မီတၳီလာျဖစ္ရပ္အား ပိုမိုၾကီးထြားေစရန္ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္မွ သကၤန္းျခံဳ ၀ီရသူ ႏွင့္ ၉၆၉ အဖြဲ႕ ၀င္မ်ား RNDP ပါတီ၀င္မ်ား ပူးေပါင္း၍ မဟုတ္မမွန္ ၀ါဒျဖန္႔ လံႈေဆာ္လ်က္ရွိ

Terrorist Wirathu

Myanmar Muslim Net
Myanmar Way to “Buddhist” Neo-Fascism
မီတၳီလာျဖစ္ရပ္အား ပိုမိုၾကီးထြားေစရန္ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္မွ သကၤန္းျခံဳ ၀ီရသူ ႏွင့္ ၉၆၉ အဖြဲ႕ ၀င္မ်ား RNDP ပါတီ၀င္မ်ား ပူးေပါင္း၍ မဟုတ္မမွန္ ၀ါဒျဖန္႔ လံႈေဆာ္လ်က္ရွိ

မစိုးရိမ္တိုက္သစ္မွ သကၤန္းျခံဳ ၀ီရသူ က Myanmar Express ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ လုုပ္ၾကံသတင္းမ်ား ထုတ္လႊင့္ျခင္း သတင္းဓါတ္ပံု ေနရာတြင္ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ အေရးအခင္းတြင္ မီးေလာင္ဒဏ္ရာရေသာ ကိုယ္ေတာ္ပံုအား ေဖၚျပ၍ လိမ္လည္ ၀ါဒျဖန္႔လ်က္ရွိျပီး ၉၆၉ အဖြဲ႕၀င္မ်ား RNDP ပါတီ၀င္မ်ား က ပူးေပါင္း ၀ါဒျဖန္႔က မီတၳီလာျဖစ္ရပ္အား   ပိုမိုၾကီးထြားေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္၊ မိတၳီလာျဖစ္ရပ္ သည္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ မွ ျမန္မာျပည္ အႏွံ
အေရးအခင္းမ်ား ျဖစ္မွ သာ ရခိုင္ပဋိပကၡ ရပ္မည္ဟု ေျပာျပီး မၾကာမွီ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


အဆိုပါမိတၳီလာျမိဳ႕ လူနည္းစု မြတ္စလင္မ္ မ်ားအေပၚ အႏိုင္က်င့္သည့့့္ျဖစ္ရပ္ဆိုး မတိုင္မွီ ရက္ပိုင္းအတြင္း မွာ ပင္ ၉၆၉ အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ျမိဳ႕ အႏွံ လႈံေဆာ္စာမ်ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္း မိတၳီလာျမိဳ႕
အနီးတ၀ိုက္ ရွိရြာမ်ား အား သကၤန္းျခံဳ ၀ီရသူမွ လူမ်ိဳးေရး အစြန္းေရာက္ တရားမ်ား ေဟာေျပာပို႔ခ်ျခင္းတို႔ အား ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္ျပီး ယခုကဲ့သို႔ လူနည္းစု မြတ္စလင္မ္ မ်ားအေပၚ အႏိုင္က်င့္သည့့့္ျဖစ္ရပ္ဆိုးမ်ား
ျဖစ္ပြားခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အစြန္းေရာက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ေျပာၾကားပါသည္။

လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ အေရးအခင္းေၾကာင့္ အက်ပ္အတည္း ဆိုက္ေရာက္ေနခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ၀င္အခ်ိဳ႕ က ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ယခုျဖစ္ရပ္မ်ားမွာျဖစ္ျဖစ္ ျခင္း မၾကာမွီ ေတာင္ကုတ္မွာကဲ့သို႔ ပင္
စစ္တပ္အသိုင္းအ၀ိုင္း ေဖဘြတ္စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ စတင္ကာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားပံု ရုပ္သံမ်ားအား ထုတ္လႊင့္ေပးခဲ့ျပီး အျပန္အလွန္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ စနစ္တက် စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာလည္း
လူနည္းစု မြတ္စလင္မ္မ်ားဘက္မွ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အတိုင္းတံုျပန္မႈ မ်ား မရွိခဲ့ျခင္း ၊ ကိုမင္းကိုႏုိင္အပါအ၀င္ ပုဂၢိဳလ္ အခ်ိဳ႕တို႔၏ ကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အႏိုင္က်င့္ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား အရွိန္တန္႔လာခ်ိန္တြင္
အရွိန္ျပန္ျမွင့္တင္ရန္ သကၤန္းျခံဳ ၀ီရသူ က Myanmar Express ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ အေရးအခင္းတြင္ မီးေလာင္ဒဏ္ရာရေသာ ကိုယ္ေတာ္ပံုအား ေဖၚျပ၍ ထပ္မံၾကိဳးစားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ယခု လက္ရွိ ႏုိင္ငံႏွင့္ အ၀ွမ္း ျဖစ္ပြားေနေသာ လူနည္းစု မြတ္စလင္မ္ မ်ားအေပၚ အႏိုင္က်င့္သည့့့္ျဖစ္ရပ္ဆိုးမ်ားသည္ စနစ္တက် စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ိန္တို အတြင္း ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈ မ်ားျပားေၾကာင္း၊
၎အျပင္ အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္ဆိုးမ်ားအား ဦးေဆာင္ေနေသာ သကၤန္းျခံဳ ၀ီရသူ ႏွင့္ ၉၆၉ အဖြဲ႕ ၀င္မ်ား RNDP ပါတီ၀င္မ်ား အား အာဏာပိုင္မ်ားက ထိေရာက္သည့္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိျခင္းသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအေပၚ အစိုးရ၏ အာဏာသက္ေရာက္မႈ ပမာဏအား မီးေမာင္းထိုးျပသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနပါသည္။

“အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္ဆိုးမ်ားမျဖစ္မွီ မၾကာေသးခင္ အေတာအတြင္း သာသနာေရး ၀န္ၾကီးမွ အစၥလာမ္ အဖြဲ႕ၾကီး ၅ ဖြဲ႕ရံုးသို႔ သမိုင္း၀င္လာေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္း ၊ ယခုကဲ့သို႔ လူနည္းစု အေပၚ အႏိုင္က်င့္သည့့့္ျဖစ္ရပ္ဆိုးမ်ားမျဖစ္မွီ ကပင္ ျပန္လည္ခုခံ
ျခင္းမျပဳရန္ သတိေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့့ျခင္းက စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အင္အားစု တစ္ရပ္ရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳေပးခဲ့့ျခင္းျဖစ္သလို အဆုိပါ အဖ်က္အင္အားစုမ်ားအား ထိေရာက္စြာ အေရးမယူပဲ ျပဳက်င့္ခံရဖြယ္ရွိသူမ်ားကိုသာ
သတိေပးတားျမစ္ျခင္းက ေနာက္ကြယ္တြင္ ပဋိပကၡၾကီး တစ္ခုဆီသို႔ ကူးေျပာင္းသြားရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသလားဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိလာ ျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု ျဖစ္ပြားမႈအား ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္
တားဆီးျခင္းမျပဳပါက အလြန္ၾကီးမားသည့္ အႏၱရာယ္ဆုိးမ်ားအား လူနည္းစုမ်ား အေနျဖင့္ အေတာမသတ္ ရင္ဆိုင္သြားႏိုင္ဖြယ္ရာရိွေၾကာင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ အစၥလာမ္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕ၾကီးမွ တုိင္းကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး က myanmarmuslim.net သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Tags: , , , , , , , , , , ,

One Response to “မီတၳီလာျဖစ္ရပ္အား ပိုမိုၾကီးထြားေစရန္ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္မွ သကၤန္းျခံဳ ၀ီရသူ ႏွင့္ ၉၆၉ အဖြဲ႕ ၀င္မ်ား RNDP ပါတီ၀င္မ်ား ပူးေပါင္း၍ မဟုတ္မမွန္ ၀ါဒျဖန္႔ လံႈေဆာ္လ်က္ရွိ”

  1. kokyawkyaw Says:

    ၉၆၉အားမတရာအသင္းေၾကညာသင့္ပါျပီ။ ၀ီရသူ ဦးေဆာင္ေသာ အၾကမ္ဖက္ လုယက္လူသတ္ မီးရႈိ့ အဖြဲ၀င္မ်ားအားျပစ္ဒဏ္ေပးသင့္ျပီ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: