ေမာ္လာနာပသီေက်ာ္ဦး-” ေမးစရာမလိုသည့္ေမးခြန္း၊ ေျဖစရာမလိုသည့္အေျဖ”

ေမးစရာမလိုသည့္ေမးခြန္း၊ ေျဖစရာမလိုသည့္အေျဖ

လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ သပိတ္စခန္းၿဖိဳခြဲမႈတြင္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားကို ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးက ဂရုဏာသက္လ်က္ ရွိၾကေပသည္။ တစ္ျပည္လံုးမွ အလႈရွင္မ်ားက မိမိတို႔တတ္ႏိုင္သ၍ ေငြေၾကးႏွင့္ ေဆးဝါးရုပ္ဝတၳဳမ်ားကိုလႈဒါန္းလ်က္ ရွိၾကသည္။ ထိုအထဲတြင္ ရခိုင္ျပည္ကဲ့သို႔ အေဝးအလံမွ အလႈရွင္ မ်ားလည္း ပါဝင္ေနေပသည္။ ထိုအခါ မႏၱေလးၿမိဳ႕ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ အလႈရွင္မ်ားကလည္း လူမ်ိဳးဘာသာ ခြဲျခားေနရမည့္အခ်ိန္ မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း သေဘာေပါက္နားလည္ၿပီး ဒဏ္ရာရသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ေဆးဝါးကုသရန္ တတ္အားသေရြ႕ ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းခဲ့ေပသည္။


ဤတြင္ အစၥလာမ့္တရားေတာ္အရ ထိုသ္ို႔ လႈဒါန္းျခင္း ပိုင္၊ မပိုင္ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းၾကသည္ဟု ၾကားသိရေပသည္။ အမွန္စင္စစ္ ထိုေမးခြန္းမ်ားသည္ ေမးရန္မလိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လက္ပန္ေတာင္းေတာင္ အေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အမ်ိဳးသားေရးကိစၥျဖစ္လ်က္ ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားမြတ္စလင္မ္မ်ားသည္ ဤအေရးကို ဥပေကၡာျပဳ လ်စ္လွ်ဳရႈရန္ဆိုသည္မွာ မည္သို႔မွ် မျဖစ္သင့္ေပ။

အစၥလာမ္ဘာသာအရ သာမန္လူတစ္ေယာက္ ေရာဂါဘယျဖစ္ၿပီး ေဆးဝါးကုသရန္ လိုအပ္လွ်င္ပင္ လူမ်ိဳးဘာသာမခြဲျခားပဲ အတတ္ႏိုင္ဆံုးကူညီရမည့္ ဝတၱရား ရွိေနေပသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ အေရးတြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားကို ေဆးဝါးကုသရန္ သို႔မဟုတ္ အျခား လူမႈေရး အကူအညီေပးရန္ဆိုသည္မွာ ပို၍ပင္ အေရႀကီးေသာ တာဝန္ဝတၱရား ျဖစ္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အမ်ားစု ဗုဒၵဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တို႔လုပ္ေနသည့္အလုပ္မွာ ဘာသာေရး အဓိက မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အားလုံး ပိုင္ဆုိင္ေသာ သယံဇာတမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တနည္းဆိုလွ်င္ လက္ပံေတာင္းေတာင္အေရးတြင္ ပါ၀င္လွ်က္ရွိေသာ ရဟန္းရွင္လူမ်ားအားလုံးသည္ တစ္မ်ဳိးသားလုံး ပိုင္ဆိုင္ေသာ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ မိမိတို႔အားလုံး မွီတင္းေနထိုင္ရာ နယ္ေျမေဒသ၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးတည္းဟူေသာ အေရးပါသည့္ တာ၀န္ႀကီးကိုလည္း ထမ္းရြက္လွ်က္ ရွိၾကေလသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္တို႔သည္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ အေရးအပါအ၀င္ မွက္ေမွာက္ေခတ္ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ပင္မေရစီးေၾကာင္းႀကီးတြင္ တစ္အပ္တစ္အား ပါ၀င္ၾကဖို႔ အေရးႀကီး လိုအပ္လွေပသည္။ လက္ပံေတာင္းေတာင္အေရး ဒဏ္ရာရေသာ ရဟန္းရွင္လူမ်ားကို ေဆး၀ါးကုသရန္ အကူအညီ ေပးျခင္းအား အစၥလာမ့္တရားေတာ္အရ ခြင့္မျပဳသေယာင္ ေျပာဆိုသူမ်ား၏ အျပဳအမူသည္ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ လူ႔အစုအေ၀းတစ္ခုလုံးအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘိုးေဘးမ်ားတြင္ ထိုကဲ့သို႔ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းမႈမ်ား မရွိခ့ဲသည္မွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ပင္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အစၥလာမ္၏ စစ္မွန္ေသာလမ္းစဥ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘိုးေဘးမ်ားအား ညႊန္ျပေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

သမိုင္းတေလွ်ာက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘုိးေဘးမ်ားသည္ အစၥလာမ္၏ သေဘာထားႀကီးမႈကို ပီျပင္စြာ ေဖာ္က်ဴးခြင့္၊ က်င့္သုံးခြင့္ ရရွိခဲ့ေလသည္။ ဆရာႀကီးဦးႏုဆုိလွ်င္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္တို႔၏ ေက်းဇူးရွင္ႀကီးအျဖစ္ လူတိုင္း အသိအမွတ္ျပဳၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဆရာႀကီးသည္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မ်ားအတြက္ အၿမဲထာ၀ရ အက်ဳိးျပဳေနသည့္ သာသနာ့စာေပမ်ားကို ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ သင္ယူခဲ့သည့္ စာေပပညာျဖင့္ ေရးသားျပဳစုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ဆရာႀကီးဦးႏုနည္းတူ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘိုးေဘးအမ်ားစုသည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးျဖင့္ ႀကီးျပင္းခဲ့ရသူမ်ား ျဖစ္သည္။

စာေရးသူ၏ အဘိုးႏွစ္ဦး (အေဖ၏ အေဖႏွင့္ အေမ၏ အေဖ) စလုံးသည္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ခဲ့ရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔သာမက စာေရးသူ၏ အဓိက ဆရာသခင္ ႏွစ္ပါးျဖစ္သည့္ ဟဇရသ္ ေမာ္လာနာတြာစီးန္ႏွင့္ ဟဇရသ္ေမာ္လနာ အဗ္ဒုလ္ဟကင္းမ္တို႔မွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ အၿမဲ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုေလ့ရွိပါသည္။ အလ်ဥ္းသင့္သျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ေမာ္လာနာ ဦးလွေမာင္အေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပရပါမည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ အျခားေဒသမ်ားတြင္ အစၥလာမ္ဆန္႔က်င္ေရး အဖ်က္အေမွာင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ယင္းအခ်ိန္မွာ ေမာ္လာနာဦးလွေမာင္သည္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အေျခအေန တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရပါသည္။ ေမာ္လာနာဦးလွေမာင္၏ ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ ပုဂၢိဳလ္ေရး မလိုလားသူမ်ားကပါ အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဆရာႀကီးသည္ ထိုကိစၥအတြက္ ကာဖိရ္ဖသ္၀ါေပးျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။ ဆရာႀကီးက ထုိကိစၥအတြက္ မိမိကို ကာဖိရ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖသ္၀ါေပးလာသူမ်ားအား မိမိက ဘုန္းႀကီးမ်ားကို ဆြမ္းေကၽြးခဲ့သည့္ ဗီဒီယိုေခြကို အေထာက္အထားအျဖစ္ ေထာက္ျပၿပီး၊ ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ကာဖိရ္ျဖစ္တာလဲဟု ျပန္လွန္ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ထုိစဥ္က ေမာ္လာနာဦးလွေမာင္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေမးခြန္းကို ေျဖႏိုင္သူ မရွိခဲ့ပါ။ တစ္သက္တစ္ခါ မလုပ္ဘူးသည့္ အလုပ္ကို လုပ္ရျခင္းျဖစ္သျဖင့္ အျပစ္ဂိုနဟ္ မကင္းႏိုင္သည္ကို မကင္းႏုိင္သည္ကို ၀န္ခံရပါမည္။ သို႔ေသာ္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ကာဖိရ္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုရန္ အတြက္မွာ အေထာက္အထား ခိုင္လုံရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ ယခုမူ ထိုကိစၥသည္ သမိုင္းျဖစ္သြားပါၿပီ။

ေမာ္လာနာဦးလွေမာင္အား ေပးခဲ့ေသာ ကာဖိရ္ဖသ္၀ါသည္ သမိုင္း၏ အမႈိက္ခ်င္းထဲ ေရာက္သြားပါၿပီ။ သို႔ေသာ္ ေမာ္လာနာဦးလွေမာင္ စတင္ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည့္ လမ္းမွာ ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မလႊဲမေသြ ေလွ်ာက္ရေတာ့မည့္လမ္း ျဖစ္ေနပါၿပီ။

ျမန္မာမြတ္စလင္မ္တို႔သည္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ေအးခ်မ္းသာယာစြာ ေနထိုုင္လိုသည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာမ်ားႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ေနထိုင္ၾကရပါမည္။ တဖန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ေနထိုင္မည္ဆုိပါက ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ကင္း၍ ေနလို႔ မရပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၏ အဆုံးအမသည္ နက္ရႈိင္းစြာ ေနရာယူထားသည့္အေလ်ာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ၾသဇာ၊ အာဏာ၊ အခန္းက႑မွာလည္း ႀကီးမားပါသည္။ အကယ္၍သာ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက ျမန္မာ့ေျမတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား အေျခစိုက္ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္ကို ေရွးေခတ္အခါမ်ားက သေဘာထားႀကီးႀကီးႏွင့္ ႀကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ လက္ခံခဲ့ျခင္း မရွိပါက ယေန႔ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မ်ား ယခုလို အုံႏွင့္က်င္းႏွင့္ ရွိေနမည္ မဟုတ္ပါ။ ဤလက္ေတြ႔က်ေသာ အရွိတရားကို လက္ခံမည္ဆိုလွ်င္ မ်ားမၾကာမီက လမ္းမ်ားေပၚတြင္ အိုအိုင္စီဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ ေရာပါလာသည့္ အစၥလာမ္ဆန္႔က်င္ေရးလုပ္သူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သံဃာအားလုံးကို ကိုယ္စားမျပဳေၾကာင္း သေဘာေပါက္ႏိုင္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မ်ားအတြက္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ တျခား ေရြးခ်ယ္စရာ လမ္းတစ္စုံတစ္ရာ မရွိေၾကာင္း ေရွးသမုိင္းမ်ားကေရာ၊ အနီးကပ္သမုိင္းကပါ ညႊန္ျပလွ်က္ရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သေဘာေပါက္ခဲ့ၾကပါၿပီ။

ေမာ္လာနာပသီေက်ာ္ဦး
၁၄-၁၂-၂၀၁၂
ဖုန္း – 09 444 011 806

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: