Myanmar Government should stop these kind of threats on the Muslim Citizens of Myanmar

Myanmar Government should stop these kind of threats on the Muslim Citizens of Myanmar. If they do not stop, need to take action on these kind of RACIST parties.

ဲျခိမ္းေျခာက္သံေတြ ပါေနတယ္။  ————————————

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ ဘဂၤါလီမ်ား၏ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတူကြဲၿပားၿခင္း ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ ၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္   မတူကြဲၿပားၿခင္း ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ ဌာနခ်ဳပ္   အမွတ္(၂/၂/၂၃၂) မေဟာ္ဂနီလမ္း ၊ ေထာက္ၾကံ႕တိုးခ်ဲ႕၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။  ဖုန္း – ၀၉၈၆၁၀၇၁၉  ————————————————————————————————- ရက္စြဲ ။ ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၁၃) ရက္

ရခိုင္ၿပည္နယ္အေရး ရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထား ထုတ္ၿပန္ၿခင္း

၁။ ၿမန္မာၿပည္ အေနာက္ပိုင္းေဒသၿဖစ္ေသာ ရခုိင္ၿပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳး တိုင္းတပါးသားမ်ား က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ ေနထိုင္ၿပီး ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေႏွာက္ယွက္ ဖ်က္စီးေနမႈမ်ား ၊ မီးရိႈ႕သတ္ၿဖတ္ေနမႈမ်ား စသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ မတူကြဲၿပားၿခင္း ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ မွ ရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထား ထုတ္ၿပန္အပ္ပါသည္။

၂။ ဤၿဖစ္ရပ္သည္ ၿမန္မာၿပည္တြင္ မူလေန တိုင္းရင္းသားမဟုတ္ေသာ အၿခားတိုင္းတပါးမွ လူမ်ိဳး ကြဲမ်ားက ၿမန္မာၿပည္အတြင္းသုိ႔ တၿဖည္းၿဖည္း စိမ့္၀င္ေနထိုင္လာရာမွ နယ္ေၿမအပိုင္စုိးမိုးေရးအတြက္ က်ဴးေက်ာ္မႈကို ေပၚေပၚတင္တင္ အၾကမ္းဖက္မႈ ပံုစံၿဖင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္လာရာမွ ၿဖစ္ေပၚသည္ဟု မွတ္ယူ ပါသည္။ အဆိုပါ လူမ်ိဳးကြဲ ဘဂၤ ါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက မူလေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ၿပီး မေနထိုင္၀ံ့ေအာင္ ေမာင္းထုတ္သည့္ အျပဳအမူမ်ားၿဖစ္ေသာ တုိင္းရင္းသား မ်ား၏အိုး အိမ္မ်ား ကိုမီးရိႈ႕ၿခင္း၊ သတ္ၿဖတ္ၿခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ကမၻာ႔ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕႕ႀကီးတုိ႔က သိရွိမွတ္သား ေစလုိပါသည္။   ၃။ ထုိ႔အၿပင္ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရကို လူမ်ိဳးတုံးသတ္ၿဖတ္သူအၿဖစ္သို႔ ကမၻာ႔ႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢက မွတ္ယူလာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိတြန္းပို႔ေနေသာ လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္ ကိုလည္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။ အရပ္သား အသြင္ေဆာင္ထားေသာ က်ဴးေက်ာ္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားၿဖင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရအား လုပ္ကိုင္ရခက္ခဲေစရန္ အကြက္ခ်ဖန္တီးမႈမ်ား ထိုဘဂၤ ါလီမ်ား၏ ၀ါဒၿဖန္႔သတင္းဌာန မ်ားမွ သတင္းအမွားမ်ား ၿဖန္႔ေ၀ေနၿခင္းကိုလည္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ မည္သည့္တိုင္းၿပည္ပင္ၿဖစ္ေစ ဤကဲ႔သုိ႔ ေသာ က်ဴးေက်ာ္ရန္စမႈကို လက္ပိုက္ၾကည့္ေနပါက နယ္ေၿမဆံုးရံႈးခံရမည္ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ မလႊဲမေရွာင္သာ ေသာ အေရးယူမႈမ်ား ပစ္ခတ္ႏွိမ္ႏွင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရမည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္သည့္ အားေလွ်ာ္စြာ ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ တိုင္းတပါးက်ဴးေက်ာ္မႈရန္ကို ကာကြယ္ရန္အလုိ႔ငွာ ပစ္ခတ္ႏွိမ္ႏွင္းၿခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၏ မတူကြဲၿပားၿခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပါတီမွ ေထာက္ခံပါသည္။   ၄။ အဆိုပါလူမ်ိဳးကြဲ တုိင္းတပါးသားမ်ား စိမ့္၀င္ေနထုိင္မႈကိုလည္း အၿမန္ဆံုးစိစစ္ၿပီး ၿပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးပါ ရန္ႏွင့္ တိုင္းတပါးသားမ်ား စိမ့္၀င္ေနထိုင္မႈအတြက္ တာ၀န္ေပါ့ေလ်ာ့သူမ်ား လုပ္ကိုင္စီမံမႈ ညံ့ဖ်င္းသူမ်ားကို လည္း ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးပါရန္ ၿပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕႕ကို တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ ရခုိင္ၿပည္နယ္ သားမ်ား၏ ဘ၀လံုၿခံဳေရးကို ေရရွည္အာမခံႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း လူအမ်ားသိရွိႏိုင္ေစရန္ ၿပည္ ေထာင္စုအစိုးရမွ ထုတ္ၿပန္ေၾကညာေပးပါရန္လည္း ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။   ၅။ ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ကနဦးေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ အေပါင္းတုိ႔အားလည္း အထူး အသိေပးလုိသည္မွာ ဌာေနအစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေနထုိင္ခြင့္ရၿပီးေသာ ဌာေနမ်ား စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ၿပီးၿဖစ္သၿဖင့္ အမိၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကိုသာ အခြန္ထမ္းေဆာင္ၿခင္း ႏွင့္ အမိၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လံုၿခံဳေရး ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ သစၥာေစာင့္သိရမည္ ၿဖစ္ေပသည္။ သုိ႔ပါေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံၿခားမွ ၀င္ေရာက္လာသူ မ်ားအေပၚ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာတူဟူ၍ ဘက္လိုက္ လိုက္ပါပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၿခင္း မျပဳမိၾကေစ ရန္ အထူးအသိေပးအပ္ပါသည္။   ၆။ ၿပည္တြင္းရွိ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မဟုတ္ေသာ အၿခားဘာသာမ်ားၿဖစ္သည့္ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဟိႏၵဴ ဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ားသည္လည္း ဘာသာေရးကိုအေၿခခံၿပီး ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္းမျပဳမူဘဲ ႏိုင္ငံ သားအၿမင္ၿဖင့္သာ စဥ္းစားလုပ္ကိုင္ၾကပါရန္ ေလးနက္စြာ အသိေပးေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။   ၇။ တိုင္းတပါးမွ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားကိုမူ ဘာသာတူၿခင္း/ မတူၿခင္း၊ လူမ်ိဳးတူၿခင္း/ မတူၿခင္း အေပၚ အေၿခခံ၍ ခြဲၿခားရမည္မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံသားၿဖစ္ၿခင္း/ မၿဖစ္ၿခင္း ကိုသာ အေၿခခံၿပီး ၿပည္တြင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ စည္းကမ္းနည္းလမ္းတက် လုပ္ေဆာင္ၾကပါရန္ အသိေပးႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။   ၈။ ရခိုင္ၿပည္နယ္တြင္ ၿဖစ္ေစ၊ ၿပည္ေထာင္စု ၿမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္းလံုးတြင္ ၿဖစ္ေစ ကမၻာေနရာအႏွံ႕အၿပား တြင္ၿဖစ္ေစ မည္သည့္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ/ နယ္ေၿမက်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္မႈ ကိုမဆို မတူကြဲၿပားၿခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ မွ ၿပင္းထန္စြာ ဆန္႔က်င္ရႈံခ်ပါေၾကာင္း ေၾကညာ အပ္ပါသည္။   ပါတီ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ   ေနမ်ိဳးေ၀  ဥကၠဌ  မတူကြဲၿပားၿခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ

Advertisements

2 Responses to “Myanmar Government should stop these kind of threats on the Muslim Citizens of Myanmar”

  1. Ko Ko Gyi Says:

    Austin Lwin အလကားအျဖစ္မရွိတဲ့ေကာင္ .. သူ႔ပါတီကုိေထာက္ခံသူ ဘဲဥမကြဲလုိ႔ လယ္သမားေတြေနာက္လုိက္ .. အခုလည္းမုိးရြာတုန္းေရခံေနတ​ာ ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: