စကားၾကီးဆယ္ခြန္း

 ၁.ေရကူးညာတင္စကားေျပာနည္း

ေရးကူးရာတြင္ ေရညာမွ ၾကိဳတင္ကူးသြားမွ လိုရာ ေရာက္ႏုိင္သကဲ့သုိ့ မိမိ ဆုိလိုခ်က္သို႕ ေရာက္ေအာင္ၾကိဳတင္ေျပာဆုိျခင္း။

 

၂. ေကာက္ပင္ရိတ္လွီးစကားေျပာနည္း

ေကာက္ပင္မ်ားကို လက္တဖက္ျဖင့္ ျမဲျမံစြာ ဆုပ္ကိုင္ကာ က်န္လက္တဖက္ မွ တံစဥ္ကိုကိုင္ကာ တိခနဲေနေအာင္ရိတ္ျဖတ္သကဲ့သို့  သူတပါးေျပာေသာ စကားကုိ မိေအာင္ ခ်ဳပ္မငံုမိေအာင္ ဖမ္းကိုျပီးမွ မိမိက ပိုင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ ေျပာဆုိျခင္း

၃. ေရစီး ေဖာင္ဆန္စကားေျပာနည္း

လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမွန္သမွ်ကို ေဖာင္ေပၚတင္ေဆာင္ျပီး ေရဆန္သို့တက္လွ်င္ လုိရာခရီးကို ေကာင္းစြာ ေရာက္ႏုိင္သကဲ့သုိ့ေအာက္ေျခသိမ္း အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဥပမာ ေ၀ဆာစြာျဖင့္ ျပီးျပတ္ေအာင္ ေျပာဆုိျခင္း

 

၄.အုိးတန္ဆန္ခတ္ စကားေျပာနည္း

ထမင္းခ်က္ေသာအခါ အိုးႏွင့္ ဆန္တန္ရံုထည့္ကာ ခ်က္ပါက ထမင္း ေကာင္းစြာ က်က္သကဲ့သို့ ကုိ့ ဂုဏ္ႏွင့္ တန္ရံု ေျပာဆုိျခင္း

 

၅. ဆီပြတ္က်ည္ေပြ့ စကားေျပာနည္း

ဆီထြက္ သီးႏွံ အဆန္မ်ားကို က်ည္ေပြ႕ျဖင့္ အထပ္ထပ္ ဆီပြတ္ သကဲ့သို့ မိမိရည္မွန္းခ်က္ျပီးစီးေအာင္ အထပ္ထပ္ေျပာဆုိျခင္း

 

၆. ဆင္ေ၀ွ႕ရန္ေရွာင္ စကားေျပာနည္း

ဆင္က မိမိအား ထုိးေ၀ွ႕ရန္ လိုက္ေသာအခါ ေရွာင္ခြာ ေျပးရသကဲ့သို့ မိမိထံသုိ႕ က်ေရာက္လာမည့္ စကားကုိ ေရွာင္လြဲႊေျပာဆိုျခင္း

 

၇. ေတာင္သူရာခုတ္စကားေျပာနည္း

မိမိတုိ့ လုပ္မည့္ လယ္ယာကြက္ အား ခ်ံဳႏြယ္ ပိတ္ေပါင္း မ်ားကို ဦးစြာ ရွင္းလင္းျပီးမွ  သစ္ပင္တုိ႕ကို ရွင္းလင္းရသကဲ့သို့ စကားငယ္ အေသးအဖြဲမ်ားကုိ ေျပာၾကားျပီးမွ စကားၾကီးစကားက်ယ္ ကုိ ပိုင္ႏုိင္ေအာင္ ေျပာဆုိျခင္း

 

၈. ၾကက္ဆုတ္ခြပ္ပစ္ စကားေျပာနည္း

ၾကက္မ်ားခြပ္သကဲ့သိို့ ေနာက္ဆုတ္အားယူျပီး ႏုိင္ေလာက္မွ ခြပ္သကဲ့သို့ သူ႕စကားကုိ အလိုက္ အထုိက္ေျပာကာ အသာစီးရမွ စကားကုိျပီးေအာင္ျပာဆုိျခင္း

 

၉. ေရစစ္ပမာ စကားေျပာနည္း

ရဟန္းသံဃာမ်ားသံုးေသာ ေရစစ္ တမ်ိဳးကဲ့သို႕ ထုိေရစစ္ ကို ေရထဲ တြင္ ႏွစ္ကာ ေရျပည့္မွ ထိပ္က အေပါက္ကို လက္ညိဳးျဖင့္ ပိတ္ျပီးဆြဲပါက ေရထြက္မက်ပဲ အျပည့္ရွိသကဲ့သို့ သူတပါးေျပာဆိုခြင့္ မရေအာင္ ပိတ္ဆုိ့ေျပာဆုိျခင္း

 

၁၀. ခက္တင္ေမာင္းနင္းစကားေျပာနည္း

ဆန္ ပဲ တုိ႕ကို ေထာင္းေသာေမာင္းကို နင္းေသာသူသည္  တဖက္သို့ လိုက္ပါမသြားေအာင္ ေကာင္းစြာ ဖိနင္းရသကဲ့သို႕ မွန္သည္ျဖစ္ေစ မွားသည္ျဖစ္ေစ စကားကို တက္သာ ဆုတ္သာ ျဖစ္ေအာင္ မတင္မက် ေျပာဆုိရျခင္းျဖစ္သည္။

 

မွတ္ခ်က္ – ၿမန္မာအုိင္အာစီႏွင့္ ျမန္မာစကား၀ုိင္းမွ ကူးသည္ from FB of Minn Min

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: