ေမာ္လ၀ီ ပသီေက်ာ္ဦး ရဲ႕ ပသီသမိုင္းေလ့လာခ်က္မ်ား

Source: Myanmar Muslim.Net ေမာ္လ၀ီ ပသီေက်ာ္ဦး ရဲ႕ ပသီသမိုင္းေလ့လာခ်က္မ်ား

မဆလ အစိုးရေခတ္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ ပသီတို႔၏ သမိုင္းဆိုင္ရာေလ့လာခ်က္မ်ား ကို စာတမ္းျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္ေန၀င္းဦးေဆာင္ေသာ မဆလ အစိုးရလက္ထက္တြင္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လူမ်ိဳးေရး ၀ါဒ မိုင္းတိုက္ကာ  ျမန္မာ့ သမိုင္းအဆက္ဆက္ ရွိခဲ့သည္ မ်ားစြာေသာ တိုင္းရင္းသာ လူမ်ိဳးမ်ားအား ဖြဲစည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွ ဖယ္ထုတ္ျခင္း သမိုင္းအဆက္ဆက္ မည္သည့္ အခ်ိန္ကမွ မရွိခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးမ်ားအား စစ္အုပ္စု၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ တိုင္းရင္းသား အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းမ်ား ကို လွ်ိဳ႔၀ွက္ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ိဳးစံုျဖင့္ စီမံခဲ့ပါသည္။

ထို႔သို႔စီမံရာတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သမိုင္းစာအုပ္မ်ား ထုတ္ေ၀ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ျခင္း၊ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ား သင္ၾကားခြင့္ပိတ္ပင္ျခင္း အစရွိသည္ျဖင့္ အစြန္းေရာက္ အမ်ိဳးသားေရး မိႈင္းမ်ားတိုက္ကာ ျပည္သူမ်ားကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေသြးခြဲ ခဲ့ပါသည္။
ယင္းသို႔ေသြးခြဲ ရာတြင္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သမိုင္းစာအုပ္မ်ားစြာထုတ္ေ၀ခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့ျခင္း မီဒီယာမ်ားတြင္ လူနည္းစု ဘာသာတရားမ်ား ကိုထိန္ခ်န္ကြယ္၀ွက္ထားျခငး္ မ်ားကို စနစ္တက် စီမံျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ခန္႔ ထုတ္လြင့္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ သတင္းစာ ဗြီဒီယိုမ်ားတြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ဆိုင္ေသာ သာသနိက အေဆာက္အအံုမ်ား အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ ဆိုင္ေသာ သာသနိကအေဆာက္အအံုမ်ား၏ ပံုရိပ္ တစ္ခုတစ္ေလမွ်ပင္ ေတြ႕ရွိရမည္မဟုတ္ပါ။ ျမိဳ႔လယ္ေခါင္တြင္ ဆူးေလေစတီေတာ္ႏွင့္ အတူရွိေနေသာလည္း ဧမာေႏြလ ခ်ခ်္ေက်ာင္း ႏွင့္ အတူ မြတ္စလင္မ္ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား၏ ပံုရိပ္မ်ားကို ကြယ္ကာဖြက္ကာ ေဖၚျပခဲ့သည္မွာ မဆလ ေခတ္အစမွစတင္ခဲ့ ပါသည္။
ယခုစာအုပ္သည္လည္း မဆလ ေခတ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခြင့္ မရသျဖင့္ ေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာ စာအုပ္မ်ားစြာအနက္ မွ တစ္အုပ္ ျဖစ္ပါသည္။
စာေရးသူ ပသီေက်ာ္ဦးက သမိုင္းအေထာက္အထား အကိုးအကား မ်ားစြာျဖင့္ တင္ျပထားေသာ စာအုပ္သမိုင္းဆိုင္ရာ စာအုပ္ေကာင္း တစ္အုပ္ျဖစ္ပါသည္။

View this document on Scribd

 

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: