“ေၿပာင္ေၿပာင္တို႔ကေတာ့ ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကိုင္ေနတာ မဟုတ္ပါ အမ်ားေရွ႕တင္ ႀကိဳး႐ႈပ္ေအာင္လုပ္ေနတဲ့ သူပါ

Maungmaung Skw shared Baydar Lam‘s photo.
ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကိုင္ေနတာ
မဟုတ္ပါ-
အမ်ားေရွ႕ တင္
ႀကိဳး႐ႈပ္ေအာင္လုပ္ေနတဲ့
သူပါ-
“ေၿပာင္ေၿပာင္တို႔ကေတာ့ ဘယ္သူ႔မ်က္ႏွာမွမေထာက္ေၿပာၿပီ”

ဘာတဲ့
“ၿမန္မာႏိုင္ငံသားဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစုရဲ. ဘာသာေရးယံုၾကည္မႈနဲ႔အႏွစ္သာရမ်ားကိုထင္ဟပ္ၿခင္းမရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္အနည္းစုရဲ.လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို” ေဇာင္းေပးေဖာ္ၿပထားတဲ့ ၂၀၁၃ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ တိုင္းမဂၢဇင္းရဲ.မ်က္ႏွာဖံုး ဆိုတဲ့စကားနဲ႔ ေနာက္တခုက”မည္မွ်ပင္မွန္ကန္ေသာကိစၥ” ရပ္ပင္ၿဖစ္ေသာ္လည္းအမ်ားအတြက္အက်ိဳးမရွိပါကေၿပာၾကားရန္မသင့္ ဆိုတဲ့စကားမ်ားပဲၿဖစ္ပါတယ္။
ခရက္ဒစ္-ညီသစ္
Ko Ko Gyi Because he, PUPPET President Thein Sein is a Marriott…he try to confuse the people of Myanmar and world leaders and in that CHEATING process his cables tangled.
Now he is showing his TRUE COLOUR by associating with 969 Buddhist Terrorists.UN USA and EU should declare that he and his government R TERRORISTS.
LOVING of country is not equivalent to loving the Mass murderer President. Thein Sein is ultimately responsible for GENOCIDE of Muslims.

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: