ျမန္မာျပည္ၾကီိး ျငိမ္းခ်မ္းဖို႔ ၀ိုင္း၀န္းၾကိဳးပမ္းၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ၾကီိး ျငိမ္းခ်မ္းဖို႔ ၀ိုင္း၀န္းၾကိဳးပမ္းၾကပါစို႔

ကၽြန္ပ္တို႔အားလံုးသည္ အာဒန္-ဧ၀၏ သားသမီိးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္သာမက ကံအားေလၽာ္စြာပင္ အမိျမန္မာျပည္ဖြား တစ္ေျမတည္းေန တစ္ေရတည္း ေသာက္ခဲ႔ၾကသည္႔ ညီိရင္းအစ္ကိုေမာင္ နွစ္မမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ေခာတ္အဆက္ဆက္ ဥမကြဲသိုက္မပ်က္ ေပ်ာ္ရႊင္ရင္းနွီိးစြာ အတူေနလာခဲ႔ၾကျပီိး တိုင္းျပည္၏ အနိမ္႔အျမင္႔ ဟူသမွ်တို႔တြင္ လက္တြဲ၍ ခါးစည္းခံ ရင္ေကာ႔စံခဲ႔ၾကသည္႔ ျမန္မာသားေတြ အခ်င္းခ်င္းသာ ျဖစ္ၾကသည္။

ကခ်င္၊ကယား၊ကရင္၊ခ်င္း၊မြန္၊ဗမာ၊ရခိုင္၊ရွမ္း ဟူ၍ လူမ်ိဴးစုစံုျဖင္႔ ဖြဲ႔စည္းထားသည္႔ ဤျပည္ေထာင္စု နိုင္ငံေတာ္ၾကီိးသည္ အေရွ႔ေတာင္အာရွမွာ “Union of Burma” ဟူ၍ ၀င္႔ၾကြားခဲ႔ရေလာက္ေအာင္ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားခဲ႔သည္။ ထိုအခ်ိန္က ရန္ကုန္ျမိဳ႔ေတာ္နွင္႔ စင္ကာပူကို နိႈင္းယဥ္ၾကည္႔လ်င္ (ရန္ကုန္ျမိဳ႔႔ နွင္႔ ေထာက္ၾကံ႔ ျမိဳ႔နယ္ေလး) ဖြ႔ံျဖိဳးမႈမ်ိဴး ကြာဟလွေပမယ္႔ ယေန႔ ရန္ကုန္ နွင္႔ စင္ကာပူ တိုးတက္မႈကို နိႈင္းယဥ္ၾကည္႔ရင္ နွစ္ 100 တိုးတက္မႈေလာက္ ကြာသြားျပီိ။

ျပီးခဲ႔သည္႔ နွစ္ 50 ေက်ာ္အတြင္း လူနည္းစုတစ္စုေလာက္ကသာ အမ်က္ထုတ္ခဲ႔ ေသာေၾကာင္႔ တိုင္းသူျပည္သားအားလံုး နွစ္နွာျပီိး တိုင္းျပည္ ေခာတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲခဲ႔ရသည္။

ေဟာ ကၽြန္ုပ္တို႔တိုင္းျပည္ ဒီိမိုကေရစီိ စနစ္ခေလးနဲ႔ နာလံထူကာစ ရွိေသး ထပ္မံ၍ wave of violence ေတြ ျမန္မာျပည္အနံ႔ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိတာကို ၾကည္႔ျခင္းအားျဖင္႔ ျပည္သူေတြအခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကြဲမႈေတြျဖစ္၊ မျငိမ္သတ္မႈျဖစ္ျပီိး တိုင္းျပည္ ေခာတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲပါက ကၽြန္ုပ္တို႔နိုင္ငံသည္ 3rd world country အဆင္႔မွာပဲ ၾကန္႔ၾကာေနမွာကို အထူးစိုးရိမ္မိသည္။

သို႔ပါ၍ တိုင္းျပည္ျပန္လည္ေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္ဖို႔၊ ျပည္သူေတြအၾကားခ်စ္ခင္ရင္းနွိီးျပီိး ေပ်ာ္ရႊင္စြာ အတူတကြ ျပန္လည္ေနထိုင္လာနိုင္ၾကဖို႔ ရည္ရြယ္ျပီိး ဤဘာသာေပါင္းစံုဆုေတာင္းပြဲကို ၀ိုင္း၀န္းစီိစဥ္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
(သိန္းမိုး၀င္း)
ဘာသာေပါင္းစံု ဆုေတာင္းပြဲၾကီးကို 13 ရက္ ဧျပီိလ 2013 (စေနေန႔)တြင္ Sydney ျမိဳ႔၌ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပနိုင္ခဲ႔ျပီိး ဤအခမ္းအနားၾကီိးသို႔ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား(ဘာသာစံု)မွ
150 ဦိးေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ကာ ဆရာေတာ္ၾကီိး ဦိးဓမၼစာရ (အေသာက ေက်ာင္းတိုက္ Oxley Park)၊ ဆရာေတာ္ ဦိးနႏၵိယ (သာသနာ႔ ဒစၥ ေက်ာင္းတိုက္ Canleyvale)၊ ဆရာေတာ္ ဦိးပိီိညိတ္စာရ (ပဏၭိတာရာမ ေက်ာင္းတိုက္)၊ Father Martin (U Mahn Aye Ngwe, Myanmar Catholic Church Group)၊ Father ဆရာ Shane (Myanmar Baptists Church Group)၊ ဆရာေတာ္ Al Haj Harfeez Akbar (ဦိး ထြန္းထြန္းဦိး) တို႔ အျပင္ ေဒၚျမင္႔ျမင္႔ခင္ေဖ (ေဒၚေရႊဇီိးဂြက္၊ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္/နာေရးကူညီိမႈအသင္း ဥကၠဌ ဦိးေက်ာ္သူ၏ ဇနီိး) လဲ တက္ေရာက္၍ ေမတၱာဆုေတာင္းခဲ႔ၾကသည္။

Thein Moe Win

http://www.youtube.com/watch?v=-6s-lw64GTE&feature=share

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: