အေကာက္ ၀န္မင္းၾကီးေက်ာင္းတုိက္ ေက်ာင္းဒကာ အေကာက္၀န္ မင္း မြလႅာအီဘရာဟင္ မိသားစု

MM donation

အေကာက္ ၀န္မင္းၾကီးေက်ာင္းတုိက္ ေက်ာင္းဒကာ အေကာက္၀န္ မင္း မြလႅာအီဘရာဟင္ မိသားစု၊ အေကာက္၀န္မင္းၾကီးေက်ာင္းတုိက္ တုိက္အုပ္ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱပါကဋ၊ ပန္းခ်ီ ညိဳျပာ တို႔ႏွင့္အမွတ္တရ။အေကာက္ ၀န္မင္းၾကီးေက်ာင္းတုိက္ ေက်ာင္းဒကာ အေကာက္၀န္ မင္း မြလႅာအီဘရာဟင္ မိသားစု ယခုတိုင္ အေကာက္ ၀န္မင္းၾကီးေက်ာင္းတုိက္ သိမ္ေတာ္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားသည္။
အေကာက္၀န္မင္းၾကီးေက်ာင္းတုိက္ တုိက္အုပ္ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱပါကဋ ဖုန္း ၀၉၂၀၁၆၄၃၈ ထံ သမိုင္းေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။Custom Minister

One Response to “အေကာက္ ၀န္မင္းၾကီးေက်ာင္းတုိက္ ေက်ာင္းဒကာ အေကာက္၀န္ မင္း မြလႅာအီဘရာဟင္ မိသားစု”

 1. drkokogyi Says:

  Dear friends, may I translate this posting:
  This is the picture of the (Tax and) Custom Minister Mullah Ebrahim’s family who donated the Buddhist Monastry and its name is Custom Minister’s Monastry.
  (In Myanmar we spell with E as Ebrahim, in Malaysia they use Ibrahim and in the west Abrahim)
  Source: Harry Mdy

  A Kauk Wun Min Gyi’s Kyaung Tike (Custom Minister’s Monastry) donor Custom Minister Mullah Ebrahim’s family picture.

  Together with A Kauk Wun Min Gyi’s Kyaung Tike’s Chief Abbot Venerable Bandantaparkada and artist Nyopya.
  This picture is still hanged at the Theintaw (Holy room).
  Anyone could confirm or enquire to the “A Kauk Wun Min Gyi’s Kyaung Tike’s Chief Abbot” Venerable Bandantaparkada’s phone number at 092016438 for the historical facts.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: