႐ုိဟင္ဂ်ာ ျပသနာ၊ လူ ့အခြင့္အေရးနွင့္ အမ်ိဳးသား ဂုဏ္သိကၡာ (အပုိင္း ၂)

Source: ႐ုိဟင္ဂ်ာ ျပသနာ၊ လူ ့အခြင့္အေရးနွင့္ အမ်ိဳးသား ဂုဏ္သိကၡာ (အပုိင္း ၂) by Sai Mayku

ဦးသိန္းစိန္ အေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းေခတ္ အထိ ျပန္သြားျပီး တာ၀န္ခံ၇န္ေတာ့ မလိုပါ။ ၁၉၈၈ ခုနွစ္မွစ၍ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ အထိ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းသို ့၀င္လာသူမ်ား မည္သည့္နွစ္တြင္ ဦးေရမည္မွ်၀င္လာ သည္၊ မည္သည့္လမ္းေၾကာင္း မွ ၀င္လာသည္၊ မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ၀င္လာသည္၊ ထိုသူမ်ားအနက္ ယခုအခ်ိန္၌္ ဦးေရမည္မွ်သည္ နိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ေနၾကျပီ။ ဧည့္နိုင္ငံသားနွင့္ နိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ တုိ႕၏ ဦးေရမွာ မည္မွ်ရွိသည္။ မည္သည့္ အဆင့္မွ မရသူဦးေရမွာ မည္မွ်ျဖစ္ျပီး ဘာေၾကာင့္ ဤသို ့မရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ကေလးဦးေရ စုစုေပါင္း မည္မွ် ရွိျပီး ကေလးအခြင့္အေရးအရနိုင္ငံ သားခံစားခြင့္ရျပီးသူေပါင္း မည္မွ်ရွိျပီ -…

— အစရွိသျဖင့္ တနိုင္ငံလံုးသိ ေျဖၾကား၇န္ တာ၀န္ရွိသည္။ သို ့မွသာ လူထု တရပ္လံုးလိုက္ပါ စဥ္းစားနိုင္ျပီး ၀ိုင္း၀န္း အေျဖရွာနိုင္ၾကပါမည္။ အနာေဟာင္းမ်ားကို ေဖၚထုတ္ကုစားျခင္းမျပဳဘဲ အေပၚယံ ဆီမန္းေလာက္မွ်ျဖင့္ ကုသေနလွ်င္ မိမိတို ့နိုင္ငံသည္ က်မၼာေရးေကာင္းမြန္သည့္ နိုင္ငံမည္သည့္အခါတြင္မွ် မျဖစ္နိုင္ပါ။ ယဥ္ေက်းမႈတရပ္သဘြယ္ျဖစ္မသြားမီ အတိတ္ကို ဖံုးကြယ္ထားသည့္ လုပ္ဟန္အား ယခုကထဲက စတင္ တိုက္ဖ်က္ၾကဘို ့လိုပါျပီ။

ရိုဟင္ဂ်ာျပသနာအား စစ္အာဏာရွင္စနစ္က က်င့္သံုးေလ့ရွိသည့္ နိုင္ငံေရးလုပ္ဟန္ အေျခခံမွ ခ်ည္းကပ္ျခင္း 

ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္သည့္ စစ္အစိုးရသည္ နိုိင္ငံလံုျခံဳေရး (သို ့မဟုတ္ ထိုမွ တဆင့္ေလွ်ာ့၍) အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရး ဟူသည္ကို လူ ၾကားေကာင္းေအာင္ ေၾကြးေၾကာ္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း စင္စစ္အားျဖင့္မူ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ လံုျခံဳေရး အတြက္ တခ်က္ခုတ္၊ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပတ္ေအာင္ လက္ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ၊ ရခိုင္ အဓိကရုဏ္းအား အစီအစဥ္ရွိရွိ ေဖၚ ခဲ့သည္ဟု သံုးသပ္နိုင္သည္။

(၁) စစ္အာဏာရွင္စနစ္ စတင္ခဲ့သည့္ ၁၉၆၂ ခုနွစ္မွစ၍ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး အဓိကရုဏ္းမ်ားအား ၄င္းတို႕ကပင္ ဖန္တည္းျပီး လူထုေထာက္ခံမႈရေအာင္ လုပ္ခဲ့သည့္ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္။ ယခုျဖစ္ရပ္တြင္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ားအား တတိယနိုင္ငံထြက္ေအာင္ ကုလသမဂၢက စီစဥ္ေပးနိုင္လွ်င္ အစိုးရက ကူညီပါမည္ဟု ဦးသိန္းစိန္က ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာလိုက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ငါတို႕ခ်စ္တဲ့ သမတၾကီး ဟူေသာ အသံမ်ားထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

(၂) ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္ တည္ေဆာက္မည္ဆိုလွ်င္ စစ္တပ္ၾကီးၾကီးထားရန္ အေၾကာင္းလံုး၀ မရွိ ေတာ့ပါ။ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားအားေကာင္း လာေလေလ စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ သိသာစြာ ေလ်ာ့နည္းသြားေလ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္ကို စစ္အာဏာရွင္ ေဟာင္း သစ္မ်ားက မလိုလားပါ။ စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ ၾကီးၾကီးမားမားရွိေနေသးေၾကာင္း ျပလိုသည္။

(၃) အေရးအေၾကာင္းျဖစ္လာလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ လည္းေကာင္း လူထုအေနျဖင့္ မည္သို႕မွ် အားကိုး၍ မရ။ တပ္မေတာ္ကို သာ အားကိုးရသည္ဟု လူထုကို အယံုသြင္း လိုသည္။

(၄) ျပီးခဲ့သည့္ လတခ်ိဳ ့က ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ နဲ ့ ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း သြားေရာက္ေသာအခါ ရခိုင္လူထု ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက ေသာင္းေသာင္းဖ်ဖ် ၾကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္ ဟု သိရသည္။ ဤသို႕ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးကို စစ္အာဏာရွင္မ်ားက လံုး၀ ၾကိဳက္နွစ္သက္ေလ့မရွိပါ။ ရခိုင္လူထုကို ပညာေပးဘို ့လိုျပီဟု သံုးသပ္ပံုရသည္။ ယခုမူ ရခိုင္ လူထု ၏ ေျခေထာက္ကို ရိုက္ခ်ိဳးလိုက္နိုင္ျပီ ဟု ဆိုနိုင္သည္။ စစ္တပ္ကို အားကိုးေနရသည့္ ဘ၀သို ့သက္ဆင္းသြားပါသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာ ရခိုင္ အဓိကကရုဏ္းအား ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္နုိင္ျပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ လူထုအားလံုး ျငိမ္းခ်မ္း၊ လံုျခံဳ၊ အင္အား ျပည့္စံုစြာ ရပ္တည္နိုင္ျခင္း မရွိလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု အတြင္းရွိ အျခားတိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု လူထု အားလံုးပါ အင္အားခ်ည့္နဲ ့ေနပါမည္။ ေနာက္ထပ္ တရုပ္ ဗမာ အေ၇းအခင္း ပါ ဖန္တည္းျခင္းခံရပါက စစ္တပ္ က ကိုင္ေျမွာက္ထားေသာ ေသနတ္ေအာက္၌ အရိပ္အာ၀ါသ ခိုျပီး အသက္ရွင္ရသည့္ ဘ၀သို ့တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု လူထုၾကီး တရပ္လံုးက်ဆင္းသြားနိုင္ပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္တင္ျပခ်က္

ရိုဟင္ဂ်ာ ရခိုင္ အဓိကကရုဏ္းအား ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္နုိင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည့္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အၾကံျပဳပါသည္။

(က) ယခုအခ်ိန္၌ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ (တနည္းအားျဖင့္) လူအျဖစ္အသက္ရွင္ခြင့္ ရနိုင္သည့္ အေျခခံစားနပ္ရိကၡာမ်ားပင္ မရရွိဟူေသာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနပါသည္။ ဤသည္မွာ လံုး၀ မျဖစ္သင့္ ပါ။ လူ႕အခြင့္အေရးရႈေဒါင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ မျဖစ္သင့္သလို ေမတၱာတရားၾကီးမားသည္ဟု ဂုဏ္ယူၾကေလ့ရွိေသာ ဗုဒၶဘာ သာ၀င္မ်ား အေနျဖင့္ အျမန္ဆံုးကူညီေစာင့္ေရွာက္နိုင္ရန္ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

(ခ) ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားကို အားေပးရာေရာက္ပါသည္။ တရားမွ်တမႈကိုလည္း မ်က္ကြယ္ျပဳ ရာေရာက္သည္။ မိမိတို႕အျမင္ကို က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ ထုတ္ေဖၚသင့္ပါသည္။ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ သမွ် အမွန္တရားမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ ၀ိုင္း၀န္းၾကိဳးပမ္းသင့္ပါသည္။

(ဂ) ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္သည့္ အစိုးရကိုယ္တိုင္က ၀င္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈကို နိုင္ငံတကာက ရက္စြဲအတိအက်ျဖင့္ ေထာက္ျပလာခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ ဤျဖစ္စဥ္ၾကီး တစံုလံုးကို အစမွအဆံုး ေသခ်ာစြာေဖၚထုတ္ျပီး ေနာက္ကြယ္မွ ၾကိဳးကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား အပါအ၀င္ ဦးေဆာင္က်ဴးလြန္ၾကသည့္ တရားခံအားလံုးကို လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ အသားအေရာင္၊ မေရြးဘဲ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံျဖင့္ ထိေရာက္စြာ ေဖၚထုတ္အေရးယူနိုင္မွသာ ေနာင္သည္လိုအျဖစ္ဆိုးမိ်ဳး မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္တားဆီးနုိင္ပါမည္။

(ဃ) ျပီးခဲ့သည့္ နအဖ စစ္အစိုးရေအာက္၌ က်ဴးလြန္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ နိုင္ငံတကာအဆင့္ရွိသည့္ ျပစ္မႈၾကီးမ်ားကို ကုလ သမဂၢ က ဦးေဆာင္ျပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းစစ္ေဆးေစရန္ လႈပ္ရွားမႈၾကီးမွာ ၂၀၁၀ ခုနွစ္အထိ အရွိန္ ေကာင္းစြာရခဲ့ျပီး ေအာင္ျမင္ေတာ့မည့္ အေနအထား ေရာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုနွစ္အတြင္း စစ္အစိုးရက နိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ား လုပ္ေပးသေယာင္ နွင့္ လမ္းေၾကာင္းလႊဲနိုင္ခဲ့သျဖင့္ ယင္းလႈပ္ရွားမႈမွာ ယာယီ တိမ္ျမွဳပ္သြားခဲ့သည္။ ယခုရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ျပစ္မႈၾကီးမ်ားထပ္မံက်ဴးလြန္ေနျပန္ပါျပီ။ နိုင္ငံတကာ လူ ့အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္း ၅၈ ဖြဲ႕က စုေပါင္း၍ ဤမႈခင္းၾကီးအေပၚ နိုင္ငံတကာ အေနျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး လုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလာပါျပီ။ ဤ လႈပ္ရွားမႈကို လူထုတ၇ပ္လံုး ေထာက္ခံသင့္၊ ၀ိုင္း၀န္းေတာင္း ဆိုသင့္သည္ဟု ျမင္ပါသည္။ နိုင္ငံတကာအေနျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆး ေဖၚထုတ္ခြင့္မရပါက ေနာင္ အလားတူျပစ္မႈၾကီးမ်ား ထပ္မံၾကံဳေတြ ့ဦးမည္မွာ မလြဲပါ။

(င) ရြာတရြာတြင္ သူၾကီးကုိယ္တိုင္က ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရေသာ အမႈ၌ သူၾကီးသားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲဲ႕ေခါင္းေဆာင္ထားျပီး အမႈေဖၚထုတ္ခိုင္း၍ မရပါ။ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ တရားစီရင္ေရး ယႏၱယားတခုလံုးမွာ လြတ္လပ္မႈ လံုး၀ မရွိဘဲ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဆန္႕က်င္ရပ္တည္ရဲသည့္ အေနအထားမရွိပါ။ လူ ့အခြင့္အေရးေကာ္မီတီဆို သည္မွာလည္း သမတရံုးအဖြဲ႕၏ အစိပ္အပိုင္း တခုကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနျပီး သူၾကီးတူ အဆင့္ေလာက္သာ ရွိပါသည္။ ျဖစ္ပြား ခဲ့ သည့္ အဓိကရုဏ္းၾကီး၌ ဦးသိန္းစိန္ကုိယ္တိုင္က မိမိတို ့အစိုးရ နွင့္ စစ္တပ္၏ လက္ခ်က္ မည္သို ့မွ် ပါ၀င္ ပတ္ သက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သက္ေသျပရဲသည္ ဆိုလွ်င္ နိုင္ငံတကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ တရပ္ေစလႊတ္ေပး ေရး အတြက္ ကုလသမဂၢသို ့အျမန္ဆံုး ပန္ၾကားရန္ ေတာင္းဆိုသည္။

(စ) ရခိုင္လူထုအား ေမတၱာနွင့္ ယွဥ္လွ်က္ လူ ့အခြင့္အေရးကို ျမတ္နိုးမႈ၊ အသိနွင့္ယွဥ္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္၊ တာ၀န္ယူမႈ ရွိေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တည္ေဆာက္လိုသည့္ဆႏၵ၊ အမွန္တရားကို ေဖၚထုတ္လိုသည့္ သတၱိမ်ား ရွိလာေအာင္ ၀ိုင္း၀န္း ကူညီသင့္ပါသည္။

(ဆ) ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအပါအ၀င္ ရွစ္သိန္းခန္ ့မွ်ေသာ မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ား ရွိေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဦးဘရွိန္ ေျပာသကဲ့သို ့မ၀င္သင့္ဘဲ ၀င္လာသူမ်ားရွိေနလွ်င္ ေနာင္ကိုဆက္ျပီး မ၀င္လာနိုင္ေအာင္ တားဆီးကာကြယ္ သည့္ နည္းလမ္းကို အျမန္ဆံုး ရွာရမည္မွာ မုခ်ျဖစ္ပါသည္။ ေရာက္သင့္၊ ရွိသင့္ေသာ လူဦးေရထက္ အဆမ်ားစြာပိုကာ စစ္ အာဏာရွင္စနစ္နွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္သစ္ ေဟာင္းမ်ား၏ တာ၀န္ရွိမႈ ေအာက္တြင္ ေရာက္ရွိေနၾကျပီ ျဖစ္သူမ်ားကိုမူ ရ၀မ္ဒါတြင္ ဟူတူမ်ားက တူစီမ်ားအေပၚက်င့္သံုးသည့္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ရွင္းပစ္၍ မရနိုင္ပါ။  လူသား ခ်င္းစာနာသည့္စိတ္ဓါတ္ကိုျပန္လည္တည္ေဆာက္ျပီး လူမ်ိဳး ဘာသာ စကား ဓေလ့ထံုးတမ္း ယဥ္ေက်းမႈ မတူၾကသူ မ်ား အတူျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္နိုင္သည့္ လူ ့အဖြဲ႕အစည္း တရပ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ဘုိ ့ၾကိဳးစားရန္သာ ရွိပါသည္။

(ဇ) ေနာင္ သည္လိုအျဖစ္ဆိုးမ်ိဳး ကို မုခ်ေရွာင္လႊဲနိုင္ရန္မွာမူ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ကို အျမစ္မွေန၍ ေခ်မႈန္းဘို ့လိုပါ သည္။ အဆိုပါရည္မွန္းခ်က္အတြက္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု လူထုၾကီးတရပ္လံုး လက္တြဲၾကဘို ့အခ်ိန္ေရာက္ပါျပီ။ သို ့ မွသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယား တစံုလံုး ကို ျပင္နုိင္မည္ျဖစ္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းသာသာသည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကီး ေပၚလာနိုင္ပါ မည္။

ဤစာတမ္းတိုအား အခ်ိန္တိုအတြင္း အျမန္ဆံုးေရးသားရသျဖင့္ မျပည့္စံုနိုင္မည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ စာေရးသူ အေန ျဖင့္ စစ္မွန္သည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လူ ့အခြင့္အေရးနွင့္ တရားမွ်တမႈအေျခခံတြင္ မိမိတို ့ျပည္ေထာင္စုၾကီး တည္ျငိမ္၊ ေတာင့္တင္း၊ ၾကီးထြား၊ စည္ပင္ သည္ကို ျမင္လိုေသာ ေစတနာျဖင့္သာ ေရးသားျပဳစုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မိမိထက္ပို၍ အဆမ်ားစြာ တတ္ကြ်မ္းနားလည္ေသာ ပညာရွင္ၾကီးမ်ား၊ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဥပေဒကြ်မ္းက်င္သူ မ်ား၊ လူထုမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ ရခိုင္ အဓိကကရုဏ္းအား ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္နုိင္ေရး အတြက္ နည္းလမ္းမွန္သမွ် ဆက္လက္တင္ျပေပးသြားၾက၇န္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)

ဇူလိုင္လ (၂၄) ရက္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: