မိမိဇာစ္ျမစ္ကို မိမိမသိေသာ ျမန္မာ (MYANMAR WHO DON’T KNOW THEIR OWN ORIGIN)

By: danyawadi in ေန႔စဥ္ မြတ္စလင္မ္ သတင္း

Kalar

မိမိဇာစ္ျမစ္ကို မိမိမသိေသာ ျမန္မာ (MYANMAR WHO DON’T KNOW THEIR OWN ORIGIN)

ယခုတေလာျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုလားမုန္းတီးေရးုအၾကီးအက်ယ္ျဖစ္ထြန္း
ေနေသာအခ်ိန္အခါ လည္းျဖစ္သည္။ဒါ ေပမယ့္ ကုလား၏အဓိပၸာယ္ ႏွင့္
ဗုဒၶ ၏ အဓိပၸာယ္၊ အႏွစ္ သာရကိုသိပါသလား လိုေမးလ်င္တိက်ေသာ
အေျဖေပးႏိုင္သူ မရွိသေလာက္ ျဖစ္သည္ကိုမည့္သူမွ်ျငင္းႏိုင္မည္မဟုတ္
ပါ။ ကုလားဆိုတဲ့ စကားလံုးကို တစ္လံုးတည္း ေတာင့္မသံုးဘဲ လီးကုလား၊
ေစာက္ ကုလား၊အေမလိုးကုလား စသည္ဆဲဆိုတဲ့ စကားလံုးမ်ားႏွင့္တြဲ
ဖက္သံုးေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ထိုသို႔ ဆဲဆို ျခင္းျဖင့္ မိမိကိုး ကြယ္
ေသာေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကိုလည္း ဆဲရာေရာက္သည္ကိုပင္သတိမရွိ
ၾကဘူး။

ကမၻာလူဦးေရးျပန္႔ပြားမူ/ပထဝီအေနအထားႏွင့္နယ္ခ်ဲ႕တို႕၏အုပ္
ခ်ဳပ္ေရးသေဘာအရ ကုလားလူမ်ီဳးမ်ားသည္ ေမြးရာပါကံမ ေကာင္းလို႔
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေမြးဖြားလာေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္းေမြးဖြားလာသူ
ဘယ္ကုလားမွ် မိမိကို မိမိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားလာျခင္း အတြက္မိမိ
ကိုးကြယ္ေသာဘုရား ကိုေက်းဇူးတင္ မည္မဟုတ္ပါ။

ကုလားဆိုသည္မွာ ကုလပုတၱ ဆိုေသာ (ျဗဟ္မီ) စကားလံုးမွဆင္းသက္
လာျပီး ကုလ္ ႏွင့္ ပုတၱ တို႔ကိုေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္ သည္။ အဓိပၸာယ္မွာ
အားလံုးျပီးျပည့္စံုေသာ သူ (မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔၊ ဘုရားျဖစ္တန္ေသာသူ၊
အလြာအတန္းစားျမင့္သူ၊အလံုးစံု)ဟုအဓိပၸာယ္ရသည္။ ဥပမာ ကုလသမဂၢ
ကမၻာအျမင့္ဆံုးသမဂၢ (ရံုး)။ ကုလဇီ၀၊ ဘဝ တစ္ခုလံုး စသည္ျဖင့္ ျဖစ္
သည္။ ဗုဒၶျမတ္ စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ မ်ိဳးဆက္သံုးဆက္ထိထိ
မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္ကုလားလူမ်ိဳးသာျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဘာသာယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ကုလားဆိုတဲ့စကားလံုး၏ အႏွစ္သာရအရ
ကုလားလူမ်ိဳးသာလ်င္ ဘုရားျဖစ္ႏိုင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ မ်ိဳး
ေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ျပည့္စံုသူ ပါရမီျပည့္မွဘုရားျဖစ္မည္၊ ဘုရားျဖစ္ရန္ပထမ
အဆင့္သည္မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ျဖစ္ရသည္ အတြက္ကုလားျဖစ္ရမည္္။

ဒါေၾကာင့္ျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္ဦး ဘုန္းၾကီးဝတ္လ်င္ျမန္မာ့နာမည္မ်ားျဖစ္ေသာ
ျမင့္ႏိုင္၊ ဝင္ႏိုင္ဦး စသည္တို႔ကိုစြန္႔လြတ္ျပီး ဝီရသူ (Veera=Hero ), ဥတၱမ (Uttam Better) ပညာဝရ (Panyawar စာတတ္ေပတတ္) စသည္ျဖင့္
ကုလားနာမည္တစ္ခုခုဦးစြာမွည့္ေခၚရသည္။ျမန္မာ့နာမည္ျဖင့္ ဘုန္းၾကီး
ေတာင္မဝတ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ကုလား ဟန္ေဆာင္ျပီးဘုန္းၾကီးဝတ္ရ
သည့္ သေဘာပါဘဲ။ ကုလားကို ဆဲလွ်င္ဗုဒၶဘာသာကိုစြန္႔လြတ္ရန္မွအပ
အျခားမရွိပါဘူး။

ျမန္မာစာေပသည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြက ထီတြင္ထားေသာစာေပမဟုတ္ဘဲ ကုလားျဗဟ္မီစာေပမွ တိုက္ရိုက္ကူးယူထားျပီး အေခ်ာင္းကိုအလံုးသို႔လည္း
ေကာင္း စက္ဝိုင္းျခမ္း ႏွင့္ ဘဲဥပံုကိုစက္ဝိုင္းသို႔လည္းေကာင္း၊ ၊ေခါင္းရွည္
ကိုေခါင္းတိုသို႔လည္းေကာင္း ေျပာင္းယူျခင္းသာျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့စကား
သည္လည္း ၆၀% ေက်ာ္ ကုလားစကားမွယူထားျပီး Sha,Sa(ရွ ႏွင့္ စ)
အသံကို Tha (သ) အသံျဖင့္လည္းေကာင္း၊ေရွ႕တြင္ သေဝထိုး မပါဘဲ
အေနာက္တြင္အသတ္ျဖင့္ဆံုးေသာစကားလံုးမ်ားကိုအသတ္ျဖဳတ္အသံ
ျဖင့္လည္းေကာင္း ေျပာင္း ယူျခင္းသာျဖစ္သည္။

ဘဂၤလီစကားလံုး ႏွင့္ ျမန္မာစကားလံုးတို႔ကိုေအာက္တြင္ႏိႈင္းထားသည္ကို
ေလ့လာႏိုင္သည္။
1) Akash=အာကာသ
2) Parnnya=ပညာ
3) Mangal = မဂၤလာ
4) Mangal Sutra=မဂၤလာသုတၱရ
5) Mandak=မ႑ပ္
6) Uttam=ဥတၱမ
7) Gautam=ေဂါတမ Rahul = ရာဟုလ
9) Sanskar=သခၤါရ
10) Shauk=ေသာက 11)Jeevitdan=ဇိ၀ိတဒါန
12) Bada=ဗရား=ဘုရား
13) Antim=အႏၵိမ
14) Alankar=အလကၤာ
15) Amarpur=အမရပူရ
16) Pratiwi= ပထ၀ီ
17) Manush=မႏုသ
18) Siddhart=သိဒၵတၱ
19) Uttar=ဥတၱရ
20) Dhakshin=ဒကိဏ
21) Suria=သူရီယ
22) Purush=ပုရိသ
23) Niyam=နိယမ
24) Ek=ဧက
25) Moron=မရဏ
26)ွ Sukh=စကၡဳ
27) Rup=ရူပ
28) Pujapat=ပူဇာပသ
29) Amangal=အမဂၤလာ
30) Rajghar=ရာဇျဂ္ိဳဟ္
31) Chakkar=စၾကၤာ
32) Bhasha=ဘာသာ
32) Dharam Chakkar=ဓမၼစၾကာၤ
33) Chaand=စႏၵာ
34) Preet=ျပိတၱာ
35) Rakshak=ရက=ဘီလူး
36) Shabapati=သဘာပတီ …… စသည္တို႕ျဖစ္သည္။
Ministry of Tourism ကတရားဝင္ေၾကာ္ျငာထားသည္မွာ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်း
မူသည္ Indo China (ကုလား/တရုပ္ ဖက္စပ္) ယဥ္ေက်းမူျဖစ္သည္။
ဒါေၾကာင့္ျမန္မာ အဝတ္အစားသည္ ကုလားကဲ့သို႔ မလံုျခံဳဘဲ၊ တရုပ္ကဲ့သို႔
လည္း အလွန္မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာ လူမ်ိဳး တစ္ခ်ိဳ႕ ႏွင့္ ဝိနည္းႏွင့္ မညီေသာ သကၤန္းဝတ္ တစ္ခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ဗုဒၶျမတ္ စြာ သည္နိဗၺာန္တြင္ပင္ စိတ္ညစ္ေန
ရမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ ေက်းဇူးရွင္ကုလားကိုေစာ္ကားေနသည္ အျပင္
ဘုရားကိုပါဆဲဆိုေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာစာေပ အကၡရာႏွင့္ဗ်ဥ္းတို႔ကို
ကုလားစာေပႏွင့္ေအာက္တြင္ႏိႈင္းယွဥ္ျပထားသည္။ ျမန္မာစာေပတြင္(အ) ဆိုတဲ့ သရကိုဗ်ည္းႏွင့္တြဲထားသည္မွ လြဲျပီးအစီစဥ္ကအစ ထပ္တူတူညီ
သည္။ ဗဟုသုတၾကြယ္ဝပါေစ။

(By: danyawadi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: