ေၿမးေခ်ာ႔ေတး

Source: သားေခ်ာ႔ေတး / ေၿမးေခ်ာ႔ေတး  

ပစ္တိုင္းေထာင္ေလးပုတိုတို မ်က္ႏွာၿပံဳးခ်ိဳခ်ိဳ
ပစ္ခ်င္သလိုပစ္လို႔ခ် က်ရာေထာင္လို႔ထ…
သူ႕ဘ၀နဲ႔ သူ႔အလွေတြ အံ႔ၾသေလာက္ပါေပ
ေၿခေတြလက္ေတြ ရွိပါပဲ ကိုယ္ထူကိုယ္ထၿမဲ
အခက္အခဲသူရင္ဆိုင္ စိတ္ဓာတ္မယိမ္းမယိုင္
အႏိုင္မခံ အရႈံးမေပး ေၿပးၿပိဳင္ခ်င္ေသး…

I don’t want to be a Puppet (Yoke Thae Yoke) with strings but always wish to be free like a Tumbling Kelly (Pyit Taing Htaung). I don’t care if others kicked me or hit me or discriminate me. I will try always to rise up again as a Phoenix .

Pyit-Taing-Htaung is a Burmese version of weeble. Roughly translates to up-whenever-thrown or “that which always rights itself when thrown down.” Usually they come in pairs.

It is a tumbling kelly or billiken. In Myanmar, a person who rises up again and again in the face of all vicissitudes of life is likened to a “pyit-taing-htaung.” Pyit Taing Htaung always rights itself when thrown down.

The Burmese traditional toy, Pyit Taing Htaung (Tumbling Kelly ) is made of Papier-mâché (French for ‘chewed paper’), It is a composite material consisting of paper pieces or pulp, sometimes reinforced with textiles, bound with an adhesive, such as glue, starch, or wallpaper paste. but usually colourful and attractive.

These toys are colourful, attractive and are usually sold on the stairways of the Pagodas all over Myanmar. They differ in size, style, idea, meaning and colour. Although these toys are no longer played by the urban children, as the plastic and electronic ones have replaced them. But they are still kept as souvenirs at home especially expatriate Myanmars who visited back their mother land and at tourist souvenir shops. However, in villages and smaller towns across Burma, rural children can still be seen playing with these toys. In addition to these papier-mache toys, earthenware and glazed pottery toys in the stalls at pagoda festivals.

Read my previous posting: I want to be free as a Tumbling Kelly (Pyit Taing Htaung) but not a Puppet (Yoke Thae Yoke) with strings

 

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: