ဦးတင္ေအးက ” ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ၊ မင္းမဲ့စရုုိက္ဆိုုတာ အာဏာနဲ႔ ေငြနဲ႔ ဖက္ လာရင္ ျဖစ္တက္ပါတယ္”

ဒီေနရာမွာ ဦးတင္ေအး မွန္တယ္၊ ေဒၚစု မွားတယ္ ။ NLD က ပါတီမွတ္ပံုုျပန္တင္ေတာ့ … ေဒၚစုုနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအးနဲ႔ ေတြ႕ၾကတယ္။

လူစုုလူေဝး လုုပ္တဲ့အခါေတြမွာ မင္းမဲ့စရုုိက္ေတြ ဝင္လာမွာကိုု သတိျပဳဖိုု႕ ဦးတင္ေအး က ေျပာေတာ့၊ ေဒၚစုုက “က်မတိုု႕ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ အဲဒီေလာက္ မရုုိင္းဖူး” လိုု႔ တုုန္႔ ျပန္တယ္။

အဲဒီမွာ ဦးတင္ေအးက ” ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ၊ မင္းမဲ့စရုုိက္ဆိုုတာ အာဏာနဲ႔ ေငြနဲ႔ ဖက္ လာရင္ ျဖစ္တက္ပါတယ္” လိုု႔ ေျပာခဲ့တယ္။

ဦးတင္ေအး ေျပာခဲ့တာ တကယ္မွန္တယ္ဆိုုတာ ဒီကေန႕ပြဲစဥ္ေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ မ်က္ဝါး ထင္ထင္ ေတြ႕ရျပီ။

( Thiha Thwe )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: