက ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ မွတ္မထားမိပါ။ ကိုယ့္အျမင္ေတာ့ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕မူဝါဒ၊ သေဘာထား အမူအက်င့္ အရ၊ တပ္မေတာ္အရာရွိ လူရည္ခၽြန္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားရဲ႕နိုင္ငံေရ​းအေပၚ လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းတဲ့ အျမင္သေဘာထားကို ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚမွာ ျမင္ေတြ႕ဖို႔ မျဖစ္နိုင္ဘူး ထင္မိပါတယ္။

  Myint Cho Thank you so much for this information. I agree with you Ko Nay Oo.

 7. Myint Cho Says:

  Dear LYC colleagues,

  Let me share you with some relevant historical facts.

  As far as I recently learned from former senior civil servants who mainly supervised the Luyechun (Outstanding Students) scheme from the very beginning, the LYC Scheme was a brainchild of Burma’s former dictator Gen. Ne Win. He created the LYC Scheme to nurture the bright and knowledgeable students with multiple skills to serve the country after they completed their education. But, he did not forcibly recruit them as cadres of his Burma Socialist Programme Party (BSPP). Nobody exactly knew how and where he got such an idea.

  Many people were confused that LYCs were like Lan-zin Youth. They also misunderstood that LYCs were also Lan-zin Youth and bother were cadres or potential cadres of the ruling Burma Socialist Programme Party (BSPP). Although all LYCs were also Lan-zin Youth, LYCs were not cadres of the BSPP. Even, some LYCs were not members of the BSPP. Most LYCs worked in various professional fields, not in the political party.

  Gen. Ne Win also created the Lan-zin Youth, Shay-shaung Youth and Tay-za Youth Schemes in (?) 1972/73/74 to recruit young people who must be loyal to the Burma Socialist Programme Party (BSPP) and safeguard the party. Those young people were recruited by giving various privileges and incentives.Those young people must not need to be bright and knowledgeable, but loyal to the party and obedient to the party leaders without questions. He copied such an idea from Union of Soviet Socialist Republic (USSR).

  Similarly, Gen. Ne Win created the 1974 constitution, which guaranteed the BSPP to rule the country forever. Actually, U Ba Nyein (not Dr. Maung Maung) drafted it after studying the constitution of German Democratic Republic (GDR) mainly.

  I hope this information is useful.

  With best regards,
  Myint Cho (Pa-an)

 8. Myint Cho Says:

  Sorry for the typo error “bother”. The correct sentence is “They also misunderstood that LYCs were also Lan-zin Youth and “BOTH” were cadres or potential cadres of the ruling Burma Socialist Programme Party (BSPP).

 9. Aung Kyi Win Says:

  I was a 4 time Luyechun award winner and now Chief Research officer of M.O.G.E.I will contribute my knowledge,by all means—.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: