တိုင္း ျပည္အတြက္ လူမ်ိဳးအတြက္ ဟုတ္လား

FB of Venus Flytrap

တိုင္း ျပည္အတြက္ ဟုတ္လား
မင္းပစ္ခ်တဲ႕အမွိဳက္ကိုေကာက္
ၿပီးမွ ေျပာ။

လူမ်ိဳးအတြက္ ဟုတ္လား
မင္းဘိုးစဥ္ ေဘာင္ဆက္ကိုဇယားခ်ျပ
ၿပီးမွေျပာ။

ဘာသာအတြက္ ဟုတ္လား
မင္းဖု န္းထဲက ပခ်ဳပ္ဆိုင္ နံပါတ္ေတြဖ်က္
မင္းလက္ထဲကအရက္ခြက္ကိုခ်
ၿပီးမွေျပာ။

စာေပအေၾကာင္းဟုတ္လား
ျဖစ္ျဖစ္ ေျမာက္ေျမာက္ တစ္ခုခုေရး
ၿပီးမွ ေျပာ။

ေရွးဆရာေတြကိုေ၀ဖန္မလို႕ဟုတ္လား
မင္းကိုယ္မင္း ဘာေကာင္လဲ အရင္ေ၀ဖန္လိုက္ဦ း
ၿပီးမွ ေျပာ။

သီခ်င္းက ဘာျဖစ္တယ္ဟုတ္လား
ခရိုမက္တစ္စေကးေလး ကိုသရီးေအာ႕ေတ႕ဖ္ အျပန္အလွန္ဆိ ုျပ
ၿပီးမွ ေျပာ။

ယဥ္ ေက်းမႈ ဟုတ္လား
မင္းပါးစပ္ကအဆဲေတြ အသံသြင္းနာ ေထာင္ ၾကည္ ႕
ၿပီးမွ ေျပာ။

လူယုတ္မာေတြကို သုတ္သင္မယ္ ဟုတ္လား
မင္းေခါင္းထဲက အေတြး ဆိုးေတြကိုအရင္ထု တ္
ၿပီ း မွ ေျပာ။

သူ မ်ား ကိ ု ဆံ ု း မမယ္ ဟု တ္ လား
မင္ း ကိ ု ယ္ မင္ း အရင္ ဆံ ု း မၾကည္ ႕
ၿပီ း မွ ေျပာ။

ငါလား
ဒီ အရြယ္ အထိ ကိ ု ယ္ ႕ကိ ု ယ္ ကိ ု ယ္ ျပန္ ဆံ ု း မေနတာ
ခု ထိ မလိ မၼ ာေသး ဘူ း ။
လိ မၼ ာတဲ႕ေန႕မွ ငါေျပာေတာ႕မယ္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: