မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျမင့္တက္မည့္ အႏၲရာယ္ရွိေနေၾကာင္း လူ႕အခြင့္အေရး အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ သတိေပး

မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျမင့္တက္မည့္ အႏၲရာယ္ရွိေနေၾကာင္း လူ႕အခြင့္အေရး အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ သတိေပး

21/8/2013

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမွ ကင္းလြတ္ျခင္း အေလ့အထကို ပေပ်ာက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ပါက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆိုးဆိုးရြားရြား ျမင့္တက္လာႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ကို ရင္ဆုိင္ရႏုိင္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္ေရး အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္တြင္ သတိေပးခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္း မြတ္စလင္တို႔အေပၚ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ “က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္ စနစ္တက်” ျဖစ္ေနေၾကာင္း Physicians for Human Rights အဖြဲ႕က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အေမရိကန္ အေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မြတ္စလင္တို႔အေပၚ တုိက္ခိုက္သည့္ အေျခအေနသည္ လတ္တေလာတြင္ တည္ၿငိမ္ေနသည္ဟု ထင္ရဖြယ္ရွိေၾကာင္း၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား မွ်တစြာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့မႈႏွင့္ ပဋိပကၡ၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ပ်က္ကြက္မႈတို႔ေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားလာႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာတို႔ကို လူမ်ဳိးသုဥ္း သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕ Human Rights Watch အဖြဲ႕က စြပ္စြဲေျပာၾကားခဲ့မႈမ်ားကို ျမန္မာဘက္က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျငင္းဆိုထားခဲ့သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္ႏွင့္ေအာက္တိုဘာက ျမန္မာအေနာက္ပိုင္း ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေဒသခံ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္တို႔အၾကား လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္တို႔ကို ႏွစ္ဖက္စလံုး အေရးယူမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းလူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕က အသိအမွတ္ျပဳ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒါေပမဲ့ မြတ္စလင္ေတြက ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြထက္ ပိုမိုၾကာရွည္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ကာလ ခ်မွတ္ခံရၿပီး ဖမ္းဆီးခံရတဲ့ မြတ္စလင္ေတြလည္း ပိုမ်ားလာေနပါတယ္” ဟု Physicians for Human Rights အဖြဲ႕၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဒါ႐ိုက္တာ ၀ီလ်ံေဒးဗစ္က ဘန္ေကာက္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အၾကမ္းဖက္မႈက ရပ္တန္႔ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈက ရွိေနဆဲပါ” ဟု ျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္သည့္ အေလ့အထႏွင့္ တရားေရးစနစ္ကို ယံုၾကည္မႈမရွိျခင္း၊ လူနည္းစုမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ ဥပေဒႏွင့္ က်င့္ထံုးမ်ားကို သြယ္၀ုိက္ရည္ညႊန္းၿပီး ၎ကဆိုသည္။

Eleven Media Group

Myanmar News Update

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: