မင္းဆိုးမင္းညစ္ေအာက္တြင္ ငါမေနၿပီ

Although I never dare to say a word before I came out, most the people who knows me understand that I came out because of the Ne Win Government’s Racial and religious discrimination.

ဦးကုလားရာဇ၀င္တြင္ ပုဂံေခတ္က ေနာင္ေတာ္ကို လုပ္ႀကံကာ နန္းတက္သူ ကုလားက်မင္းအား ပံ့တကူမေထရ္ႀကီးက

“ဟယ္ – မင္းဆိုးမင္းညစ္၊

  • နင္ကား သံသရာ၀ယ္ ခံရအံ့ေသာ မေကာင္းမႈကို မေၾကာက္၊
  • ဤစည္းစိမ္ကို ရလွ်င္ နင္၏ ကိုယ္ခႏၶာသည္ မအိုမေသၿပီမွတ္သည္ေလာ။
  • ေလာကတြင္ နင့္ထက္ ပ်က္ေသာ မင္းမရွိ၊
  • မင္းဆိုးမင္းညစ္ေအာက္တြင္ ငါမေနၿပီ”

ဟု လက္ညႇိဳးေငါက္ေငါက္ထိုးကာ သီဟိုဠ္ျပည္သို႔ ထြက္သြားေၾကာင္း ဌာန္ကရိုဏ္းက်က် ဖတ္ရႈခဲ့ရသည့္ အရသာမွာ ႀကီးမားလွပါ၏။ ။

Source: (၅၆) ထြက္ေတာ္မူ နန္းကခြာတယ္ (ေၾကးမံုဦးေသာင္း)

Tags: , , ,

One Response to “မင္းဆိုးမင္းညစ္ေအာက္တြင္ ငါမေနၿပီ”

  1. I was expelled from LYC FB Group because I wrote about the basic cause of Anti- Rohingya Riots | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi Says:

    […] “ဟယ္ – မင္းဆိုးမင္းညစ္၊ […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: