ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မ်ား၏ အခက္အခဲ၊ တာ၀န္၊ ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား ေဆြးေႏြးတင္ျပသူ – ဦးမ်ိဳး၀င္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မ်ား၏ အခက္အခဲ၊ တာ၀န္၊ ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား

ေဆြးေႏြးတင္ျပသူ – ဦးမ်ိဳး၀င္း

Myanmar Muslim Perspection speech by U Myo Win

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: