မနၱေလးက ဦးဝီ႐သူနဲ႕အြန္လုိင္းေပၚမွ ဗုဒၶဘာသာအမည္ခံ အေရၿခဳံ ဆူပူေအာင္၊လုွံ႕ေဆာ္သူမ်ားသီးသန္႔နားေထာင္ရန္

Meeting With Thura Shwe Mann, House Speaker, in Myitkyina 9 2 13

မနၱေလးက ဦးဝီ႐သူနဲ႕အြန္လုိင္းေပၚမွ ဗုဒၶဘာသာအမည္ခံ အေရၿခဳံ ဆူပူေအာင္၊လုွံ႕ေဆာ္သူမ်ားသီးသန္႔နားေထာင္ရန္။
==================================
ေအာက္ပုိင္းကတက္လာတဲ႔ တပ္မေတာ္သားမ်ား ရဲ႕က်ဴးလြန္မူ႕ေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အထူးသၿဖင္႔ကေတာ႔ ကခ်င္ရြာေတြကုိ မီးရွုိ႔တယ္၊ေပၚတာဆြဲတယ္၊ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိအုပ္စုလုိက္ မုဒိမ္းက်င္႔ပါတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ ေနရာေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အုပ္စုလုိက္ မုဒိမ္းက်င္႔ ေတာ္ေတာ္ၿဖစ္တယ္။ ဒီကခ်င္ေဒသမွာတင္မကပါဘူး ၿမန္မာ႔ တပ္မေတာ္သားမ်ား အေနနဲ႔ ကခ်င္ေနရာမွာၿဖစ္တယ္၊ ရွမ္းမွာၿဖစ္တယ္၊ ကရင္မွာ ၿဖစ္တယ္။ တုိင္း႐င္းသားအုပ္စုေတြနဲလ႔က္နက္ကုိင္ေတြ အုပ္စုေတြ အမ်ားႀကီး႐ွိတယ္၊ သုိ႔ေသာ္ လည္းပဲ ဘယ္တုိင္း႐င္းသား လက္နက္ကုိင္တဲ႔အုပ္စုကမွ ဗမာအမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ကုိ ဝုိင္းၿပီးမုဒိမ္းက်င္႔တယ္ဆုိတာ ကြၽန္မတုိ႔ တစခါမွမၾကားဘူးပါ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: