၉ဒန္တရနဏ္………ဂစၥာမိ။

၉ဒန္တရနဏ္………ဂစၥာမိ။
၆ဒန္ တရနဏ္ ………ဂစၥာမိ။
၉ဒန္တရနဏ္………… ဂစၥာမိ။
ကုလားေတြက………….. ၉၆၉စာမိ။


ကေလးေတြက…………… ဒုတ္စာမိ။
လူၾကီးေတြက………….. ဒါးစာမိ။
ဗလီေတြက………………. မီးစာမိ။
အုိးအိမ္ေတြက……………ဖ်က္စာမိ။
ပစၥည္းေတြ……………လုစာမိ။
သယံဇာတေတြက ………ဝ စာမိ။
ျပည္သူေတြက……………ဗုံးစာမိ။
ကားသမားေတြက…………ယာဥ္ထိန္းစာမိ။
လမ္းေဘးေစ်းသည္က ………စည္ပင္စာမိ။
လူေကာင္းေတြက…………… ရဲစာမိ။
လူဆုိးေတြက …………………လြတ္စာမိိ။
အဖြဲ႔စည္းေတြက………. ျငိမ္းခ်မ္းေရးစာမိိ။
သမၼတၾကီးက ………..ကုလားထုိင္စာမိိ။
တအိအိ…….. တအိအိ။

credit to လူမွန္ မူမွန္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: