ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ဆရာၾကီး ဦးရာဇတ္ေန႔သို႔ ေပးပို႔ေသာ ဗီဒီယို ဖိုင္

3 Responses to “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ဆရာၾကီး ဦးရာဇတ္ေန႔သို႔ ေပးပို႔ေသာ ဗီဒီယို ဖိုင္”

 1. drkokogyi Says:

  “ေသြးတူျခင္းထက္ စိတ္ကူးတူျခင္း ေရွးေဟာင္းေႏွာင္းေခတ္တြင္ ဒိုးတူေဘာင္ဘက္ ျပဳဖူးသည္မ်ားကို မွတ္မိျခင္းတို႔က အမ်ိဳးသားစိတ္ကို ပိုမိုဖန္တီးေလသည္။” ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ လူမ်ဳိးေရးရာသေဘာထားအျမင္ (ဒီးဒုတ္သတင္းစာ ဧက ဒသမတြဲ နံပါတ္ ၄၁ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္၊ ၁၉၃၅၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၊ ၆)

 2. drkokogyi Says:

  ဆရာၾကီးဦးရာဇတ္ဟာအမ်ဳိးသား​ေရးစိတ္ အင္မတန္မွ ၿဖဳစင္ၿပီးေတာ႔ ကြ်န္မတုိ႔လြတ္လပ္ေရး လႈပ္ရွားမႈအတြက္ တက္ႏုိင္သမွ် ကူညီေစာင္မေပးသြားတဲ႔ ပုဂၢဳိလ္ၾကီးတစ္ေယာက္ပါ။ လူမ်ဳိးဘာသာမေရြးဘဲနဲ ဘာသာခြဲ ရယ္လုိ႔ စိတ္ထဲမွာ မထားဘဲနဲ႔ အားလုးံဟာ ကုိယ္႔ႏုိင္ငံအတြက္ စုေပါင္းၿပီးေတာ႔ လုပ္ခ်င္တဲ႔ဆႏၵရွိလုိရင္ ဘယ္႔ေလာက္ထိေအာင္ၿမင္ႏုိင္သ​လဲဆုိတာ ဆရာၾကီးဦးရာဇတ္က ကုိယ္တုိင္ေနထုိင္ၿပီးေတာ႔ ၿပသြားခဲ႔ပါတယ္။ DASSK

 3. drkokogyi Says:

  “ONE Burma” advanced concept of General Aung San

  Race, religion, and language are thus by themselves not primary factors which go to the making of a nation but the historic necessity of having to lead common life together that is the pivotal principle of nationality and nationalism.

  Every student of social and political science knows very well that such slogans as race, religion, language do not alone constitute nationalism. There are one or more races in almost every country. Nowadays, we have different religions being embraced by members of the same nationality.

  What then constitutes nationalism?

  The main factor is the:
  1.having to lead together one common life
  2.sharing joys and sorrows,
  3.developing common interests
  4.and one or more common things like racial or linguistic communities,
  5.fostering common traditions of having been and being one which give us a consciousness of oneness and necessity of that oneness.

  “I want to address the Indians and Chinese residing in this country. We have no bitterness, no ill will for them, or for that matter for any race and nationality in the world. If they choose to join us, we will welcome them as our own brethren. The welfare of all people of this country irrespective of race or religion has always been the one purpose that I have set out to fulfill. In fact it is my life’s mission.”

  I recognize both the virtues and limitations of pure nationalism, I love its virtues, I don’t allow myself to be blinded by its limitations, though I knew that it is not easy for the great majority of any nation to get over these limitations. In so far as nationalism encourages us to love our people and love others. In so far as nationalism inculcates in us a sense of national and social justice which calls upon us to fight any system that is oppressive or tyrannical both in our country and the world, there I am completely with nationalism.

  I believe in the inherent right of a people to revolt against any tyranny that people may have over them. History has amply demonstrated the right of a people to its own freedom, and that once it is denied to them, even in the case of the peoples who belong to the same stock. There is therefore nothing wrong in the aspirations of a nation if it wants to regain the freedom that is its birthright and attempts to have it. Every nation in the world must be free not only externally (i.e., free from any foreign rule) but also internally.

  We cannot confine the definition of a nationality to the narrow bounds of race, religion, etc. Nations are extending the rights of their respective communities even to others who may not belong to them except by their mere residence amongst them and their determination to live and be with them. I am glad to know that you regard yourselves as nationals of this country. So far as I am concerned, I am perfectly prepared to embrace you as my own brothers and sisters.

  Reverend Sanghas! You have a tremendous role to play. This is the highest politics which you can do for your country and people. Go amongst our people, preach the doctrine of unity and love; carry the message of higher freedom to every nook and corner of the country, freedom to religious worship, freedom to preach and spread the Dharma anywhere and anytime, freedom from fear, ignorance, superstition, etc., teach our people to rely upon themselves and re-construct themselves materially, spiritually and otherwise. You have these and many more noble tasks before you.

  Race, religion, and language are thus by themselves not primary factors which go to the making of a nation but the historic necessity of having to lead common life together that is the pivotal principle of nationality and nationalism.

  Nowadays, with the increasing mutual intercourse of nations, there is such a provision in many of the constitutions of the world for naturalization of foreigners. But it is in history that opportunist political leadership taking advantage of the strong national sentiments of the people may try to exploit the nationalism of the people for their selfish individual or group interests. We must be careful of such exploitation of nationalism. For then racial strives and bitterness will be fomented and fostered among us by interested parties in order to divert our attention from the main objective.

  Some of us have been going still about the same old way of ‘dirty’ politics. But is politics really ‘dirty’. It is not politics which is dirty, but rather the persons who choose to dirty it are dirty.

  Source: Bo Gyoke’s speeches.
  http://www.aungsan.com/ ….AND …
  https://drkokogyi.wordpress.com/2011/10/16/1-burma-advanced-concept-of-general-aung-san/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: