သူမ်ားဘာသာတရားကို အမွားနဲ႔ကိုင္ေပါက္ ကိုယ့္ဘာသာတရားက် နည္းနည္းမွ မေလ့လာတဲ့သူေတြ

SOURCE: Jagara Buddhi‘s status update.

ငါေတြ႕ေနတယ္။
ငါ ျမင္ေနတယ္။

အနက္နဲဆံုးလို႔ သမုတ္ထားတဲ့ ဘာသာတရားေပၚက
အရိုင္းစိုင္းဆံုး လူေတြ

ႏူးညံ့က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ဘာသာတရားထဲက အက်ဥ္းေျမာင္းဆံုး လူေတြ

ဘုရားထက္ အျမင္က်ဥ္းတဲ့ ဆရာသမားဆိုသူေတြရဲ႕ စကားကိုသာ ပိုႀကိဳက္သူေတြ

ကိုယ္တုိင္သိေအာင္ လုပ္မႈထက္ မိရိုးဖလာေလာက္သာ လက္ခံသူေတြ

ထစ္ကနဲဆို စာအုပ္ႀကီးနဲ႔တိုက္ မႀကိဳက္ရင္ ဆဲပလိုက္တဲ့ လူေတြ

သူမ်ားဘာသာတရားကို အမွားနဲ႔ကိုင္ေပါက္ ကိုယ့္ဘာသာတရားက် နည္းနည္းမွ မေလ့လာတဲ့သူေတြ

ဘာသာတရားျဖန္႔ေ၀ျခင္းထက္ ကိုယ့္အစဥ္အလာေလာက္သာ
ျဖန္႔ခ်င္သူေတြ

ငါေတြ႕ေနတယ္။
ငါ ျမင္ေနတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,547 other followers

%d bloggers like this: