ကရင္ဗုဒၶဘာသာ အၾကမ္ းဖက္ အဖြဲ႕ေခါင္ းေဆာင္ျမိဳင္ၾကီ းငူဘုန္ းၾကီ း ဦ းသုဇန

ျမန္ မာမြ တ္ စလင္ မ္ မီဒီ ယာ (MMM)

နအဖ စစ္ တပ္ႏွင္  ့ဆက္သြ ယ္သည္  ့သက္ေသမ်ား နအဖ စစ္ တပ္ႏွင္  ့ဆက္သြ ယ္သည္  ့သက္ေသမ်ားနအဖ စစ္ တပ္ႏွင္  ့ဆက္သြ ယ္သည္  ့သက္ေသမ်ား နအဖ စစ္ တပ္ႏွင္  ့ဆက္သြ ယ္သည္  ့သက္ေသမ်ား KNLA တပ္ မဟာ (၇) တြင္ တာ၀န္ ထမ္ းေဆာင္ စဥ္ က ၿမိဳ႕နယ္အု ပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ  ု းျဖစ္ခဲ  ့ေသာတီ းခ်ား၊ ဒုဗိ  ု လ္ မ်ားျဖစ္ေသာ ဗိ  ု လ္ျပား (ယခုDKBA 555 တပ္ မွ  ု း)၊ ဗိ  ု လ္ေမာင္ၾကည္၊ ဗိ  ု လ္ခ်ာတိ တ္ မ်ားကိ  ု ေရွ  ့ တန္ း တစ္ေနရာတြင္န၀တ စစ္အရာရိ  ွႏွင္  ့လ်ိဳ႕၀ွ က္ စြ ာ ေတြ႕ဆံ  ု ရန္ဦ းသုဇနက စီ စဥ္ေပးခဲ  ့ ပါသည္။ ၄င္ းလု ပ္ေဆာင္ခ်က္ ကိ  ု စစ္ဥပေဒ နားလည္ေသာ ယခု လက္ရိ  ွDKBA တပ္ မွ  ု းမ်ား၊ ေခါင္ းေဆာင္ မ်ား ျပန္ လည္သံ  ု းသပ္ ပါက ဦ းသုဇန ၏ သရု ပ္ မွန္ ကိ  ုပံ  ုေဖၚျမင္ႏိ  ုင္ ပါသည္။  ကိ  ု ယ္ရည္ေသြ းအမြနး္ တင္သည္  ့ စည္ း ရံ  ု းေရး  ကိ  ု ယ္ရည္ေသြ းအမြနး္ တင္သည္  ့ စည္ း ရံ  ု းေရး ကိ  ု ယ္ရည္ေသြ းအမြနး္ တင္သည္  ့ စည္ း ရံ  ု းေရး  ကိ  ု ယ္ရည္ေသြ းအမြနး္ တင္သည္  ့ စည္ း ရံ  ု းေရး၀  ၀၀ ၀ါဒမ်ား  ါဒမ်ား  ါဒမ်ား  ါဒမ်ားKNLA ရဲေဘာ္ မ်ားကိ  ု စည္ းရံ  ု းခဲ  ့ စဥ္“ ပီ းေဆး” လည္ းပါ၀င္ခဲ  ့ ပါသည္။ ဒု တ္ ပီ း၊ဒါးပီ း၊ ေသနတ္ ပီ းေဆး သည္ရဲေဘာ္ မ်ား၏အာရံ  ု ကိ  ုဆြ  ဲေဆာင္ခဲ  ့ ပါသည္။ သိ  ု ႔ေသာ္လည္ း ေမတၱ ာတရား ဦ းထိ ပ္ ထားရသည့  ္ သာသနာလု ပ္ငန္ း သည္၄င္ းပီ းေဆး ႏွင္  ့ဆန္ ႔ က်င္ ဖက္ျဖစ္သည္ဆိ  ုသည္  ့ေျပာဆိ  ုသံ မ်ားေၾကာင္  ့  ပီ းေဆးကိ  ု“ဘုန္ းႀကီ းေဆး” ဟုျပန္ လည္ေခၚေ၀ၚေစခဲ  ့သည္။ ၄င္ းေဆးကိ  ုေသာက္ ပါက မ်က္ လံ  ု းမ်ား နီ လာ သျဖင္  ့ရဲေဘာ္ မ်ား အဟု တ္ ထင္ခဲ  ့ ပါသည္။ သိ  ု ႔ေသာ္ လည္ း ၄င္ းေဆးသည္ေျပာသည္  ့အတိ  ုင္ း အမွန္တကယ္ စြ မ္ းေၾကာင္ းယခု ခိ ်န္ ထိ သက္ေသသာဓကျပစရာ တစ္ခု မွ မရိ  ွခဲ  ့ ပါ။

KNLA တပ္ မဟာ (၇)  ကိ  ုတိ  ု က္ စဥ္ ကDKBA ရဲေဘာ္ မ်ား ရာႏွင္  ့ခ်ီ က်ဆံ  ု းသည္ ကိ  ုေထာက္ျခင္ းျဖင္  ့တစ္ရြ ာ၀င္ တစ္ရြ ာထြ က္၊  တစ္စခန္ း၀င္တစ္ စခန္ းထြ က္ေခ်က်င္ေလွ ်ာက္အပင္ ပန္ းခံၿပီ း ဘုန္ းႀကီ းေဆး လိ  ုက္တိ  ု က္ခဲ  ့ဲ  ့ေသာ ဆရာေတာ္ဦ းသုဇန ၏ ရည္ရြ ယ္ခ်က္ကိ  ုDKBA ရဲေဘာ္ မ်ား ေမးခြန္ းထု တ္သင္  ့ ပါၿပီ။ဦ းသုဇန ၏ပါးစပ္  ထဲသိ  ု ႔ေသနတ္ေျပာငး္ထည္  ့ ပစ္ ပါ က က်ည္ မေပါက္ေၾကာင္ း လည္ း၀ါဒျဖန္ ႔ခဲ  ့သလိ  ုမိ မိသြ ားလိ  ုေသာ ေနရာကိ  ုစိ တ္ ကူ းလိ  ု က္ရံ  ုျဖင္  ့ေရာက္ရိ  ွႏိ  ုင္ေၾကာင္ း ၀ါဒျဖန္ ႔ မွ  ု မ်ားကိ  ုသက္ေသျပခိ  ုင္ းသင္  ့ ပါၿပီ။ ဗုဒၶဘာသာႏွင္  ့ဆန္ ႔ က်င္သည္  ့ ဗုဒၶဘာသာႏွင္  ့ဆန္ ႔ က်င္သည္  ့ဗုဒၶဘာသာႏွင္  ့ဆန္ ႔ က်င္သည္  ့ ဗုဒၶဘာသာႏွင္  ့ဆန္ ႔ က်င္သည္  ့၀  ၀၀ ၀ိနည္ းမ်ား  ိနည္ းမ်ား  ိနည္ းမ်ား   ိနည္ းမ်ားDKBA ဖြဲ ႔ စည္ းစဥ္ က လူ မ်ိဳး ႏွင္  ့သာသနာကိ  ု လက္နက္ ကိ  ုင္ စြ  ဲ၍ ကာကြ ယ္ မည္ ဟုေၾကညာခဲ  ့ ပါသည္။ သိ  ု ႔ေသာ္ လည္ း အဖြ  ဲ ႔သားမ်ား မူ းယစ္ေဆး၀ါးေရာင္ း၀ယ္ျခင္ းကိ  ုလံ  ု း၀မတားျမစ္ခဲ  ့ ပါ။ တစ္ဆင္  ့တက္ၿပီ း  ထု တ္ လု ပ္သည္  ့အဆင္  ့ေရာက္ေသာ္ လည္ းမတားျမစ္ခဲ  ့ ပါ။ ဦ းသုဇနအလွ  ု လု ပ္ လိ  ု ပါက ညာလက္ရံ  ု း  တစ္ဦ း ျဖစ္ေသာ ဗိ  ု လ္ မု တ္သုန္ကိ  ုေငြရွ ာခိ  ုင္ း ေလ့ရိ  ွ ပါသည္။ ဗိ  ု လ္ မု တ္သုန္သည္ မူ းယစ္ေဆး၀ါးကိ  ု အဓိ က ထု တ္ လု ပ္ျဖန္ ႔ျဖဴးသူ ျဖစ္ၿပီ းထိ  ုင္ းအာဏာပိ  ုင္ မွအလိ  ုရိ  ွေနသူ တစ္ဦ းျဖစ္ ပါသည္။ လိ  ွ  ုင္ းဘြဲၿမိဳ႕ ေတာင္ျပဳန္ းေက်ာင္ းတြင္ မိန္ းမ (၆) ေယာက္ယူ ထားေသာ ဘုန္ းႀကီ းတစ္ ပါးရိ  ွ ပါသည္။ ၄င္ းဘုန္ းႀကီ းက ဦ းသုဇန ကိ  ုေျပာခဲ  ့ဘူ းပါသည္။ “  ““ “ငါဟာမိန္ းမငါဟာမိန္ းမငါဟာမိန္ းမ ငါဟာမိန္ းမ ((((၇ ၇၇ ၇)))) ေယာက္ ထိ ယူရမယ္။ ခု  ေယာက္ ထိ ယူရမယ္။ ခု ေယာက္ ထိ ယူရမယ္။ ခု  ေယာက္ ထိ ယူရမယ္။ ခု( (((၆ ၆၆ ၆)))) ေယာက္ဘဲရိ  ွေသးတယ္ ေယာက္ဘဲရိ  ွေသးတယ္ေယာက္ဘဲရိ  ွေသးတယ္ ေယာက္ဘဲရိ  ွေသးတယ္”  ”” ” DKBA ရဲေဘာ္ မ်ားက ၀ိနည္ းႏွင္  ့ဆန္ ႔ က်င္ၿပီ း သာသနာကိ  ုစြန္ းထင္ းေစေသာ ၄င္ း ဘုန္ းႀကီ းကိ  ု အေရးယူခ်င္သျဖင္  ့ဦ းသုဇန တြင္ခြင္  ့ေတာင္ းရာ ဦ းသုဇနမွ မိန္ ႔ၾကားသည္ မွ ာ-

“ လူ မ်ားစားေသာက္ တတ္ လူ မ်ားစားေသာက္ တတ္ လူ မ်ားစားေသာက္ တတ္  လူ မ်ားစားေသာက္ တတ္

ကရင္ဗုဒၶဘာသာ အၾကမ္ းဖက္အဖြ  ဲ႕ေခါင္ းေဆာင္ျမိဳင္ၾကီ းငူဘုန္ းၾကီ း ဦ းသုဇန အေၾကာင္ း

 

 

 

 

ျမန္ မာမြ တ္ စလင္ မ္ မီဒီ ယာ
(MMM)
 လိ  ု ႔စားတာ စားပါေစ၊ သြ ားမရွ  ု တ္ႏွင္  ့  လိ  ု ႔စားတာ စားပါေစ၊ သြ ားမရွ  ု တ္ႏွင္  ့ လိ  ု ႔စားတာ စားပါေစ၊ သြ ားမရွ  ု တ္ႏွင္  ့  လိ  ု ႔စားတာ စားပါေစ၊ သြ ားမရွ  ု တ္ႏွင္  ့”  ”” ”  ဟု ေျဖၾကားသျဖင္  ့ရဲေဘာ္ မ်ား၊ ရြ ာသား မ်ားစြ ာ အံၾသေနရပါသည္။  ထိ  ု ႔ျပင္၂၀၀၇ ေရႊ ၀ါေရာင္ေတာ္ လွန္ေရး၊ ျမန္ မာတစ္ႏိ  ုင္ငံ လံ  ု း ၾကည္ၿငိဳေသာ သာမညဆရာေတာ္ အေလာင္ း ဖ်က္ဆီ းမွ  ုမ်ားကိ  ုေလ့ လာပါက လက္နက္ စြဲ ကိ  ုင္ၿပီ း သာသနာကိ  ုကာကြယ္ မည္ေၾကြးေၾကာ္ ခ်က္ႏွင္  ့ဆန္႕က်င္သလိ  ု ဘုန္ းႀကီ းအစစ္ ဟု တ္ မဟုတ္DKBA ရဲေဘာ္မ်ား စမ္ းစစ္သင္  ့ ပါၿပီ။
 လက္နက္ ကိ  ုင္ၿပီ း သာသနာကိ  ုကာကြ ယ္ျခင္ းေလာ၊သိ  ု ႔ မဟု တ္သာသနာ ပ်က္ စီ းျခင္ းကိ  ုလက္နက္  လက္နက္ ကိ  ုင္ၿပီ း သာသနာကိ  ုကာကြ ယ္ျခင္ းေလာ၊သိ  ု ႔ မဟု တ္သာသနာ ပ်က္ စီ းျခင္ းကိ  ုလက္နက္ လက္နက္ ကိ  ုင္ၿပီ း သာသနာကိ  ုကာကြ ယ္ျခင္ းေလာ၊သိ  ု ႔ မဟု တ္သာသနာ ပ်က္ စီ းျခင္ းကိ  ုလက္နက္  လက္နက္ ကိ  ုင္ၿပီ း သာသနာကိ  ုကာကြ ယ္ျခင္ းေလာ၊သိ  ု ႔ မဟု တ္သာသနာ ပ်က္ စီ းျခင္ းကိ  ုလက္နက္ အားကိ  ု းျဖင္  ့ဖံ  ု းကြ ယ္ျခင္ းေလာ အားကိ  ု းျဖင္  ့ဖံ  ု းကြ ယ္ျခင္ းေလာအားကိ  ု းျဖင္  ့ဖံ  ု းကြ ယ္ျခင္ းေလာ အားကိ  ု းျဖင္  ့ဖံ  ု းကြ ယ္ျခင္ းေလာ?”  ?” ?” ?” သိျမင္သူ မ်ားနားလည္ တတ္ ပါေစ….. ဦ းသုဇန၏အိ မ္ မက္ မ်ား ဦ းသုဇန၏အိ မ္ မက္ မ်ားဦ းသုဇန၏အိ မ္ မက္ မ်ား ဦ းသုဇန၏အိ မ္ မက္ မ်ား ဦ းသုဇန သည္KNU စစ္ စခန္ းနားေတာင္ ကုန္ းေပၚတြင္ေစတီ တည္ျခင္ းမ်ားမွျပႆနာစတင္ခဲ  ့ ပါသည္။ KNU ဌာနခ်ဳပ္မာနယ္ ပေလာ နားရွ  ိေတာင္ ကုန္ းေပၚတြင္ ေစတီတည္ရမည္ ဟုအိ မ္ မက္မက္သည္ ဟု  တပည္  ့ေတာ္ မ်ားကိ  ု ေျပာခဲ  ့ ပါသည္။ ၄င္ းေတာင္ ကုန္  ္ းသည္ စစ္ေသနဂၤဗ်ဳဟာအရ အခ်က္အခ်ာက် သလိ  ုရန္သူအေျမွ ာက္ တပ္ ကိ  ု ပစ္ မွ တ္အမွ တ္အသားေပးရာ ေရာက္ေၾကာင္ း KNU ေခါင္ းေဆာင္ မ်ားမွ ေဖ်ာင္ းဖ်ၿပီ း အျခားေနရာ တြင္ေစတီတည္ရန္ ေမတၱ ာ ရပ္ခံခဲ  ့ေသာ္လည္ း ဦ းသုဇန သည္လံ  ု း၀ လက္ မ ခံဘဲမိ မိ၏ အိ မ္ မက္အတိ  ုင္ း ေစတီ တည္ၿပီ းသာသနာျပန္ ႔ ပြ ားေရးလု ပ္ရမည္ ဟုေနာက္လိ  ု က္ မ်ားကိ  ု ညြန္ၾကားခဲ  ့ ပါသည္။  ယခု မာနယ္ ပေလာက်ၿပီ းျဖစ္ေသာ္ လည္ း  ယခု မာနယ္ ပေလာက်ၿပီ းျဖစ္ေသာ္ လည္ း ယခု မာနယ္ ပေလာက်ၿပီ းျဖစ္ေသာ္ လည္ း  ယခု မာနယ္ ပေလာက်ၿပီ းျဖစ္ေသာ္ လည္ း ၄ ၄၄၄င္ းေနရာကိ  ုေစတီ တည္ၿပီ းသာသနာျပန္ ႔ ပြ ားေရးကိ  ုမလု ပ္ဘဲ င္ းေနရာကိ  ုေစတီ တည္ၿပီ းသာသနာျပန္ ႔ ပြ ားေရးကိ  ုမလု ပ္ဘဲင္ းေနရာကိ  ုေစတီ တည္ၿပီ းသာသနာျပန္ ႔ ပြ ားေရးကိ  ုမလု ပ္ဘဲ င္ းေနရာကိ  ုေစတီ တည္ၿပီ းသာသနာျပန္ ႔ ပြ ားေရးကိ  ုမလု ပ္ဘဲ ဘားအံၿမိဳ႕နားမွ ာရွ  ိေသာ ၿမိဳင္ႀကီ းငူ တြင္ေျခစိ  ု က္သည္ ကိ  ုၾကည္  ့ျခင္ းျဖင္  ့ဦ းသုဇနလု ပ္ရပ္သည္န ဘားအံၿမိဳ႕နားမွ ာရွ  ိေသာ ၿမိဳင္ႀကီ းငူ တြင္ေျခစိ  ု က္သည္ ကိ  ုၾကည္  ့ျခင္ းျဖင္  ့ဦ းသုဇနလု ပ္ရပ္သည္နဘားအံၿမိဳ႕နားမွ ာရွ  ိေသာ ၿမိဳင္ႀကီ းငူ တြင္ေျခစိ  ု က္သည္ ကိ  ုၾကည္  ့ျခင္ းျဖင္  ့ဦ းသုဇနလု ပ္ရပ္သည္န ဘားအံၿမိဳ႕နားမွ ာရွ  ိေသာ ၿမိဳင္ႀကီ းငူ တြင္ေျခစိ  ု က္သည္ ကိ  ုၾကည္  ့ျခင္ းျဖင္  ့ဦ းသုဇနလု ပ္ရပ္သည္န၀  ၀၀ ၀တ၏ တ၏ တ၏ တ၏ေထာက္ လွ မ္ းေရးျဖစ္ေၾကာင္ း သက္ေသသာဓက တစ္ခုျဖစ္ေနပါသည္။ ေထာက္ လွ မ္ းေရးျဖစ္ေၾကာင္ း သက္ေသသာဓက တစ္ခုျဖစ္ေနပါသည္။ေထာက္ လွ မ္ းေရးျဖစ္ေၾကာင္ း သက္ေသသာဓက တစ္ခုျဖစ္ေနပါသည္။ ေထာက္ လွ မ္ းေရးျဖစ္ေၾကာင္ း သက္ေသသာဓက တစ္ခုျဖစ္ေနပါသည္။
 ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ျမိဳ႕နယ္၊ ကတိ  ုင္ တိ ေက်းရြ ာမွအစၥ လာမ္ဘာသာ၀င္ မ်ား ၀တ္ျပဳရာ ႏွ စ္ေပါင္ း ၁၀၀ ေက်ာ္မွဗလီၾကီ း အား (၂.၅.၀၉) ရက္ေန႔မနက္(၇း၁၅) မိနစ္အခ်ိန္ တြင္DKBA တပ္သား ၁၀ ဦ းႏွင္  ့ အရပ္သား ၅၀ ခန္႕ ေရာက္ရွ  ိ လာျပီ း ဦ းသုဇန၏ညြန္ၾကားခ်က္အတိ  ုင္ းၿဖိဳဖ်က္ခဲ  ့ ပါသည္။ ၄င္ း ျပႆနာ သည္ လည္ း ဦ းသုဇန၏ အိ မ္ မက္မွ စတင္ခဲ  ့ ပါသည္။အိ မ္ မက္အရ ဗလီ၏ေအာက္ေျခတြင္ဘုရားငု တ္ တိ  ု ရွ  ိသည္ ဟုအိ ပ္ မက္မက္ျပန္သည္။ဗလီ ကိ  ု ဖ်က္ၿပီ း ေသာ္ လည္ း ဘုရားငု တ္ တိ  ု ကိ  ုရွ ာ ၍ မေတြ ႔ခဲ  ့ ပါ။  ထိ  ု စဥ္ က အစိ  ု းရအသိ မွ တ္ျပဳ အစၥ လာမ္ဘာသာေရး အဖြ  ဲ႕ၾကီ း မ်ားမွပူ းေပါင္ း၍ သက္ဆိ  ုင္ရာကိ  ု  တင္ျပခဲ  ့ေသာ္ လည္ း ကရင္ျပည္နယ္ပ.ရ.က ဥကၠဌ ဗိ  ု လ္ခ်ဳပ္ေဇာ္ မင္ းက “ဆရာေတာ္သိ ပ္ လိ  ုခ်င္ရင္ ေပးလိ  ုက္ ပါ” ဟူဆိ  ုၿပီ း ဥပေဒကိ  ု မထီ မဲ  ့ျမင္ျပဳကာ ဦ းသုဇနဖက္ မွရပ္ တည္ခဲ  ့သည္ ကိ  ု ေထာက္ျခင္ းျဖင္  ့ နအဖ ႏွင္  ့တစ္ ဖက္ တည္ းရပ္ တည္ေၾကာင္ းေပၚလြင္ ပါသည္။ ယခင္ ကလည္ း နွဘူ းေက်းရြ ာ ႏွင္  ့ သခြ တ္ ဖိ  ု း ေက်းရြ ာ မ်ားရွ  ိဗလီ ၀တ္ေက်ာင္ းေတာ္၂ လံ  ု းအားလည္ း ဦ းသုဇန ၏အိ မ္ မက္အရ ဖ်က္ စီ းခဲ  ့ျပီ း ျဖစ္ ပါသည္။
(
အဆိ  ု ပါ အစၥ လာမ္ဘာသာဗလီ မ်ားဖ်က္ စီ းမူႏွင့  ္ပတ္သက္ေသာ ဦ းသုဇန၏  ထု တ္ျပန္ခ်က္ မ်ား ဘာသာေရးအဖြ  ဲ႕မ်ား၏ တင္ျပခ်က္ မ်ားကိ  ု ေအာက္ တြင္ဆက္လက္ ဖတ္ရႈႏိ  ုင္ရန္
 ကရင္ဗုဒၶဘာသာ အၾကမ္ းဖက္အဖြ  ဲ႕ေခါင္ းေဆာင္ျမိဳင္ၾကီ းငူဘုန္ းၾကီ း ဦ းသုဇန အေၾကာင္ း

 

ျမန္ မာမြ တ္ စလင္ မ္ မီဒီ ယာ
(MMM)
ျမန္ မာမြ တ္ စလင္ မ္မီဒီ ယာမွ ပူ းတြဲတင္ျပလိ  ု က္ ပါသည္
)
ဦ းသုဇန၏ အမွ တ္ တမဲ  ့ ဦ းသုဇန၏ အမွ တ္ တမဲ  ့ဦ းသုဇန၏ အမွ တ္ တမဲ  ့ ဦ းသုဇန၏ အမွ တ္ တမဲ  ့၀  ၀၀ ၀န္ခံခ်က္န္ခံခ်က္န္ခံခ်က္ န္ခံခ်က္  ္  ္္  ္ျမစ္ဆံ  ုျပႆမျဖစ္ခင္KNU ေခါင္ းေဆာင္ဗိ  ု လ္ခ်ဳပ္ေစာဘိ  ုျမ မွဦ းသုဇန ကိ  ုေတြ ႔ဆံ  ုၿပီ းေဖ်ာင္ းဖ်သည္ မွ ာ-
ဘုန္ းႀကီ း ဘုန္ းႀကီ းဘုန္ းႀကီ း ဘုန္ းႀကီ း… ……… ဒီ လိ  ုအရမ္ းမလု ပ္ ပါနဲ ႔၊ က်ေနာ္ တိ  ု ႔ ကရင္အခ်င္ းခ်င္ းစည္ းလံ  ု းရမယ္၊ ရန္သူ က ဘုန္ းႀကီ းကိ  ု ဒီ လိ  ုအရမ္ းမလု ပ္ ပါနဲ ႔၊ က်ေနာ္ တိ  ု ႔ ကရင္အခ်င္ းခ်င္ းစည္ းလံ  ု းရမယ္၊ ရန္သူ က ဘုန္ းႀကီ းကိ  ုဒီ လိ  ုအရမ္ းမလု ပ္ ပါနဲ ႔၊ က်ေနာ္ တိ  ု ႔ ကရင္အခ်င္ းခ်င္ းစည္ းလံ  ု းရမယ္၊ ရန္သူ က ဘုန္ းႀကီ းကိ  ု ဒီ လိ  ုအရမ္ းမလု ပ္ ပါနဲ ႔၊ က်ေနာ္ တိ  ု ႔ ကရင္အခ်င္ းခ်င္ းစည္ းလံ  ု းရမယ္၊ ရန္သူ က ဘုန္ းႀကီ းကိ  ု ခိ  ုင္ းတယ္။ ဘုန္ းႀကီ းလိ  ု က္ လု ပ္ တာမေကာင္ းပါဘူ း။ ဒီ လိ  ုမလု ပ္ ပါနဲ ႔ေတာ့။ ခိ  ုင္ းတယ္။ ဘုန္ းႀကီ းလိ  ု က္ လု ပ္ တာမေကာင္ းပါဘူ း။ ဒီ လိ  ုမလု ပ္ ပါနဲ ႔ေတာ့။ခိ  ုင္ းတယ္။ ဘုန္ းႀကီ းလိ  ု က္ လု ပ္ တာမေကာင္ းပါဘူ း။ ဒီ လိ  ုမလု ပ္ ပါနဲ ႔ေတာ့။ ခိ  ုင္ းတယ္။ ဘုန္ းႀကီ းလိ  ု က္ လု ပ္ တာမေကာင္ းပါဘူ း။ ဒီ လိ  ုမလု ပ္ ပါနဲ ႔ေတာ့။”  ”” ”  ထိ  ုအခါ ဦ းသုဇနမွျပန္ လည္မိန္ ႔ၾကားသည္ မွ ာ-
အိ  ုအိ  ုအိ  ု အိ  ု………… ဘုန္ းႀကီ းမလု ပ္ေတာ့ ပါဘူ း ဘုန္ းႀကီ းမလု ပ္ေတာ့ ပါဘူ းဘုန္ းႀကီ းမလု ပ္ေတာ့ ပါဘူ း ဘုန္ းႀကီ းမလု ပ္ေတာ့ ပါဘူ း”  ”” ” ဦ းသုဇန ၏ မိန္ ႔ၾကားခ်က္ တြင္ရန္သူန၀တ ၏ခိ  ုင္ းေစခ်က္အတိ  ုင္ းလု ပ္ေနသည္ ကိ  ု၀န္ခံခဲ  ့ ပါသည္။  ယခု လည္ း ဦ းသုဇန ဦ းေဆာင္ၿပီ း ၿငိ မ္ းခ်မ္ းေရး စကားကမ္ းလွ မ္ းမွ  ုသည္၇န္သူနအဖ ၏ ေစခိ  ုင္ းခ်က္  ပါမပါ KNU အေနျဖင္  ့ေလးနက္ စြ ာ ကိ  ုင္ တြ ယ္ စီ စစ္ရန္ လိ  ိ  ု ပါသည္။ က်န္ရိ  ွေသာ ရာေပါင္ းမ်ားစြ ာေသာ္ DKBA ရဲေဘာ္ မ်ားကိ  ုေထာက္၍ ၿငိ မ္ းခ်မ္ းေရးကိ  ုအေလးအနက္ထားၿပီ း KNU အေနျဖင္  ့ထိေရာက္ စြ ာ ႀကိဳးစားသင္  ့သလိ  ုၿငိ မ္ းခ်မ္ းေရးကိ  ုဘမ္ းျပၿပီ း အနီ းကပ္ ဓါးထိ  ု းခံရသည္  ့အျဖစ္ မ်ိဳးမၾကံဳေအာင္KNU  ဖက္ မွ လည္ း ၾကိဳတင္ ကာကြ ယ္ေရးအစီအမံမ်ား ထားရိ  ွသင္  ့ ပါသည္။ DKBA အေနႏွင္  ့ လည္ းျငိ မ္ းခ်မ္ းေရး  ကိ  ုအမွန္ တကယ္လိ  ု လားပါက ေခါင္ းေဆာင္အစစ္အမွန္ ကိ  ု ေရြ းထု တ္ၿပီ း၊ ရိ  ု းသားမွ  ု ကိ  ုသာဓက အ ေထာက္အထားျပ ၍ ၿငိ မ္ းခ်မ္ းေရးကိ  ုရယူသင္  ့ ပါၿပီ။ အေသ၀နာ စ ဗာလာနံ၊ ပ႑ိ တာနဥၥေသ၀နာ။ ပူဇာ စ ပူဇေနယ်ာနံ၊ ဧတံမဂၤ လ မု တၱ မံ။ သူ မု  ိ က္ ကု  ိ မမွ  ီ ၀ဲ မဆည္ းကပ္ျခင္ း ၊ပညာရွ  ိသူ ကု  ိ မွ  ီ ၀ဲဆည္ းကပ္ျခင္ း ၊ပူေဇာ္ ထု  ိ က္သူ ကု  ိပူေဇာ္ျခင္ း ၊ ေမတၱ ာျဖင္  ့ ဖူ းဒိ  ု  ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၀၉
 ကရင္ဗုဒၶဘာသာ အၾကမ္ းဖက္အဖြ  ဲ႕ေခါင္ းေဆာင္ျမိဳင္ၾကီ းငူဘုန္ းၾကီ း ဦ းသုဇန အေၾကာင္ း

 

ျမန္ မာမြ တ္ စလင္ မ္ မီဒီ ယာ
(MMM)
 ကရင္ျပည္နယ္ဖါပြန္ျမိဳ႕ ကတိ  ုင္ တိေက်းရြ ာ ကိ စၥအား ဘာသာေရးအဖြ  ဲ႕ အစည္ းမ်ားမွဗိ  ု လ္ခ်ဳပ္သန္ းေရႊ ထံတင္ျပ အကူအညီေတာင္ းခံသည္  ့ စာ။ အဆိ  ု ပါတိ  ုင္ၾကားမူအား စစ္အစိ  ု းရမွတစ္ စံ  ု တစ္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြ က္ျခင္ းမရွ  ိရံ  ု မွ ်မက ကရင္ျပည္နယ္ပ.ရ.က ဥကၠဌ ဗိ  ု လ္ခ်ဳပ္ ေဇာ္ မင္ းက “ဆရာေတာ္ သိ ပ္ လိ  ုခ်င္ရင္ေပးလိ  ု က္ ပါ” ဟူဆိ  ုၿပီ း ဥပေဒကိ  ုမထီ မဲ  ့ျမင္ျပဳကာ ဦ းသုဇနဖက္ မွရပ္ တည္ခဲ  ့ ပါသည္။ အဆိ  ု ပါ ကိ စၥအား ျပည္ ပေရာက္မြ တ္ စလင္ မ္ႏု  ိင္ငံေရး အဖြ  ဲ႕အစည္ းမ်ားသိ  ု ႔ တင္ျပ အကူအညီေတာင္ းခံခဲ  ့ေသာ္ လည္ း ထိေရာက္ စြ ာ ဟန္ ႔ တားႏိ  ုင္ရန္ပင္ မဆိ  ု ထားႏွင့  ္  ့ကန္ ႔ ကြ က္ေၾကာင္ း ထု တ္ျပန္ခ်က္ တစ္ စံ  ု တစ္ရာ  ပင္ မရရွ  ိခဲ  ့ေခ်။ ျပည္ တြင္ း နယ္ စပ္ေဒသမ်ားရွ  ိမြ တ္ စလင္ မ္ မ်ား၏ အေျခအေနမွ ာ ေၾကာက္ မက္ ဖြ ယ္ေကာင္ းေလာက္ေအာင္ ပင္မ်က္ ကြ ယ္ျပဳခဲ  ့ ထားရကာ  မ်ိဳးျဖဳတ္သု တ္သင္ျခင္ း အႏၱရယ္ၾကီ းမားစြ ာရွ  ိေနလ်က္ရွ  ိ ပါသည္။
(Myanmar Muslim Media )
 ကရင္ဗုဒၶဘာသာ အၾကမ္ းဖက္အဖြ  ဲ႕ေခါင္ းေဆာင္ျမိဳင္ၾကီ းငူဘုန္ းၾကီ း ဦ းသုဇန အေၾကာင္ း

 

ျမန္ မာမြ တ္ စလင္ မ္ မီဒီ ယာ
(MMM)
 ကရင္ဗုဒၶဘာသာ အၾကမ္ းဖက္အဖြ  ဲ႕ေခါင္ းေဆာင္ျမိဳင္ၾကီ းငူဘုန္ းၾကီ း ဦ းသုဇန အေၾကာင္ း

 

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: