လူစိတ္ကင္းမဲ့တဖက္ကန္းတဲ့ ဒီျပည္သူနဲ႔ဒီ ေခါင္ေဆာင္လု္က္လည္းလုိက္ပါေပတယ္ဗ်ာ

ႀသ လူေတြ လူေတြ အတၱအေတာ္ ႀကီးပါလား

OIC ကိစၥျဖစ္ခ်ိန္မွာ တရုတ္ႀကီးေမာင္သိန္းစိန္က ငါ့ ျပည္သူေတြလက္မခံဘူးဆုိျပီးပယ္ခ်ခဲ႔တယ္။ 

အခုေႀကးနီေတာင္ကိစၥ ဘယ္ျပည္သူကလက္ခံလုိ႔လဲ?
ျပည္သူကုိႀကည့္လုိက္ ေတာႀကာ မ်က္ကြယ္ျပဳလုိက္အမ်ဳိးမ်ဳီးတက္
နုိင္ပါလာေနာ္

ျပည္သူေတြကလည္းသူ႔ပုံစံပါပဲ
ရခုိင္မွာလူအသက္ေတြကုိဖက္နဲ႔ထုတ္ျပစ္သလုိျပစ္ေနတာေတြကုိမ်က္ကြယ္ျပဳ အခုနဲနဲေလးနွိပ္စက္ခံရေတာ့

ဒီကိစၥမရွင္းေပးနွုိင္ရင္းနုတ္ထြက္ေပးတဲ့။

လူစိတ္ကင္းမဲ့တဖက္ကန္းတဲ့ ဒီျပည္သူနဲ႔ဒီ ေခါင္ေဆာင္လု္က္လည္းလုိက္ပါေပတယ္ဗ်ာ။

Source: FB of Minkhant Kyaw

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: