လူနည္းစုအေရး အေလးမေပးက အလွမ္းေ၀းမည္ ဒီမိုကေရစီ (ဘာသာျပန္ ေဆာင္းပါး)

လူနည္းစုအေရး အေလးမေပးက အလွမ္းေ၀းမည္ ဒီမိုကေရစီ (ဘာသာျပန္ ေဆာင္းပါး)

ဘာသာျပန္, ေဆာင္းပါး ေမ-၁၈၊ ၂၀၁၃ M-Media

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အကူးအေျပာင္းကာလကို တစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္အထိ သိသိသာသာ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ၿပီးျဖစ္၏။ သို႕တေစ ႏိုင္ငံတြင္းရိွ မြတ္စ္လင္မ္ လူနည္းစုမ်ားအား ဆန္႕က်င္တိုက္ခိုက္ေနမႈ က်ယ္ျပန္႕လာေနျခင္းအေပၚ ထိေရာက္ေသာတုန္႕ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ မရိွေသး။ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ သန္း ၆၀ အနက္ အၾကဥ္ခံရေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ား အပါအ၀င္ မြတ္စ္လင္မ္တို႕မွာ ပမာဏအားျဖင့္ ၅ % သာ ရိွေန၏။ အႏၱရာယ္ႀကီးလွသည့္ ထိုျပႆနာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လက္ရိွအစိုးရမွ ၾကပ္မတ္ အေရးယူႏိုင္စြမ္း မရိွသည္ကို ေတြ႕ေနရ၏။

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ မြတ္စ္လင္မ္တို႕သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေရာ ျမန္မာႏိုင္ငံပါ လက္မခံႏိုင္ဘဲ ႏိုင္ငံမဲ့လူနည္းစုျဖစ္ေနရသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ေရာေထြးေဖာ္ျပခံေနရသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာတို႕မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ တရားမ၀င္ ခိုး၀င္လာသူမ်ားဟု ျမန္မာအစိုးရက စြပ္စြဲထားသလို၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကလည္း လူဦးေရ သန္း ၁၀၀ ခန္႕ရိွေနေသာ မိမိတို႕ႏိုင္ငံအတြင္း၌ ထုိသူမ်ားကို မိမိတို႕၏လူနည္းစု၀င္အုပ္စုတစ္ခုအျဖစ္ အေျခခ်ေစရန္ လက္ခံေပးဖြယ္ (တစ္နည္း) ေနရာေပးႏိုင္ဖြယ္ မရိွဟု ဆို၍ပယ္ခ်ထားသည္။ ယင္းအေျခအေနက ရိုဟင္ဂ်ာ ၈ သိန္းခန္႕မွာ ဖယ္ၾကဥ္မႈကိုခံၾကရၿပီး ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႕ ဖန္တီးေသာ ပဋိပကၡအတြင္းသုိ႕ ဆြဲသြင္းခံခဲ့ရ၏။

မၾကာေသးမီက BBC ၏ သတင္းမွတ္တမ္း၌ ၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္သူမ်ား၊ သံဃာမ်ားမွ ရခိုင္ႏွင့္မိတၳီလာရိွ လူမ်ဳိးစံု မြတ္စ္လင္မ္တို႔အား တိုက္ခိုက္ေနသည္ကို ဥပေဒဘက္ေတာ္သားမ်ားက ဘာဆိုဘာမွမလုပ္ဘဲ ရပ္ၾကည့္လ်က္သာရိွခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ ေရွ႕ဆက္ေလ်ာ့ပါးဦးမည္ မဟုတ္ေခ်။

EU ႏွင့္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားမွ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕မႈ ဖယ္ရွားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဤအေနအထားကို မည္မွ်အထိ တိတိက်က်ကိုင္တြယ္မည္ကို သတိျပဳရန္ အေရးႀကီး၏။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထင္ရွားဆံုးေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဤအေရးကိုရည္ၫႊန္းလ်က္ လူမ်ားစုဗုဒၶဘာသာ၀င္အၾကား ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ သဟဇာတ ျဖစ္ေအာင္ ဆက္ဆံသင့္သည္၊ စည္းလံုးညီညြတ္သည့္ လူ႕ေဘာင္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု  ေျပလည္ေရးလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေသာ္ျငား – မြတ္စ္လင္မ္တို႕သည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ အရင္းအျမစ္ဟု ဆင္ေျချပဳ၍ ၄င္းတို႕အား ဖယ္ရွားရန္ လႈံ႕ေဆာ္ေနေသာ အစြန္းေရာက္ ဗုဒၶဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦး၀ီရသူေၾကာင့္ လူ႕ေဘာင္ ညီညြတ္ေရးအတြက္ ပိုမိုခက္ခဲေနရေပသည္။

မည္သည့္အစိုးရထံ၌မဆို အဓိကတာ၀န္မွာ မိမိႏိုင္ငံသားမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္  ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္ မိမိႏိုင္ငံသားတို႕အား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမွ ပ်က္ကြက္ေသာ္ လူ႕ေဘာင္ အစိပ္စိပ္ အျမြာျမြာၿပိဳကြဲမႈ၊ အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းမႈ၊ နားလည္မႈပ်က္ျပားျခင္းမ်ား တိုးပြားေစရန္အတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ တစ္စံုတစ္ရာ တင္းမာမႈျဖစ္ေလတိုင္း အသံမ်ား က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ထြက္လာေလ့ရိွသည္သာမက တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း သတင္းကိုသာ ၾကားေနရေပ၏။ ၅ % မွ်သာရိွေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မြတ္စ္လင္မ္မ်ား အပါအ၀င္ အျခားေဒသရိွလူနည္းစု မြတ္စ္လင္မ္မ်ားမွာ ယင္းသို႕ပင္ ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရ၏။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရွ႕ေလွ်ာက္ရင္ဆိုင္ရမည့္ စိန္ေခၚခ်က္ အမ်ားအျပား ရိွေနေသး၏။ ဤအၾကမ္းဖက္မႈကိစၥကို အဆံုးသတ္ေစၿပီး လူနည္းစုႏွင့္လူမ်ဳိးစုအသီးသီးအား စုစည္း ညီညြတ္ေစမွသာ ယေန႕တိုင္ေအာင္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးေနေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ေဖာက္ထြက္ႏိုင္မည္၊ ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္း ေခ်ာေမြ႕လာႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ လူနည္းစုမ်ား အေပၚ ျပႆနာရွာျခင္းျဖင့္ အေျဖမထြက္ႏိုင္ပါ။ ကာလအကန္႕အသတ္ တစ္ခုအတြင္း ၄င္းတို႕၏အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္တစ္ကြ သင့္ျမတ္စြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္လ်က္ရိွေနေပၿပီ။

Shehab Chowdhury ၏ If Myanmar Wants a Democracy, It Must Integrate Its Muslim Minority  ေဆာင္းပါးကို သာကီထက္ေကာင္း မွ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာျပန္ဆိုပါသည္။

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: