က်ေနာ္သိခဲ့တဲ့ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္

View this document on Scribd

က) တံတားေအာက္၌ျမစ္ေရတို႕စီးဆင္းေနဆဲ … အႏွ စ ္ ႏွ စ ္ ဆ ယ္ ေ က်ာ္ အခ်ိ န ္ က ာလတိ ု ႕ သည္ အာရံ ု အ ျမင္ တ ိ ု ႕ ကိ ု ေ၀း၀ါးေစခဲ ့ သ ည္ ။ တခ်ိဳ႕တပိုင္းတစ … တခ်ိဳ႕၀ိုးတ၀ါး … မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ တခါကပံုရိပ္တို႕ကို က်ေနာ့္ႏွလံုးသားျဖင့္ လိ ု က ္ လ ံ ဖ မ္ း ဆု ု ပ ္ စ ု စ ည္ း ၾကည့ ္ မ ိ သ ည္ ။ မိ မ ိ ရင္ ခ ု န ္ သ ံ က ိ ု မိ မ ိ ျ ပန္ လ ည္ ခ ံ စ ားလာရသည္ ။ ဆရာတာရာကေတာ့ သူ ၏ ဒိ ု ႕ ေခတ္ က ိ ု ေ ရာက္ ရ မည္ မ လြ ဲ ပ ါ စာအု ု ပ ္ အမွ ာ ၌ က်ေနာ္ ရင္ခု န္သံကို ယံု ၾကည္သည္၊ ရင္ခု န္သံသည္ ခံစားမႈအစစ္အမွန္ျဖစ္သည္ ဟုုေရးသားခဲ့ဖူးသည္။ က်ေနာ္သည္လည္းဤစာစုုကို …

(ခ) တေလာက အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ သူ႕ဓါတ္ပံုကို ျပန္ေတြ႕လိုက္ရသည္။ ပံုထဲတြင္ သူက ဖီ း လ္ ဂ ်က္ က က္ ႏ ွ င ့ ္ ေအာက္ ခ ံ ေ ျပာက္ က ်ားအကၤ ် ီ ျ ဖင့ ္ ၊ ေတာထဲ တ ြ င ္ ရ ိ ု က ္ ထ ားသည့ ္ ပ ံ ု ထ င္ သ ည္ ၊ သူေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ေျမာက္ပို င္း ဥကၠ႒ဘ၀ႏွင့္ ရို က္ထားပံု ျဖစ္မည္။ သို ႕ေသာ္ ပံု ထဲ၌ သူ ႕ အျပံ ဳ းက ေတာက္ ပ ၀င္ း ျပက္ ဆ ဲ … သူ ႕ ကိ ု က ်ေနာ္ စ ေတြ ႔ တ ု န ္ း က ဤပံ ု မ ်ိ ဳ းမဟု ု တ ္ လည္ ကတံ ု း အကၤ်ီ အ ျဖဴ ကခ်င္ ပ ု ဆ ိ ု း ကြက္ စ ိ ပ ္ ႏ ွ င ့ ္ ၊ အျပံ ဳ းကေတာ့ အခု ု ဓ ါတ္ ပ ံ ု ထ ဲက လ ိ ု ပ င ္ ေ တာက ္ ပ ၀င ္ း ျပက ္ လ ွ ် က ္ … ေနရာကရန ္ က ု န ္ လ မ ္ း မေတာ ္ ေ ဆးတက ၠ သ ိ ု လ ္ (၁) စာသင္ခန္းမတခုုထဲမွာ၊ က်ေနာ္တို႕ ေရွ႕တည့္တည့္ရွိ ဘလက္ဘုတ္ေပၚ၌ ေျမျဖဴျဖင့္ ၾကားျဖတ္အစိုးရ

ည ွ ိ ႏ ိ ႈ င ္ း ေဆြ း ေႏြ း ပြ ဲ ၊ ျမန ္ မ ာႏ ိ ု င ္ င ံ လ ံ ု း ဆ ိ ု င ္ ရ ာ ေက်ာင ္ း သားသမဂ ၢ မ ်ားအဖြ ဲ ႕ ခ်ဳပ ္ ဟ ု ေ ရးထားၿပ ီ း ေအာက္ က ရက္ စ ြ ဲ မ ွ ာ (၁၃.၉.၈၈)၊ ဘလက္ ဘ ု တ ္ ေ ရွ ႕ ဆရာစင္ ျ မင့ ္ ေ ပၚမွ ာ စီ ခ ်ထားေသာ ကုုလားထိုင္ခံုမ်ားေပၚ၌ ဗိုလ္ရန္ႏိုင္၊ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီး၊ ဦးႏုု၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္၊ ဦးတင္ဦး၊ ဦး၀မ္ကိုေဟာ(ခ်င္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္) တို႕ထိုင္ေနၾကသည္။ က်ေနာ္တို႕ေက်ာင္းသားေတြက ၎တို႕ေရွ႕ရွိစာသင္ခံုေတြမွာ အစီအရီ ထိုင္ေနၾကသည္။ ဦးစြာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕ တေယာက္တလွည့္ေဆြးေႏြးၾကသည္။(ေဆြးေႏြးသည္ဆိုျခင္းထက္ တင္ျပတိုက္တြန္းေတာင္းဆိုသည္ ဆိုက ပိုမွန္မည္ထင္သည္။) ေက်ာင္းသားမ်ားဘက္မွ ၾကားျဖတ္အစိုးရဖြဲ႔စည္းရန္ တင္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားဘက္မွ ျပန္ေျပာၾကပါသည္။ ပထမဆံုး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းသခင္ႏု ေျပာသည္။ သူကစက္တင္ဘာလ (၉ )ရက္ေန႕က သူဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ စင္ၿပိဳင္အစိုုးရထဲတြင္ အားလံု းပူးေပါင္းပါ၀င္ၿပီး ၾကားျဖတ္အစို းရဖြဲ႕စည္းရန္ေျပာသည္။ ထို ႕ေနာက္ ဗို လ္ေအာင္ႀကီးက အားလံုး မပါ၀င္ မတိုင္ပင္ဘဲလုပ္လွ်င္ သူပါ၀င္မည္မဟုုတ္ေၾကာင္း ခပ္တိုတိုပဲ ေျပာသည္။ၿပီးေတာ့ ေဒၚေအာင ္ ဆ န ္ း စ ု ၾ ကည ္ ေျပာသည ္ ။ ေဒၚစ ု က ေက်ာင ္ း သားမ်ာအစည ္ း အေ၀း ဆ ိ ု ၍ သူလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘာအစည္းအေ၀း ဟုုႀကိဳေျပာမထားေၾကာင္း၊ ဒီေရာက္မွ ၾကားျဖတ္အစိုးရဖြဲ႕စည္းရန္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ဒီကိစၥ၌ သူပါ၀င္မည္မဟုုတ္ေၾကာင္း ေျပာသြားခဲ့သည္။ ဦးတင္ဦးကေတာ့ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုျခင္းျဖင့္ မိမိတို႕၏ လိုရာပန္းတိုင္ကို ရႏိုင္မည္ဟု ထင္ေၾကာင္းေျပာသည္။ ဦး၀မ္ကိုေဟာကေတာ့ ဦးႏုုႏွင့္ တသေဘာထဲ ေျပာသည္။ ေနာက္ဆံုး၌ ဗိ ု လ ္ ရ န္ ႏ ိ ု င ္ ေျပာပါသည္ ။ ၎တိ ု ႕ အားလံ ု း တြ င ္ ေက်ာင္ း သားထု ု ဆ ႏၵ (အမွ န ္ ေ တာ့ ေက်ာင္းထုုဆႏၵသက္သက္မဟုုတ္ပါ တတိုင္းျပည္လံုး လွည္းေန ေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္ အေထြ ေ ထြ သ ပိ တ ္ ႀ ကီ း ႏွ င ့ ္ လူ ထ ု တ ရပ္ လ ံ ု း က တညီ တ ညြ တ ္ တ ည္ း ၾကားျဖတ္ အ စိ ု း ရကိ ု ေတာင္းဆိုေနခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။) ႏွင့္ အကိုက္ညီဆံုး အရိုးသားဆံုး ေျပာသြားသူမွာ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ ႏွ င ့ ္ န ယ္ ခ ်ဲ ႕ ဆန္ ႕ က်င္ ေ ရးေခတ္ တကသ၊ ဗကသေခါင္ း ေဆာင္ ေ ဟာင္ း ကိ ု ထ ြ န ္ း ရွ ိ န ္ (ေခၚ) ဗို လ္ရန္ႏို င္ျဖစ္ပါသည္။ ဗို လ္ရန္ႏို င္က ေက်ာင္းသားမ်ားတင္ျပေတာင္းဆို ေသာၾကားျဖတ္အစို းရ ဖြဲ႔စည္းေရးကို သူ႕အေနျဖင့္ အၾကြင္းမဲ့ ေထာက္ခံသေဘာတူေၾကာင္း ၾကားျဖတ္အစိုးရဖြဲ႕ခဲ့လွ်င္ သူ႕ကိုမည္သည့္တာ၀န္ေပးေပး ထမ္းေဆာင္ရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း ဒီေန႕ၾကားျဖတ္အစိုးရ ဖြဲ႕ၿပီးလွ်င္ ေနာက ္ တ ေန႕တြ င ္ ဂ်ပန ္ ႏ ိ ု င ္ င ံ မ ွ ေဒၚလာသန ္ း (၂၄၀) ေက်ာ ္ အက ူ အ ည ီ ရ ေစရမည ္ ဟ ု သ ူ အ ာမခ ံ ေ ၾကာင ္ း ေျပာသြားပါသည ္ ။ ထ ိ ု သ ိ ု ႕ လ ူ ထ ု ေ ခါင ္ း ေဆာင ္ မ ်ားေျပာၿပ ီ း ေနာက ္ ေက်ာင ္ း သားမ်ားဘက ္ မ ွ တဖန ္ ျ ပန ္ လ ည ္ ေ ဆြ း ေႏြ း ၾကပါသည ္ ။ ခန ္ း မ၏ ညာဘက ္ ျ ခမ ္ း အလယ္ခံုေလာက္မွ အရပ္မနိမ့္မျမင့္ အသားျဖဴျဖဴပိန္ပိန္ပါးပါး လည္ကတံုးအကၤ်ီျဖဴ ကခ်င္ပုဆိုးႏွင့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ထိုင္ခံုမွထ၍ ေဆြးေႏြးပါသည္။ ပထမ၌ သူ႕အသံကို မၾကားတခ်က္ ၾကားတခ်က္ ၊ နဲ န ဲ အ ရွ ိ န ္ ရ လာေတာ့ သူ ႕ အသံ က ၾကည္ လ င္ ျ ပတ္ သ ားလာၿပီ း အထစ္ အ ေငါ့ မ ရွ ိ ၾကားျဖတ္ အ စိ ု း ရဖြ ဲ ႕ စည္ း ရန္ အျမန္ ဆ ံ ု း လိ ု အ ပ္ ေ နပံ ု ၊ အခ်ိ န ္ သ ိ ပ ္ မ ရွ ိ ေ တာ့ ၍ လူ ထ ု ဘ က္ မ ွ လက္ဦးမႈယူၿပီးဖြဲ႕စည္းႏိုင္မွျဖစ္မည္ဟု ေျပာသြားပါသည္။ သူေျပာပံုက ထိုအခ်ိန္က ပကတိ အေျခအ ေန အခ်က ္ အ လက ္ မ ်ားႏ ွ င ့ ္ အက ိ ု က ္ ည ီ ဆ ံ ု း စကားလ ံ ု း မ်ား ျဖစ ္ ေ နသည ္ ။ သ ူ က ေျပာေနရင ္ း ေရွ ႕ စားပြ ဲ ခ ံ ု ေ ပၚ၌ခ်ထားေသာ သူ ႕ မွ တ ္ စ ု စ ာအု ု ပ ္ က ေလးကိ ု လ ည္ း လက္ ျ ဖင့ ္ ေ ထာက္ က ာ ၾကည့ ္ ရ င္ း ေျပာသြ ာ းပါသည္ ။ သူ ေ ျပာပံ ု က အျခားေက်ာင္ း သားေခါင္ း ေဆာင္ ေ တြ ေ ျပာပံ ု ႏ ွ င ့ ္ နဲနဲကြာျခားေနသည္ဟု က်ေနာ္ခံစားမိသည္။ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ (Emotion) ျဖင့္ေျပာျခင္းမ်ိဳးမဟုုတ္၊

ေသေသခ်ာခ်ာေန ႔ စ ြ ဲ အျဖစ ္ အ ပ်က ္ မ ်ားက ိ ု ေရးမ ွ တ ္ ထ ားၿပ ီ း အခ်က ္ အ လက ္ ႏ ွ င ့ ္ က ိ ု း ကား ေျပာသြားသည္။ ထိုစဥ္ကသူသည္ မႏၱေလး ဂ်ီတီအိုင္ေက်ာင္းသား သမဂၢ ဥကၠ႒ ႏွင့္ မႏၱေလး ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဒုုဥကၠ႒ အေနျဖင့္ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ အထက္ဗမာျပည္မွ ေက်ာင္ း သားေခါင္ း ေဆာင္ မ ်ားအျဖစ္ ကိ ု သ န္ ႕ စင္ ႏွ င ့ ္ ကိ ု ထ ြ န ္ း ေအာင္ ေ က်ာ္ တိ ု ႕ ႏွ စ ္ ေ ယာက္ ထို အစည္းအေ၀းသို ႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ဤကားသူႏွင့္ ပထမဆံု းေတြ႕ဆံု ျခင္းျဖစ္သလို သူ႕ကိုပထမဆံုး သတိျပဳမိျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

(ဂ) စစ္ တ ပ္ မ ွ အ ာဏာသိ မ ္ း ခံ ခ ဲ ့ ရ ၿပီ း ေနာက္ ၁၉၈၈ ႏွ စ ္ က ု န ္ ပ ိ ု င ္ း ခန္ ႔ တ ြ င ္ ဗဟန္ း အု ု တ ္ လ မ္ း ရွ ိ ျပည္ ထ ဲ ေ ရး၀န္ ႀ ကီ း ေဟာင္ း ဦးေက်ာ္ ၿ ငိ မ ္ း အိ မ ္ ကားဂိ ု ေ ဒါင္ ထ ဲ မ ွ အစည္ း အေ၀းမ်ားတြ င ္ သူ႕ကို ျပန္ေတြ႔ရသည္။ က်ေနာ္တို ႕သည္ တခ်ိန္က နာမည္ေက်ာ္ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း၏ ကားဂို ေဒါင္မ်က္ႏွာက်က္ ထု တ္တန္းသစ္သားတန္းမ်ားေပၚရွိ ၀ါၾကန္႔ၾကန္႔ သတင္းစာဖို င္တြဲမ်ား မ ွ တ ္ တ မ ္ း မ ွ တ ္ စ ု မ ်ားက ိ ု မ်က ္ ႏ ွ ာ က်က ္ မ ိ ု း သဖြ ယ ္ ျ ပဳလ ု ပ ္ ထ ားေသာေအာက ္ ရ ွ ိ ၾကမ ္ း ခင ္ း ေပၚ၌ ၀ိ ု င ္ း ဖြ ဲ ႔ စ ု ထ ိ ု င ္ ၿ ပီ း ေက်ာင္ း သားသမဂၢ လ ႈ ပ ္ ရ ွ ာ းမႈ မ ်ားကိ ု အရွ ိ န ္ အ ဟု ု န ္ မ ပ်က္ ဆက္ လ က္ ေဆာင္ ရ ြ က ္ ႏ ိ ု င ္ ေ ရး၊ ဗကသႏွ င ့ ္ မကသ ေပါင္ း စည္ း ေရး၊ ေက်ာင္ း သားညီ ည ြ တ ္ ေ ရး ႏွ င ့ ္ အထက္ဗမာျပည္ ေအာက္ဗမာျပည္ ေက်ာင္းသာလႈပ္ရွားမႈမ်ား ဟန္ခ်က္ညီညီ လႈပ္ရွားႏို င္ေရး စသည့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢလႈပ္ရွားမႈကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ တေန႔ အ စည္ း အေ၀းတြ င ္ သူ အ တန္ င ယ္ ေ နာက္ က ်မွ ေရာက္ လ ာၿပီ း က်ေနာ့ ္ န ံ ေ ဘးတြ င ္ ၀င္ထိုင္လိုက္သည္။ က်ေနာ့္ကိုသူ ျပံဳးျပႏႈတ္ဆက္ရင္း က်ေနာ့္ေရွ႕ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ခ်ထားေသာ သခင္ဗဟိန္း၏ “ ဓနရွင္ေလာက” ဆို ေသာ စာအု ပ္ကို ဖ်က္ကနဲေကာက္ယူၿပီး ခ်က္ခ်င္းပင္ ေမွာက္လွ်က္အေနေထား ျပန္ခ်ထားလိုုက္သည္။ ၿပီးေတာ့ ဘာမွမျဖစ္သလိုု လက္ကိုေမးေစ႔ေထာက္ကာ ေဆြးေႏြးပြဲကို အရွိန္မပ်က္ ဆက္နားေထာင္ေနသည္။ တခ်က္တခ်က္ သူလည္း၀င္ေဆြးေႏြးသည္။ အစည္းအေ၀းၿပီးေတာ့ က်ေနာ့္ေနာက္မွ သူလို က္လာၿပီး ပခံု းကို လက္ျဖင့္ပု တ္ကာ “ ဒီလို အစည္းေအေ၀းမ်ိဳးေတြကို အဲဒီလို စာအု ပ္မ်ိဳးေတြယူမလာေစခ်င္ဘူး ရဲေဘာ္ရာ” ဟုု က်ေနာ့္အတြက္ စိုးရိမ္ေသာေလသံျဖင့္ သတိေပးလိုက္သည္။ က်ေနာ္ကလည္း ဘာရယ္ေတာ့မဟုုတ္ပါ လက္မွာကိုင္ထားေသာ သခင္ဗဟိန္း၏ စာအုုပ္ထဲတြင္ သခင္သန္းထြန္း၏ အင္းမတန္ လွပေသာ အမွာစာပါသည္။ ထိုအမွာေရးဖြဲ႔ပံုကို က်ေနာ္ေတာ္ေတာ္သေဘာေတြ႔ေနမိ၍ ထပ္ကာထက္ကာ ဖတ္မိျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခားအေၾကာင္းမရွိပါ။ သို႕ေသာ္ ထိုစဥ္က သူစိုးရိမ္သလို ဗကသ ေက်ာင္ း သားသမဂၢ လ ႈ ပ ္ ရ ွ ာ းမႈ က ိ ု ဗကပ ယူ ဂ ်ီ လ ု ပ ္ င န္ း ႏွ င ့ ္ ဆပ္ စ ပ္ လ ်က္ ၿ ဖိ ဳ ခြ င ္ း ရန္ ၾကံစည္ေနခ်ိန္၊ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေသာ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈကို မစင္တပဲသား ခပ္ရန္ၾကံစည္ေနခ်ိန္ မဟုုတ္ပါလား။ အေတြးအေခၚအရ နလပိန္းတံုးမ်ားသည္ လုုပ္ၾကံမႈအရာ၌ ပါရဂူေျမာက္လွေပသည္။ အဲ ဒ ီ ေ နာက္ သူ ႏ ွ င ့ ္ က ်ေနာ္ ခင္ မ င္ သ ြ ာ းသည္ ။ သူ ႔ ရ ု ပ ္ ရ ည္ က လူ တ ဖက္ သ ားကိ ု ခင ္ မ င ္ ႏ ွ စ ္ လ ိ ု ဖ ြ ယ ္ ေ ကာင ္ း ေအာင ္ စြ မ ္ း ေဆာင ္ ႏ ိ ု င ္ စ ြ မ ္ း ရ ွ ိ သ ည ္ ဟ ု က ်ေနာ ္ ထ င ္ သ ည ္ ။ တခါတရ ံ လူ႔ေဘာင္သစ္ ၀ါးရံုုပင္ စခန္းရံုုးတြင္ လည္းေကာင္း တခါတရံ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း ကားဂိုုေဒါင္ထဲမွာလည္းေကာင္း သူႏွင့္ ျဖတ္ကနဲျဖတ္ကနဲ ဆံုုျဖစ္ခဲ့ ၾကပါသည္။ သ ူ ႔ ပ ံ ု က ျဖဴျဖဴသန ္ ႔ သ န ္ ႔ ရ ု ပ ္ ေ ခ်ာေခ်ာ က်ေနာ ္ တ ိ ု ႕ ၈၈ မ် ိ ဳ းဆက ္ ေခတ ္ ၿ ပ ိ ဳ င ္ ေက်ာင ္ း သား

ေခါင္ း ေဆာင္ မ ်ားထဲ တ ြ င ္ သူ ႕ လိ ု ရ ု ပ ္ ေ ျဖာင့ ္ ေ ျဖာင့ ္ ေ က်ာင္ း သားေခါင္ း ေဆာင္ ခပ္ ရ ွ ာ းရွ ာ း ဟု ု ေျပာ၍ရမည္လားမသိ။ သူ႕ကိုက်ေနာ္ေတြ႕တိုင္း နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေခတ္က က်ေနာ္တို ႕ၾကည္ညိဳေလးစားခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကို ဗဟိန္းကို က်ေနာ့္စိတ္ထဲ သြားသြားသတိရေနမိသည္။ သူကလည္းမႏၱေလးသားမဟုုတ္လား။ ဒီ လ ိ ု န ဲ႔ အမ်ိ ဳ းသားအာဇာနည္ ေ ခါင္ း ေဆာင္ ႀ ကီ း ဗိ ု လ ္ ခ ်ဳပ္ ေ အာင္ ဆ န္ း ကေတာ္ ေဒၚခင္ၾကည္ဆံုးေတာ့ က်ေနာ္တို႕တေတြ အစည္းအေ၀းလုုပ္ၿပီး လူထုစ်ာပန ေကာ္မတီ ဖြဲ႔ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေကာ္မတီဖြဲ႔ရန္ အၾကံေပးသူကား မႈိင္းရာျပည့္အေရးအခင္းေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုျမမႈိင္းေခၚ ကိ ု ျ မ၀င္ း ျဖစ္ သ ည္ ။ ၎ေကာ္ မ တီ တ ြ င ္ သူ သ ည္ မင္ း ကိ ု ႏ ိ ု င ္ ၊ ကိ ု က ိ ု ႀ ကီ း ၊ စသူ တ ိ ု ႕ ႏွ င ့ ္ အ တူ အထက္ဗမာျပည္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ ေရွ႕တန္းမွာ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေတာ္ ေဒၚခင္ ၾ ကည့ ္ စ ်ာပန တင္ ေ ဆာင္ ထ ားေသာ ယာဥ္ တ န္ း ေရွ ႕ တြ င ္ သူ သ ည္ မ င္ း ကိ ု ႏ ိ ု င ္ အ ပါအ၀င္ အျခားေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လက္ခ်င္းတြဲခ်ိတ္ကာ အံကိုုႀကိတ္လ်က္ ကမၻာမေၾကဘူးသီခ်င္းကို သံၿပိဳင္ သီဆို ရင္း စ်ာပန လို က္ပါပို ႕ေဆာင္ခဲ့ၾကပံု ကို ခုုအခ်ိန္အထိ က်ေနာ့္မ်က္စိထဲကမထြက္။ ထိုစဥ္ကေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ အားလံုးလိုလို မ်က္ရည္ၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ က်ခဲ့ၾကရသည္။ ကန္ေတာ္မင္ ပန္းျခံသို႕ စ်ာပနယာဥ္ေရာက္ေသာအခါ စစ္ရံုးခ်ဳပ္ဘက္ကုန္းျမင့္ေပၚမွ ေမာင္းျပန္ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ခ်ိန္ရြယ္ထားေသာ စစ္သားမ်ားေရွ႕တြင္ မင္းကိုႏိုင္ႏွင့္ မင္းေဇယ်ာတို႕ အၿပိဳင္တရားေဟာလ်က္ ေဒၚခင္ၾကည့္စ်ာပနကို ေအာင္ျမင္စြာအဆံုးသတ္ခဲ့ၾကသည္။ စ်ာပနၿပီးေနာက္ေန႕တြင္ ျဖစ္မည္ထင္သည္သူႏွင့္က်ေနာ္ ရန္ကင္းစာတိုက္မွတ္တိုင္နားက ဂႏၶမာလၻက္ရည္ဆို င္ေလးမွာ ေတြ႔ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ဗကသ ဒုုဥက႒ ကို ကို ႀကီး(ေကက်ဳ႕) ႏွင့္ ကိုျမ၀င္းတို႕လည္းပါသည္။ ထို႔ေနာက္က်ေနာ္တို႔ကို သူမႏၱေလးျပန္ေတာ့မည္ဟုေျပာၿပီး ႏႈတ္ဆက္ရင္း လူ စ ု ခ ြ ဲ ၾ ကသည္ ။ သူ ႔ က ိ ု က ားမွ တ ္ တ ိ ု င ္ အ ထိ က ်ေနာ္ လ ိ ု က ္ ပ ိ ု ႕ ခဲ ့ သ ည္ ။ ကားလမ္ း ျဖတ္ အ ကူ း သူ က ေဘးဘီ က ိ ု ၾ ကည့ ္ က ာ ေလသံ ျ ဖင့ ္ “က်ေနာ္ ေ တာထဲ က ိ ု သ ြ ာ းေတာ့ မ ယ္ ” ဟု ု ေျပာခဲ ့ သ ည္ ။ ဘယ္ဘက္လည္းဟုုက်ေနာ္ေမးေတာ့ “ေျမာက္ပိုင္းကခ်င္ဘက္ေလ၊ မႏၱေလးက က်ေနာ္တို႕လူေတြ ေရာက္ ႏ ွ င ့ ္ ေ နၿပီ ” ဟု ု သ ူ ေ ျပာခဲ ့ သ ည္ ။ မၾကာခင္ ၃၆ ဘတ္ စ ကားဆိ ု က ္ လ ာ၍ ကားေပၚသိ ု ႔ သူတိုုးေ၀ွ႔တက္သြားသည္။ သူလိုုက္ပါသြားေသာ ဒုုတိယကမၻာစစ္လက္က်န္ ဘတ္ စ ကားအိ ု ႀ ကီ း ကိ ု ေ ငးၾကည့ ္ ရ င္ း က်ေနာ္ က ်န္ ရ စ္ ခ ဲ ့ ပ ါသည္ ။ ဤကား သူ ႏ ွ င ့ ္ ေနာက္ ဆ ံ ု း ေတြ႔ဆံုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ သူႏွင့္မေတြ႔ျဖစ္ေတာ့ပါ၊ သူ႔အသံဘာမွ မၾကားရေတာ့ …။

(ဃ) က်ေနာ္ အ ဖမ္ း မခံ ရ ခင္ တလေလာက္ အ လိ ု ေမလထဲ တ ြ င ္ ေထာက္ လ ွ မ ္ း ေရးဗိ ု လ ္ ခ င္ ည ြ န ္ ႔ ၏ သတင္ း စာရွ င ္ း လင္ း ပြ ဲ ထ ြ က ္ လ ာသည္ ။ ေအဘီ ေ ျမာက္ ပ ိ ု င ္ း အခ်ဳပ္ ခ န္ း ထဲ မ ွ ာ ထြ က ္ ေ ျပး လြတ္ေျမာက္လာေသာ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၊ က်ေနာ္ သတင္းစာလည္းဖတ္ျဖစ္သည္၊ တီဗြီဖန္သားျပင္၌လည္း ၾကည့္ျဖစ္သည္၊ ထို ေက်ာင္းသားေတြ မ်က္ႏွာေပၚတြင္ မလႊဲမရွာင္သာ လုုပ္ခဲ့ရေသာသူမ်ား၏ မ်က္ႏွာအသြင္အျပင္ကိုု အထင္းသားေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ ထိုသူတို႔၏ေျပာဆိုခ်က္အရ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ကို လေပါင္းမ်ားစြာ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ၿပီး စစ္အစိုးရ သူလွ်ိဳဟုု စြပ္စြဲလ်က္ ရက္ရက္စက္စက္ ေခါင္းျဖတ္သတ္ခံခဲ႔ရသည္။

က်ေနာ့္နားႏွင့္မ်က္စိကိုပင္ က်ေနာ္မယံုႏိုင္စရာအျဖစ္၊ ဟုုတ္ပါသည္ သူသည္ သာမန္ေညာင္ည ေက်ာင္ း သားေခါင္ း ေဆာင္ မ ဟု ု တ ္ ပ ါ။ တေခတ္ မ ွ ာ တခါ၊ တခါမွ ာ တေယာက္ ဆ ိ ု သ လိ ု ေက်ာင ္ း သားေခါင ္ း ေဆာင ္ စစ ္ စ စ ္ ၊ အင ္ မ တန ္ ေ တာ ္ ေ သာ ထက ္ ျ မက ္ ေ သာ ေက်ာင ္ း သား ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ သူ႕ကိုျမင္ေတြ႔ဖူး ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ခဲ့ဖူးသူမွန္သမွ် သူ႔မွာရွိေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို သိၾကရပါသည္။ ဤကဲ့သို႔လူမ်ိဳးကိုေတာထဲ၌ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးသူလွ်ိဳဟုု စြ ပ ္ စ ြ ဲ သတ ္ ျ ဖတ ္ ခ ံ ခ ဲ ့ ရ သည ္ ။ လ ံ ု း ၀မယ ံ ု ၾ ကည ္ ႏ ိ ု င ္ စ ရာ၊ က်ေနာ ္ တ ိ ု ႔ ေ ခတ ္ ေက်ာင ္ း သား လႈပ္ရွားမႈသမိုုင္းတြင္ လံုုး၀လက္မခံႏိုုင္စရာ အျဖစ္ပ်က္ဆိုုးႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤအျဖစ ္ အ ပ်က ္ ဆ ိ ု း ႀက ီ း က ိ ု က်ေနာ ္ တ ိ ု ႕ အားလ ံ ု း ဘယ ္ လ ိ ု ေဖ်ာက ္ ဖ ်က ္ ပ စ ္ ႏ ိ ု င ္ မ ည ္ န ည ္ း ၊ ဘယ္လို ေမ့ေပ်ာက္ပစ္ႏို င္မည္နည္း၊ က်ေနာ့္အေတြးထဲ၌ သူ႕ကို သတ္ပစ္တာ ဘယ္သူေတြလဲ၊ အဲ ဒ ီ သ ူ ေ တြ န ဲ ႔ တ စ ္ ဂ ိ ု ဏ ္ း တည ္ း ပ ူ း ေပါင ္ း ပါ၀င ္ ပ က ္ သ က ္ ေ နတာ ဘယ ္ သ ူ ေ တြ လ ဲ ဆ ိ ု တ ာ သမိ ု င ္ း သက္ ေ သအျဖစ္ သိ ခ ်င္ သ ည္ ။ သူ သ ည္ ၈၈ မ်ိ ဳ းဆက္ ေ က်ာင္ း သားေခါင္ း ေဆာင္ စစ္စစ္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ခု ခ်ိန္ထိ သူသာ အသက္ရွင္လ်က္ရွိေနဦးမည္ဆို လွ်င္ သူသည္ က်ေနာ္တို ႕၏ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္ၾကေသာ မင္းကို ႏို င္၊ ကို ိကု ိႀကီး မင္းေဇယ်ာ၊ ေ႒းၾကြယ္ စသူတို႕ႏွင့္အတူ တတန္းတည္း ရွိေနမည့္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဟု က်ေနာ္ယံုၾကည္ပါသည္။ ခုုေတာ့သူမရွိေတာ့ၿပီ … ေတာထဲ၌ တရားလက္လြတ္ ရက္ရက္စက္စက္ ညွ ဥ ္ း ပန္ း ႏွ ိ ပ ္ စ က္ အ သတ္ ခ ံ ခ ဲ ့ ရ သည္ ။ ေသခ်ာတာတစ္ ခ ု ေ တာ့ ရ ွ ိ ပ ါသည္ ။ သူ ႕ ကိ ု အ ခု ု လ ိ ု ရက္ရက္စက္စက္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သူမ်ားသည္၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ စစ္စစ္တဦးကို ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဟု မသိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဂိုဏ္းဂဏစိတ္ထားႏွင့္ အာဏာလု ု ပ ြ ဲ ေ ၾကာင့ ္ ေ သာ္ လ ည္ း ေကာင္ း ၊ မည္ သ ိ ု ပ င္ ျ ဖစ္ ေ စ ဤလူ သ တ္ သ မားတစု ု ႏ ွ င ့ ္ အေပါင္းအပါမ်ားသည္ က်ေနာ္တိုု႕အားလံုုး ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ အထြဋ္အျမတ္ထား စေတးပူေဇာ္ခဲ့ရေသာ ရွစ္ေလးလံုး (၈၈၈၈) ဒီမို႕ေရစီ ေတာ္လွန္ေရး၊ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈသမိုင္းႏွင့္ နဲ န ဲ မ ွ မ အပ္ စ ပ္ မပက္ သ ပ္ ေ သာ၊ ဤအေရးေတာ္ ပ ံ ု ႀ ကီ း ၌ ထဲ ထ ဲ ၀ င္ ၀ င္ မ ပါ၀င္ ခ ဲ ့ ဘ ူ း ေသာ၊ ဤအေရးေတာ္ ပ ံ ု ႀ ကီ း ကိ ု ရု ု ပ ္ ပ ်က္ ဆ င္ း ပ်က္ ဖ ်က္ ဆ ီ း လိ ု ေ သာ၊ ရန္ သ ူ စ စ္ အ ာဏာရွ င ္ တ ိ ု ႔ ႏ ွ င ့ ္ အေတြးအေခၚ ႏွင့္လုုပ္ဟန္ တထပ္တည္းက်ေနေသာ၊ ေဖာက္ျပန္ေရးသမား၊ လူယုတ္မာအေခ်ာင္သမား၊ သူလွ်ိဳ ဒလံ ေၾကးစားလူသတ္သမားမ်ားသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ (င) က်ေနာ္သည္ စာဖတ္ခန္းထဲမွ စားပြဲေပၚရွိ ကြန္ပ်ဴတာ မွန္သားမ်က္ႏွာျပင္ေရွ႕ အေမွာင္ထဲတြင္ တေယာက္တည္းထိုင္ရင္း အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွ သူ႔ပံုကိုေငးေမာၾကည့္ေနမိသည္။ ဓါတ္ပံုထဲမွ သူ႔အျပံဳးက ေတာက္ပ၀င္းျပက္ဆဲ။ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ကလည္း ဒီအျပံဳးမ်ိဳးပင္၊ ေနာက္လဲ ဆက္လက္ေတာက္ပ ၀င္းျပက္ေနဦးမည္ဟုု က်ေနာ္ယံုုၾကည္သည္။ က်ေနာ့္မ်က္၀န္းအစံု တို ႕ရီေ၀လာသည္။ မ်က္ေတာင္ကို ပုုတ္ခတ္၍ ထိန္းလို က္ ေသာ္လည္း မရေတာ့ …။ သူ႔ပံုကိုေငးစိုက္ၾကည့္ေနရင္း တစ္ခါတုုန္းက သူနဲ႔ေတြ႕တိုင္း က်ေနာ့္စိတ္ထဲ၌ ျဖစ္ေပၚေသာ အေတြးမ်ိဳးကို ျပန္ခံစားမိသည္။ သူေျပာပံုဆိုပံု ကိုယ္ဟန္အေနအထားႏွင့္ အျပံဳးတို႔သည္ တခါက က်ေနာ္တို ႔ ၾကည္ညိဳေလးစားခဲ့ရေသာ လြတ္လပ္းေရးတို က္ပြဲေခတ္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္

ကိ ု ဗ ဟိ န ္ း ႏွ င ့ ္ ေတာ္ တ ာ္ တ ူ သ ည္ ဟ ု ခံ စ ားမိ သ ည္ ။ ကိ ု ဗ ဟိ န ္ း ကလည္ း မႏၱ ေ လးသား၊ သူ က လည္ း မႏၱ ေ လးသား။ ကိ ု ဗ ဟိ န ္ း က ေထာင့ ္ သ ံ ု း ရာျပည့ ္ အ ေရးေတာ္ ပ ံ ု ႀ ကီ း တြ င ္ ဗကသ ေခါင္ း ေဆာင္ အ ေနျဖင့ ္ “ျမင္ း ခြ ာ တခ်က္ ေ ပါက္ လ ွ ် င္ မီ း ဟု ု န ္ း ဟု ု န ္ း ေတာက္ ေ စရမည္ ” ဟုုရဲရဲေတာက္မိန္႔ခြန္းေျခြခဲ့သည္ …။ သူကလည္း ရွစ္ေလးလံု းအေရးေတာ္ပံု ႀကီးတြင္ ဗကသ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တဦး အေနျဖင့္ သမိုင္း၀င္ၾကားျဖတ္အစိုးရဖြဲ႔စည္းေရး အဆိုကို ရဲရဲရင့္ရင့္ တင္ျပခဲ့သည္။ ကိုဗဟိန္းက ျဖဴျဖဴႏုုႏုေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဘ၀မွ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး၌ ျဖဴးေခ်ာင ္ း ဖ်ား ပဲ ခ ူ း ရ ိ ု း မ ေတာထဲ တ ြ င ္ ကာဘ ိ ု င ္ ေ သနတ ္ လ ြ ယ ္ လ ်က ္ ဖက ္ ဆ စ ္ ဂ ်ပန ္ က ိ ု ေတာ္လွန္ခဲ့သည္။ သူကလည္းျဖဴျဖဴသန္႔သန္႔ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဘ၀မွ တရုုပ္ျမန္မာနယ္စပ္ ပါေခ်ာင္ ေ ဒသ၌ေက်ာင္ း သားတပ္ မ ေတာ္ ေ ျမာက္ ပ ိ ု င ္ း ၏ ဥကၠ ႒ အျဖစ္ စ စ္ အ ာဏာရွ င ္ တ ိ ု ႕ ကိ ု ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သူ..။ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္က စာေပေလ့လာမႈအခံ အားေကာင္းသည္ကိုေတာ့ က်ေနာ္သိခဲ့သည္။ သိ ု ႕ ေသာ္ သူ ဂ ီ တ ၀ါသနာပါခဲ ့ မ ွ န ္ း မသိ ခ ဲ ့ ။ ေနာ္ ဆ ံ ု း ကိ ု ထ ိ န ္ လ င္ း ေရးေသာစာကိ ု ဖ တ္ ၿ ပီ း ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္သည္ ေခတ္ေပၚ ဂီတအႏုုပညာကိုလည္း ဂီတသေကၤတႏုုတ္ျဖင့္ စနစ္တက် ေလ့လာတတ္ေျမာက္ တီးခတ္တတ္သူတဦးျဖစ္ေၾကာင္းသိခဲ့ရၿပီး ကိုုဗဟိန္းႏွင့္ ေတာ္ေတာ္တူတဲ့သူဘဲဟု အတည္ျပဳခဲ့ မိသည္။ ကိုဗဟိန္းကလည္း ဂီတ၀ါသနာထံုသူ မဟုုတ္ပါလား။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း ကိုဗဟိန္းသည္ ထိုစဥ္က ကိုေ႒းၿမိဳင္ (ဆရာႀကီးဒဂံုတာရာ) ႏွင့္အရင္းႏွီးဆံုးသူ ျဖစ္ ခ ဲ ့ သ ည္ ။ ဆရာတာရာက သူ ႔ က ိ ု ႔ က ဗ်ာႏွ င ့ ္ တင္ စ ား၍ ရု ု ပ ္ ပ ံ ု လ ႊ ာ ဖြ ဲ ႔ ခ ဲ ့ ဖ ူ း သည္ ။ အခု ု ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ကလည္း ရုုပ္ေျဖာင့္ေျဖာင့္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဂီက ၀ါသနာပါသူ၊ သို႔ေသာ္ သူ တ ိ ု ႕ ႏွ စ ္ ဦ း ေသဆံ ု း ပံ ု ခ ်င္ း ေတာ့ ကြ ာ ျခားေနသည္ ။ ကိ ု ဗ ဟိ န ္ း ကႏွ လ ံ ု း ေရာဂါျဖင့ ္ မႏၱေလးေဆးရံုႀကီးတြင္ ေဆးကုုသခံေနရင္း ဖဆပလ ႏွင့္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအကြဲ၌ စိတ္ထိခိုက္ၿပီး ဆံုးပါးသြားခဲ့ရသည္။ ကိုဗဟိန္း၏ စ်ာပနကို တူတံဇဥ္ အလံအုပ္လ်က္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ဂါရ၀ျပဳခဲ့သည္။ သူကေတာ့တရုုပ္ျပည္နယ္စပ္ေတာထဲမွာ သူလွ်ိဳဟုု မတရားစြပ္စြဲ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသည္။ ေခါင္းျဖတ္အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ သူေသဆံု းပံု ကို မင္းကို ႏို င္အပါအ၀င္ သူ႕ရဲေဘာ္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား သိရွိႏိုင္ခြင့္ပင္မရခဲ့ပါ။ ကို ဗဟိန္းက ရု ပ္ေျဖာင့္ေျဖာင့္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးသမား၊ စာေပဂီတျမတ္ႏိုးသူ …၊ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ကလည္း ရုုပ္ေခ်ာေခ်ာေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္၊ ေတာ္လွန္ေရးသမား၊ စာေပဂီတ ျမတ္ႏိုးသူ …၊ က်ေနာ့္အေတြးစိတ္အာရံုထဲမွာ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ အသတ္ မခံ ရမီ ေနာက္ ဆံ ု းသီ ဆိ ု သြားခဲ့ ေသာ ယု ဇနပင္ နဲ႔ ဖဲႀကိ ဳး၀ါ သီ ခ်င္ းေလးကိ ု မွ န္ းဆ ခံစားၾကည့္ေနရင္း … တေန႔ေန႔ တခ်ိန္ခ်ိန္၌ ရတနာ ဘံု မိၼ နယ္ေျမ မန္းတကၠသို လ္ႀကီး၏ သမဂၢျမက္ခင္းျပင္ေရွ႕တြင္ … က်ဆံုးသြားေလသူ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္၏ ပံုတူေၾကးရုုပ္သြန္းထုုလ်က္ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ကို ခ်စ္ခင္ေလးစားၾကေသာ က်ေနာ္တို႕ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ရဲ ေ ဘာ္ အ ားလံ ု း ၏ ႏွ လ ံ ု း သားမ်ားကိ ု ဖဲ ႀ ကိ ဳ း၀ါမ်ားသဖြ ယ ္ ခ်ည္ ေ ႏွ ာ င္ ဂု ု ဏ ္ ျ ပဳၾကရမည့ ္ ေ န႔ က ိ ု ေရာက္ရမည္မလြဲဟု က်ေနာ္ ယံုၾကည္ေနမိပါသည္။

(စ)

ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ … ရဲေဘာ္ေရ ေျမနဲ႔ေကာင္းကင္ ျမင္ေနသမွ် ရင္ခုန္ႏုသစ္ သမုုဒယျမစ္တစင္း လွပစြာ စီးဆင္းရစ္ေနဦးမယ္ … ယံုတယ္ … ။

ေလးစားလွ်က္ … ဇာနည္ (၈၈,ဗကသ) ဇန္န၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၂ (ၾကာသပေတးေန႔)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: