တိုင္းျပည္အတြက္ဆို အသက္ေသပါေစ … တစ္မ်ိဳးသားလံုးရဲ႕လူရည္ခၽြန္ ျပည္သူ႔လူရည္ခၽြန္ေတြ……

This Luyechun song was popular during our time…late 60’s to early 70’s.

Tharaphi Aung posted in LYC group
တစ္တုိင္းျပည္လံုးက တို႕လူရည္ခၽြန္ မြန္ျမတ္တဲ့ေႏြ ေပါင္းဆံုၾကေပ
အားသစ္နဲ႔ေခတ္လူငယ္ေတြ လုပ္သားျပည္သူမ်ားအတြက္ ခ်ီတက္မယ္ေလ
ညီေစ ညီေစ လူရည္ခၽြန္ေတြ အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္း စခန္းအေထြေထြ
ေဆာက္တည္လွဳပ္ရွား သင္ၾကားလို႔ေန တိုင္းျပည္အတြက္ဆို အသက္ေသပါေစ
အရိုးေၾကေၾက အေရခန္း အစြမ္းျပဖို႔တို႔တာ၀န္ေပ တက္ၾကေဟ
ျပည္ေထာင္စုဘြား တို႕ေက်ာင္းသားေတြ အတူစခန္းသြားတဲ့ လူတန္းစားအစံုေပ ေပါင္းစုခဲ့တဲ့ေခတ္အျမဳေတ
တစ္မ်ိဳးသားလံုးရဲ႕လူရည္ခၽြန္
ျပည္သူ႔လူရည္ခၽြန္ေတြ……………..

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: