သာသနာေရးဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီး KULAR PYET ဦးဆန္းဆင့္

Image

သာသနာေရးဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီး KULAR PYET ဦးဆန္းဆင့္ က မြတ္စ္လင္မ္
မ်ားအား “ကုလား” ဟု သုံးႏွုန္းထား။
(ကိုးကား- ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၂)၊ အမွတ္ (၁၇)၊
ဇူလိုင္ ၆-ဇူလိုင္ ၁၂၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စာမ်က္ႏွာ-၂)

Credit to my dear friend whose name I dare not publish just for now

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: