အသင္သည္ (မေကာင္းမႈကို) ေကာင္းမႈျဖင့္ ခုခံတြန္းလွန္ပါေလ Quran 41:34

I wrote to Ko Ye Yint Thitsar>>>

I always remember my mother’s words brother…

We must be happy when others show animosity because of jealousy.

My mother told me not to expect LOVE and pity if we are inferiority to others. Most of them will just usually look down and show worse than disrespect.

So the best thing is to ignore them…

I am waiting to have a revenge on him and others…Not by bad deeds but helping them and show kindness to them when they are in trouble and need…

I always do what they never expect…never mention their past bad things on me but do more than I need to do to help them…I believe Allah swt may like that kind of revenge.

Ko Ye Yint Thitsar kindly translate the above dialogue into Myanmar.

ကြၽန္ေတာ့္ အေပၚ မေကာင္းတဲ့ လူေတြ ကို ကြၽန္ေတာ္ ကလဲ့စား
ျပန္ေခ်တတ္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ကလဲ့စားေခ်တယ္ဆိုတာ၊ မေကာင္းမႈ
နဲ႕ ျပန္တုန္႕ျပန္တာ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္ မေကာင္းလုပ္ဖူးသူေတြကို
ကိုယ္ က ျပန္ကူညီႏိုင္တဲ့အခြင့္အေရးရတဲ့ အခါ အစြမ္းကုန္ကူညီျပီး၊
အေကာင္းဆုံး တုန္႕ျပန္ ပါတယ္။ ဒီလို ကလဲ့စားမ်ိဳး ကို အလႅာဟ္
အရွင္ျမတ္လည္း ႏွစ္သက္မယ္လို႕ ကြၽန္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
(By : Ko Ko Gyi ဆရာေဒါက္တာ ကိုကိုၾကီး)

အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား ေကာင္းမႈႏွင့္မေကာင္းမႈတို႔မွာ တူၾက
သည္မဟုတ္ေပ။ (သို႔ျဖစ္ေပရာ) အသင္သည္ (မေကာင္းမႈကို)
ေကာင္းမႈျဖင့္ ခုခံတြန္းလွန္ပါေလ။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ အၾကင္သူႏွင့္
အသင္၏အၾကား၌ ရန္ၿငိဳးရွိ၏။ ထိုသူသည္မိတ္ေဆြအရင္းကဲ့
သို႔ ျဖစ္လာေပမည္။ (Quran 41:34)

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: