နိင္ငံျခားသားျဖစ္လုိ႔ လက္မခံဘူးဆိုရင္ ဘုရား႐ွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ကပၸိလ၀တ္ ျပန္ပုိ႔ဖို႔ပဲ႐ွိေတာ့တယ္( ဆရာေတာ္ ဓမၼစာရ)

Justice

နိင္ငံျခားသားျဖစ္လုိ႔ လက္မခံဘူးဆိုရင္ ဘုရား႐ွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ကပၸိလ၀တ္ ျပန္ပုိ႔ဖို႔ပဲ႐ွိေတာ့တယ္( ဆရာေတာ္ ဓမၼစာရ)

လူ႔တန္ဖိုးဆိုတာ နိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းမျဖစ္ျခင္း၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈတို႔နဲ႔သက္ဆို္င္ျခင္းမ႐ွိတဲ့အတြက္ နိင္ငံျခားသားျဖစ္လို႔ လက္မခံနိင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဗုဒၶဘုရား႐ွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးကို မႈလေနရပ္ျပန္ပို႔ဖို႔ ပဲ႐ွိပါေတာ့တယ္လို႔ ဆရာေတာ္ ဓမၼစာရ က ယခုလ ၇ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ သဟဇာတ႐ွိေရးအတြက္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာအၾကား ေဆြးေႏြးမႈ (သင့္ျမတ္သူမ်ားပြဲ) မွာမိန္႔ၾကားလိုက္ပါတယ္။

“နိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းမျဖစ္ျခင္းနဲ႔ လူ႔တန္ဖိုးနဲ႔ မဆိုင္ပါဘူး၊ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈနဲ႔ မဆုိင္ပါဘူး။ေဖၚရိန္နာျဖစ္တဲ့အတြက္ လက္မခံဘူးဆိုရင္ ဘုရားကိုျပန္ပို႔လိုက္ဖို႔ပဲ႐ွိပါတယ္။ဘုရား႐ွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ ကပၸိလ၀တ္ျပည္ကလာတဲ့ ကို္ယ္ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္”လို႔ ဆရာေတာ္ ဓမၼစာရ ကမိန္႔ပါတယ္။

Multiculturalists event:

“If you don’t accept ‘foreigners (or people with foreign roots)’ we will just to have ship our (Indian-born) Lord, Gotama the Enlightened, back to his kingdom of origin – Kapilawatta!”

The Rev. Dhammapira, Rangoon, 7 Sept 2013

Image Via (ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မီဒီယာ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: