လူရည္ခၽြန္တံဆိပ္ ရွင္းလင္းေဖၚျပခ်က္

SOURCE>>>လူရည္ခၽြန္တံဆိပ္ ရွင္းလင္းေဖၚျပခ်က္

လူရည္ခၽြန္တံဆိပ္
ေငြေရာင္ငါးေထာင့္ၾကယ္တြင္ စပါးႏွံႏွစ္ခက္ ၀န္းရံထားသည့္ ေရႊေရာင္ျပား ပါရွိသည္။ ၎ေရႊေရာင္ျပား၏ အလယ္တြင္ ေခြးသြားစိတ္ ၁၂ ခုပါသည့္ စက္သြားစိတ္ (ပင္နီယံ) ရွိၿပီး၊ ေရႊေရာင္ျပား၏ အေပၚထိပ္တြင္ လူရည္ခၽြန္ဟူေသာ စာတမ္းႏွင့္ စက္သြားစိတ္၏ အလယ္တြင္ ခုႏွစ္ သကၠရာဇ္ကုိ ေရးထားသည္။


တံဆိပ္၏ အဓိပၸါယ္ ရွင္းလင္းခ်က္
ၾကယ္။ ။ ေတာ္လွန္ေရးအလံ၏ အထိမ္းအမွတ္သေဘာ၊ ႏုိင္ငံ၏ ခ်ီးျမွင့္ေမာ္ကြန္းတင္သည့္ သေဘာ၊ ခရီးလမ္းကုိ မရပ္မနား သြားတတ္ျခင္း၊ သြားၿမဲခရီးကုိ မစြန္႔လႊတ္တတ္ျခင္း၊ အဖန္တလဲလဲ ေရွ႕သုိ႔တက္ေနျခင္း၊ ခရီးသည္တုိ႔၏ လမ္းညႊန္ျဖစ္ျခင္း၊ ကုိယ္ပုိင္ အလင္းေရာင္ျဖင့္ ထြန္းလင္းျခင္း စေသာ သေဘာရွိသည္။ ေငြသားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ၾကယ္မွာ ျဖဴစင္ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ မွန္ကန္ျခင္း၊ တည္ၾကည္ျခင္း အဓိပၸါယ္ ေဆာင္သည္။ ၾကယ္၏ ေထာင့္ငါးေထာင့္သည္ လူငယ္သစၥာ အဓိ႒ာန္ (၅) ခ်က္ကုိ ေဖၚျပသည္။

စပါးႏွံ။ ။ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ တခုလုံး၏ အားထားရာ အသက္ေသြးခဲအျဖစ္ သရုပ္ေဖၚျပသည္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းကုိ အဓိက အားထားေနသည့္ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လယ္သမားတုိ႔၏ ဘ၀တုိးတက္ ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈကုိ ေရွး႐ႈလုပ္ေဆာင္ၾကမည္ ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသည္။

စက္သြားစိတ္။ ။ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းကုိ သရုပ္ေဖၚျပသည္။ တုိင္းျပည္အား စက္မႈလက္မႈ ႏုိင္ငံအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေရးကုိ ေရွး႐ႈ လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသည္။ ေခြးသြားစိတ္ ၁၂ ခုသည္ ေရွ႕ေဆာင္လူငယ္ က်င့္၀တ္ ၁၂ ပါးကုိ သရုပ္ေဖၚျပသည္။ ေရႊေရာင္ျပားသည္ အဘုိးတန္ျခင္း၊ ေမွးမွန္မႈမရွိျခင္း အေၾကာင္းကုိ ေဖၚျပသည္။

ဂ။ တံဆိပ္အေၾကာင္း ေဖၚျပခ်က္

(ကက) လူရည္ခၽြန္တံဆိပ္
လူရည္ခၽြန္ တံဆိပ္သည္ လူရည္ခၽြန္ ၀တ္စုံ၏ လက်္ာရင္ဘတ္ အိတ္၏ လက္ႏွစ္လုံး အျမင့္တြင္ တပ္ဆင္ရမည္

(ခခ) ႏွစ္ထပ္ကြမ္း လူရည္ခၽြန္
ႏွစ္ႏွစ္ဆက္တုိက္ လူရည္ခၽြန္ဆု ရသူသည္၊ လူရည္ခၽြန္ ႏွစ္ထပ္ကြမ္း ျဖစ္သည္၊ ယခင္ႏွစ္က ရရွိသည့္ လူရည္ခၽြႏ္ တံဆိပ္၏ ညာဘက္တြင္ ယွဥ္တြဲ၍ ေနာက္ဆုံးရရွိသည့္ လူရည္ခၽြန္ တံဆိပ္ကုိ တပ္ဆင္ထားရမည္။

(ဂဂ) သုံးထပ္ကြမ္း လူရည္ခၽြန္
သုံးႏွစ္ဆက္တုိက္ လူရည္ခၽြန္ဆု ရသူသည္၊ လူရည္ခၽြန္ သုံးထပ္ကြမ္းျဖစ္သည္၊ သုံးထပ္ကြမ္း လူရည္ခၽြန္မ်ားအတြက္ စက္၀ုိင္းတြင္းတြင္ ၾကယ္သုံးလုံးပါသည့္ လူရည္ခၽြန္ သုံးထပ္ကြမ္း တံဆိပ္တခုကုိ သီးျခား ေပးပါသည္။ လူရည္ခၽြန္မ်ားသည္ ယင္းသုံးထပ္ကြမ္း လူရည္ခၽြန္တံဆိပ္ တခုထဲကုိလည္း တပ္ႏုိင္ပါသည္၊ သုိ႔မဟုတ္ သုံးႏွစ္ဆက္တုိက္ ရရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ လူရည္ခၽြန္ တံဆိပ္သုံးခု ကုိလည္း ဘယ္မွညာသုိ႔ အစဥ္အလုိက္ တပ္ဆင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္၊ ဘယ္အစြန္ဆုံးတြင္ ပထမဆုံး တံဆိပ္ တပ္ဆင္၍၊ အလယ္တြင္ ဒုတိယႏွစ္၊ ညာအစြန္တြင္ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ ရရွိသည့္ တံဆိပ္တုိ႔ကုိ တပ္ဆင္ရပါမည္။
မွတ္ခ်က္။ ။ သုံးထပ္ကြမ္း လူရည္ခၽြန္တံဆိပ္ တပ္ဆင္ေသာအခါတြင္ လူရည္ခၽြန္တံဆိပ္မ်ားကုိ မတပ္ဆင္ရပါ။

(ဃဃ) ေလးထပ္ကြမ္း လူရည္ခၽြန္
ေလးႏွစ္ဆက္တုိက္ လူရည္ခၽြန္ဆု ရသူသည္၊ လူရည္ခၽြန္ ေလးထပ္ကြမ္း ျဖစ္သည္၊ ေနာက္ဆုံး ရရွိသည့္ လူရည္ခၽြန္ဆု တခုသာ တပ္ဆင္၍ ၎ဆုတံဆိပ္၏ အေပၚမွ သုံးထပ္ကြမ္း တံဆိပ္ကုိ တပ္ဆင္ရမည္။
မွတ္ခ်က္။ ။ လူရည္ခၽြန္ဆုတံဆိပ္ ေလးခုကုိဆက္၍ မတပ္ဆင္ရပါ။

(ငင) ငါးထပ္ကြမ္း လူရည္ခၽြန္
ငါးႏွစ္ဆက္တုိက္ လူရည္ခၽြန္ဆု ရသူသည္၊ လူရည္ခၽြန္ ငါးထပ္ကြမ္း ျဖစ္သည္၊ စတုတၳႏွစ္ ရရွိေသာ လူရည္ခၽြန္တံဆိပ္၏ ညာဘက္တြင္ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ရရွိေသာ လူရည္ခၽြန္ တံဆိပ္ကုိ တပ္ဆင္၍ ၎တုိ႔၏အေပၚ အလုပ္မွ သုံးထပ္ကြမ္း လူရည္ခၽြန္ တံဆိပ္ကုိ တပ္ဆင္ရပါသည္။
မွတ္ခ်က္။ ။ ႏွစ္ထပ္ကြမ္း၊ သုံးထပ္ကြမ္း ဆုိသည္မွာ ႏွစ္စဥ္ဆက္တုိက္ လူရည္ခၽြန္ဆု ရသူမ်ားကုိသာ ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေက်ာ္ရရွိသူမ်ားကုိ မဆုိလုိပါ၊ ယခင္ႏွစ္မ်ားက မည္မွ်ပင္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္ျခားသြားလွ်င္ ထပ္ကြမ္းလူရည္ခၽြန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ၊ ႏွစ္ထပ္ကြမ္း လူရည္ခၽြန္ ရရွိၿပီးသူသည္ တတိယႏွစ္၌ မရရွိဘဲ၊ စတုတၳႏွစ္၌ လူရည္ခၽြန္ ထပ္မံရရွိလွ်င္ သုံးထပ္ကြမ္း လူရည္ခၽြန္ဟု မေခၚႏုိင္ပါ၊ ထုိသူသည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ရရွိခဲ့ေသာ တံဆိပ္မ်ားကုိ တပ္ဆင္ျခင္းမျပဳဘဲ ေနာက္ဆုံးရရွိသည့္ လူရည္ခၽြန္တံဆိပ္ တခုတည္းကုိသာ တပ္ဆင္ရပါမည္။

(စစ) သခၤ်ာ လူရည္ခၽြန္
သခ်ၤာတြင္ထူးခၽြန္၍ လူရည္ခၽြန္အျဖစ္ အေရြးခံရသူသည္၊ သခၤ်ာလူရည္ခၽြန္ ျဖစ္သည္၊ လူရည္ခၽြန္တံဆိပ္ မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ သခ်ၤာလူရည္ခၽြန္ တံဆိပ္ကုိ လူရည္ခၽြန္ တံဆိပ္မ်ား၏ ညာဘက္တြင္ ယွဥ္တြဲ၍ တပ္ရမည္။
မွတ္ခ်က္။ ။ ယခင္ႏွစ္က သခၤ်ာလူရည္ခၽြန္ ရရွိ၍ ယခုႏွစ္တြင္ သခၤ်ာလူရည္ခၽြန္ မရရွိဘဲ လူရည္ခၽြန္ဆုသာ ရရွိခဲ့ေသာ ယခင္ႏွစ္က ရရွိခဲ့သည့္ သခၤ်ာလူရည္ခၽြန္ ဆုတံဆိပ္ကုိ တပ္ဆင္ျခင္းမျပဳဘဲ ယခုႏွစ္ ရရွိေသာ လူရည္ခၽြန္ ဆုတံဆိပ္ကုိသာ တပ္ဆင္ရပါမည္။

ဃ။ တံဆိပ္တပ္ဆင္ျခင္း စည္းကမ္းမ်ား
(ကက) လူရည္ခၽြန္၀တ္စုံ အျပည့္အစုံ ၀တ္ဆင္ထားသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္သာ လူရည္ခၽြန္ တံဆိပ္ကုိ တပ္ဆင္ရမည္။
(ခခ) အမ်ဳိးသား၀တ္စုံ ၀တ္ဆင္ခဲ့ေသာ္ ျပည့္စုံေသာ အမ်ဳိးသား၀တ္စုံ ၀တ္ဆင္မွသာ တပ္ရမည္၊ မည္သည့္ အမ်ဳိးသား ၀တ္စုံမဆုိ ၀တ္ဆင္ထားခဲ့ေသာ္ လူရည္ခၽြန္တံဆိပ္ကုိ လူရည္ခၽြန္တံဆိပ္ကုိ အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္အတုိင္း ညာဘက္ရင္ဘတ္ ေနရာတြင္သာ တပ္ဆင္ရမည္၊ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာတြင္ သတ္မွတ္ထားခဲ့သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား အတုိင္းသာ တပ္ဆင္ရမည္၊ အျခားမည္သည့္ တံဆိပ္ႏွင့္မွ် ယွဥ္တြဲမတပ္ဆင္ရ။

၂။ ေရွ႕ေဆာင္လူငယ္တံဆိပ္
လူရည္ခၽြန္ဆု ရသူမ်ားအား ေရွ႕ေဆာင္လူငယ္ တံဆိပ္မ်ားကုိပါ လူငယ္သစၥာ အဓိ႒ာန္ငါးခ်က္ႏွင့္ က်င့္၀တ္ ၁၂ အား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ ကတိခံေစၿပီး ထုတ္ေပးပါသည္။ ယင္းတံဆိပ္ကုိ လူရည္ခၽြန္၀တ္စုံ ၀တ္ဆင္သည့္အခါတြင္၎ အရပ္၀တ္စုံ ၀တ္ဆင္သည့္ အခါတြင္၎ လက္၀ဲဘက္ ရင္အုံတြင္ တပ္ဆင္ရပါမည္၊ လူရည္ခၽြန္ ၀တ္စုံ ၀တ္ဆင္သည့္အခါ လက္၀ဲဘက္အိတ္၏ အေပၚ လက္ႏွစ္လုံး အကြာတြင္၎၊ အမ်ဳိးသား၀တ္စုံ ၀တ္ဆင္သည့္အခါ ရင္ဖုံးအကၤ်ီ၏ လက္၀ဲအေပၚ ဒုတိယ ၾကယ္သီးတံ၏ ထိပ္တြင္၎ တပ္ဆင္ရမည္။


၃။ နံမည္စာတမ္း
လူရည္ခၽြန္မ်ားသည္ ၀တ္စုံ၀တ္ဆင္ထားေသာအခါ၊ နာမည္စာတမ္းကုိ ညာဘက္အိတ္ အလယ္တည့္တည့္တြင္ တပ္ဆင္ရပါမည္၊ အမ်ဳိးသား ၀တ္စုံကုိ ၀တ္ဆင္သည့္ အခါတြင္ လက္၀ဲဘက္ ေရွ႕ေဆာင္လူငယ္ တံဆိပ္၏ ေအာက္တြင္ တပ္ဆင္ရပါမည္။ စီမံကိန္း အဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္၊ စီမံကိန္း တံဆိပ္၏ ေအာက္တြင္ တပ္ဆင္ရမည္။

လူရည္ခၽြန္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖၚရာတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ လူရည္ခၽြန္ စီမံကိန္း ဗဟုိေကာ္မတီ၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မီတီ၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း အဖြဲ႕စခန္းမွဴး၊ စခန္းရုံး အဖြဲ႕၀င္ႏွင့္ လူရည္ခၽြန္မ်ားႏွင့္အတူ လုိက္ပါလာသည့္ ဆရာ ဆရာမမ်ားအား ယင္းတံဆိပ္မ်ားကုိ ထုတ္ေပးပါသည္။ တံဆိပ္မ်ားသည္ တမ်ဳိး တပုံစံတည္းျဖစ္ၿပီး ခုႏွစ္သကၠရာဇ္ ေရးသားသည့္ ပင္နီယံ၊ စပါးႏွံတ၀က္ ပါရွိေသာ စက္၀ုိင္းအတြင္းရွိ အေရာင္ကုိ သုံးမ်ဳိးခြဲျခား ထားပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ လူရည္ခၽြန္မ်ားအတြက္ ဤတံဆိပ္ကုိ မေပးပါ၊ ေရွ႕ေဆာင္ လူငယ္တံဆိပ္ ရရွိထားၿပီး သူမ်ားသည္၊ လူရည္ခၽြန္ စီမံကိန္းတံဆိပ္ တပ္ဆင္သည့္အခါတြင္ ေရွ႕ေဆာင္ လူငယ္တံဆိပ္ကုိ တပ္ဆင္ရန္ မလုိပါ။

၅။ လည္စည္း
လည္စည္းသည္ သုံးေျမွာင့္ပုံသ႑ာန္ရွိ၍ အစိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္၊ လည္စည္း၏ သေဘာရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အမ်ားအက်ဳိး ေဆာင္ရန္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္သည္ ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ လည္စည္းကုိ အသုံးခ်ႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ားမွာ၊ ဒဏ္ရာရသူမ်ားအား ပတ္တီးသဖြယ္ စည္းေႏွာင္ အသုံးျပဳရန္ႏွင့္ အေရးတႀကီး ခ်ည္ေႏွာင္ရန္ လုိအပ္လာေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လည္စည္းျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ရန္ စသည္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ လူရည္ခၽြန္ ၀တ္စုံသည္ လည္စည္းပါမွသာ ၀တ္စုံအျပည့္အစုံဟု ေခၚႏုိင္ပါသည္၊ လည္စည္း စည္းေသာ အခါတြင္လည္း လည္ပင္းတြင္သာ စည္းၾကရပါမည္။
လူရည္ခၽြန္ ၀တ္စုံသည္၊ အျဖဴေရာင္ ပတ္လည္လွ်ာပါသည့္ ဦးထုပ္၊ အျပာႏုေရာင္ အကၤ်ီ၊ နက္ျပာေရာင္ ေဘာင္းဘီရွည္၊ ေျခအိတ္အျဖဴႏွင့္ ပတၱဴဘိနပ္ အျဖဴမ်ား ျဖစ္ပါသည္၊ လူရည္ခၽြန္ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အထက္ပါ ၀တ္စုံအျပင္ အျပာႏုေရာင္ လက္စက အမ်ဳိးသမီး အကၤ်ီႏွင့္ နက္ျပာေရာင္ လုံျခည္ပါ ၀တ္ဆင္ခြင့္ ျပဳထားပါသည္။ ဦးထုပ္၏ ေရွ႕ႏွင့္ အကၤ်ီ၏ ပခုံးတဘက္တခ်က္တြင္ လူငယ္အ၀တ္ တံဆိပ္မ်ားကုိ ခ်ဳပ္လုပ္တပ္ဆင္ ထားပါသည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: