ယူေကနာမည္ၾကီး သတင္းစာ ဂါးဒီးယန္းမွာ ဇာဂနာ ေျပာ “ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြဟာလူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမွဳကို တြန္းတင္ေပးေနပါလား”

ယူေကနာမည္ၾကီး သတင္းစာ ဂါးဒီးယန္းမွာ ဇာဂနာ ေျပာ—

အေျခအေနတစ္ခုလံုးကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားအတြက္ အနာဂတ္မွာ ေအာင္ျမင္မွာလား၊ က်ရွဳံးမွာလားဆိုတာကို ညႊန္ျပမယ့္ စမ္းသပ္မွဳတစ္ခုပါပဲ။ ဒီစမ္းသပ္မွဳမွာ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေဖာ္ျပပိုင္ခြင့္ တိုးတက္လာတာကလည္း အစမ္းသပ္ခံစာရင္းထဲ ပါ၀င္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ နိုင္ငံအျပင္ဘက္ကေရာ၊ အတြင္းဘက္မွာပါ ရွိေနတဲ့ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားရဲ႕ ဆိုရွယ္မီဒီယာေတြေပၚ မွာ သံုးႏွဳန္းေျပာဆိုေနတဲ့ စကားလံုးေတြကို ဖတ္မိပါတယ္။ အဲဒီအခါကြ်န္ေတာ္ဘာသြားၿပီး ခံစားရသလဲဆိုေတာ့ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕အျမင္ကို လြတ္လပ္စြာေရးသားေဖာ္ျပေနတဲ့ေနရာမွာ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမွဳကို တြန္းတင္ေပးေနပါလားဆိုတာပါ။

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္းကို ျဖန့္ေ၀ရင္ အဖမ္းခံရတဲ့ အေလ့အထရွိခဲ့ပါတယ္။ ကံေကာင္းတာက ဒီအေလ့အထ ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါၿပီ။ ဒီေၾကျငာစာတမ္းက လူသားအားလံုးသည္ ဂုဏ္သိကၡာပိုင္းေရာ အခြင့္အေရးပိုင္းမွာပါ ညီညီမွ်မွ်နဲ႔ လြတ္လပ္တူညီစြာေမြးဖြားလာတာပါလို႔ ေျပာထားပါတယ္။ ဒီေတာ့ ျမန္မာျပည္အစိုးရအေနနဲ႔ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မွဳနဲ႔ လူမ်ိဳးေတြဘယ္ေလာက္ပဲ မတူညီ ကြဲေနပါေစ၊ သူရဲ႕၀တၱရားျဖစ္တဲ့ ျမန္မာျပည္တြင္း ေနထိုင္သူအားလံုးရဲ႕ အခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ေပးေရး က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာေတြက လြတ္လပ္စြာေရးသားေဖာ္ျပပိုင္ခြင့္ကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးျမႇင့္တင္ဖို႔အတြက္ အသံုးခ်ရမယ္၊ ျပႆနာအတြက္ အသံုးမခ်ရပါ။

“အင္တာနက္ကေလး သံုးမိလို႔လည္း ေထာင္နန္းစံရဖူးပါတယ္။ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတာက နည္းပညာကို နည္းနည္းကေလးေလာက္ပဲသိတဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးၾကသူေတြက ဒီလို (အင္တာနက္နဲ႔)အဆက္ အသြယ္ လုပ္တာေတြကို ထိန္း ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကတာပါ။ ရဲေတြက လူရႊင္ေတာ္တစ္ေယာက္ကို ပ်က္လံုးထုတ္ျပမယ္ လို႔ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္မထင္။ ဒါေပမယ့္ဗ်ာ၊ အဲဒီရဲေတြက ကြ်န္ေတာ ္ကြန္ပ်ဴတာဖန္သားျပင္ကို သိမ္းသြားၿပီး Hard Disk ကိုက် မသိမ္းဘဲထားခဲ့တယ္။   လြတ္လပ္စြာေဖာျ္ပပိုင္ခြင့္ကို အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထိန္္းခ်ဳပ္ခဲ့တာပါ။ ကမၻာသစ္မွာေတာ့ ျမန္မာက လံုး၀ကို ေျပာငး္လဲေနပါၿပီ။ အဲဒီလိုေျပာင္းလဲလာတာနဲ႔အမွ် စိန္ေခၚမွဳအသစ္ေတြကိုလည္း ေတြ႔ေနရပါၿပီ။”

Extracts from:MMSY- ယူေကနာမည္ၾကီး သတင္းစာ ဂါးဒီးယန္းမွာ ဇာဂနာ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥေျပာၿပီ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: