ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သဝဏ္လႊာ နဲ႔အတူ ရခိုင္ပါတီေတြကို သံုးသပ္ထားတဲ့ အခ်က္ေတြ

Racist Rakhines

၁၇၊၈၊၂၀၁၂ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို ေပးပို႔တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သဝဏ္လႊာ နဲ႔အတူ ပူတြဲပါတဲ့ သတင္းသံုးသပ္ခ်က္ မွတ္တမ္း ၇ ရြက္ထဲက ရခိုင္ပါတီေတြကို သံုးသပ္ထားတဲ့ အခ်က္ေတြ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: