အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ ပုဂံသူရဲေကာင္း ဗ်တ္ဝိ ဗ်တၱ

Byat bros

FB of Ko Ye Yint Thitsar

ပုဂံသူရဲေကာင္း ဗ်တ္ဝိ၊ ဗ်တၱ တို႕ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ား
ျဖစ္ၾကတယ္ဆိုတာ မြတ္စ္လင္မ္္ ေတြ ရဲ့ လိမ္လည္ဝါဒျဖန္႕ခ်က္
ပါလို႕ စြပ္စြဲေနၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္္မ်ား ေလ့လာဖို႕ပါ။

ဗ်တ္ဝိ၊ ဗ်တၱ တို႕ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္တယ္ဆိုတာ
မြတ္စ္လင္မ္္ ေတြ ရဲ့ လိမ္လည္ဝါဒျဖန္႕ခ်က္ မဟုတ္ပါ။
ဗုဒၵဘာသာဝင္ ဗမာလူမ်ိဳးစစ္စစ္ အမ်ိဳးသားပညာဝန္ ဦးဖိုးက်ား
ကိုယ္တိုင္ ေရးခဲ့တာပါ။ (ေခတ္မွီ ျမန္မာရာဇဝင္ အက်ဥ္း ၁၉၃၆
စာမ်က္ႏွာ ၃၃)ေျပာရမွာေတာ့ အလြန္အားနာပါတယ္။လိမ္တယ္ဆိုရင္
လိမ္သူက ဘယ္သူျဖစ္မလဲ?

The first evidence of Muslims landing in Burma’s chronicle was recorded in the era of the first Burmese Empire of Pagan (Bagan) 1044 AD. Two Indian Muslim sailors of BYAT family, Byat Wi and Byat Ta, arrived Burmese shores, near Thaton. Ref:”The Muslims of Burma” A study of a minority Group, by Moshe Yegar, 1972, Otto Harrassowitz. Wiesbaden, page 2, paragraph 3, line 1,2&3

There are people in Iraq, Arabia and some Surthi Northern Indian Muslim with the same sir name even at present. They took refuge and stayed at the monastery of the monk in Thaton. They were said to be tall, fair, swift, brave and very strong. According to a chronicle of Burma related to the Indian Muslim brothers, they were said to have strength of the full-grown elephant after eating the magical meat of a (Zaw Gyi) or Fakir, a meal originally prepared for the monk who saved them. As a consequence, Thaton king became afraid of them and killed the elder brother while he was sleeping in his wife’s house. The younger brother managed to escape to Bagan and took refuge to king Anawratha. He was kept near the king. He had to fetch flowers, ten times a day, from the Mont Popa, few dozens of miles away from Bagan. He married a girl from Popa and got two sons, Shwe Byin brothers. Ref:Pe Maung Tin and G.H.Luce, The Glass Palace Chronicle of the Kings of Burma

The semi-historical account of Burmese history, Glass Palace Chronicle, records the first Muslims in Burma in the first Burmese empire, circa 1050 AD. Two Indian Muslim brothers, Byat Wi and Byat Ta, arrived in Thaton.[3][7] Ref:Yegar 1972, p. 2 & Dr. Tin Hlaing, leader of Myanmar delegates, at the Dialogue on Interfaith Cooperation at Yogyakarta on 6 & 7 December 2004, attended by 124 delegates from different religious traditions from 13 countries including 9 ASEAN members, organized by the Dept. of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Dept. of Foreign Affairs and Trade of Australia, in cooperation with the Islamic Central Committee of Muhammadiyah of Singapore.[1] [2]http://www.foreignminister.gov.au/…

When the Thaton king learned of them, he became afraid of their strength and killed Byat Wi.[48]Byat Ta managed to escape to Bagan and took refuge with King Anawratha.[48] He married a girl from Popa with whom he had two sons, the Shwe Byin brothers.[48]Ref:Luce & Tin 1960, p. 76

Shwe Byin brothers

Later they also served the king as warriors, even as the special agents to infiltrate the enemy’s inner circle. They were famous after they successfully infiltrated the Chinese King Utibua’s bodyguards and drawn three lines with white lime on the Utibua’s body and also wrote the threatening message on the wall. Because of that event, the mighty powerful Chinese army and the king himself were scared, frightened, alarmed and signed a peace agreement with the Burmese.[27]

Though successful in the Bagan’s affair with Utibua, they were finally put to death. It is generally assumed that they refused to contribute in the building of a pagoda at Taung Byone,[27] just north of Mandalay. The brothers’ enemies left vacant the spaces for the two bricks so that the king could notice. After a brief inquiry the king ordered to punish the brothers for disobedience but instead of any punishment, they were killed.

The royal raft could not move after that, may be the silent protest against the killing by the friends who were not happy with the execution. The royal sailors at that time were mostly known to be Muslims. The witty, white and black Indian Brahmans, royal consultants interpreted that, the two brothers were loyal faithful servants but unjustly punished, became Nat (spirit) and they pulled the rudder of the royal boat to show their displeasure. Then only, Anawratha ordered the building of the spirit-palace at Taung Byone and ordered the people to worship the two brothers.[27] This was the clever Royal trick used to be played by the Burmese kings to execute the powerful rivals and posthumously elevated them to the level of Nats or powerful Spirits or local gods, just to please their followers or the people who love the executed heroes.

For five days each year Taung Byone village becomes a fairground. Taung Byone, 14 km (9 mi) north of Mandalay, has about 7,000 nat shrines, nearly 2,000 of them elaborate ones dedicated to the village’s famous sons—the brothers Shwe Byin Gyi and Shwe Byin Lay.[49] Up to the present, the followers or believers worship the shrine and those two brothers. Although all those worshipers are tralatitious Buddhists, they all abstain from eating pork, which is not a custom to Buddhism. It is a taboo to allow anyone to carry pork on the buses or cars, while going to that spirit festival still celebrating annually and attended by followers all over Burma. We can still see the vacant slot for the two pieces of brick allegedly triggered that tragic prosecution.[50] So they became the first Muslims persecuted in Burma, possibly because of their religious belief.

King Manuhar also had Myanmar Muslim army units and body guards. When King Anawrahta 1044-1077 AD attacked Martaban, capital of Mon (Talaing) King, Manuhar’, two Muslim officers’ army unit fiercely defended against his attack.[51]

The Shwe Byin brothers served the king as warriors.[52] Returning home, they refused to contribute to the construction of a pagoda at Taung Byone,[53] just north of Mandalay. The king ordered the two brothers to be punished for this disobedience, resulting in their execution.[53] After this, the royal boat would no longer move. Brahmans, royal consultants, interpreted that the two brothers had been loyal servants and were unjustly punished, thus becoming Nat who disabled the boat. To mollify them Anawrahta had the spirit-palace at Taung Byone built, and ordered the people to worship the two brothers.[53] Taung Byone, 14 km (9 mi) north of Mandalay, has about 7,000 nat shrines, of which nearly 2,000 are dedicated to the two Shwe Byin brothers, hosts an annual festival for five days.[7][54]https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Myanmar…

 

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: