ကုိးကန္႔တုိင္းရင္းသားတဲ႔၊ ဂဇက္တက္ဝင္ ပန္းေသးႀကေတာ႔ နုိင္ငံၿခားသားတဲ႔ဗ်ာ

FB of KoMaung Khin

တရုတ္အနြယ္ခ်င္းတူတာေတာင္မွ ….

တစ္ခါတစ္ေလလည္း အေတာ္ရယ္စရာေကာင္းတယ္။ တရုတ္နြယ္ဖြားထဲက ကုိးကန္႔ circle ထဲမွာေနတဲ႔ ဟန္တရုတ္ေတြႀကေတာ႔ ေနရာ အရပ္ေဒသနံမည္ကုိ အမည္သညွာအစြဲၿပဳၿပီး ကုိးကန္႔တုိင္းရင္းသားတဲ႔၊ ဂဇက္တက္ဝင္ ပန္းေသးႀကေတာ႔ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ၿဖစ္ေတာ႔ နုိင္ငံၿခားသားတဲ႔ဗ်ာ။

Tin Lay Zaw လူသတ္ ဘိန္းေမွာင္ခို ကိုမွ အေဖေတာ္ ခ်င္ေနေတာ့လဲ ခက္သား

I wrote>>>All Ko Kant leaders are officially recorded as BORN IN MAINLAND CHINA.

And regarding their cousin of (La) Wa TINE YIN THARRS…In 1967 after the notorious Ant-Chinese Riots in Rangoon where few hundred Burmese Chinese were massacre…Communist Chinese were angry. Bama Communist Party’d Pekin Radio announced (I heard with my ears) 100 thousand Chinese Communist soldiers disappeared (Taw Kho) with all the rifles and ammunition. They changed into Ba Ka Pa uniform…became Wa soldiers. Later Wa seperated from Ba Ka Pa…So Mandarin Chinese speaking Wa army was born…All got Tine Yin Thars. Their instructors are from Chinese Military, they have TV, Radio and newspapers in Chinese.

Actually I knew the original La Wa (s). Wa Sawbwar’s second son, Sao Ne Win, sat side by side with me in St. Peter’s High School. New Tine Yin Thar Wa(s) and Wa Army I saw and knew were different from him. Some Tine Yin Thar Wa(s) came to see me with Myanmar Passports. Could not speak Myanmar, told me that they were from China, pay some money to Wa to get Hmat Pone Tin and easy to get Passports.

Look at the history of Panthay‘s in Myanmar…Nasr al-Din is identified as the ancestor of many Chinese Hui lineages in Yunnan’s Panthay Hui population as well as in Ningxia and Fujian provinces. Marco Polo claimed that Nasr al-Din was a commander in the 1277 Mongol invasion of Burma and defeated the Burmese in the war.[7] Marco Polo recorded his name as “Nescradin”.[8][9] This claim by Marco Polo was false.

The widspread presence of Islam in Yunnan is due to Nasir Al-Din and his father Sayyid Ajall.[1]

Nasr became Yunnan’s governor after his father, the first governor of Yunnan, died.[10] served in his office from 1279-1284.[11] He was sent to participate in the 1284 Mongol invasion of Burma, which caused his term as governor to end.[12]

Reference:

  1. Nasr al-Din (Yunnan) – Wikipedia, the free encyclopedia
  2. And Mongol invasions of Burma – Wikipedia, the free encyclopedia
  3. Panthays – Wikipedia, the free encyclopedia

FYI my wife is a Panthay and my youngest brother’s wife is also Panthay.

TQ U Aung Tin and Ko Maung Khin, we could become partners… as if we are strikers and good midfielder in the Political football arena. U Aung Tin started an excellent posting shoot a goal, Ko Maung Khin followed up with another and I scored again. So Muslims of Myanmar win with 3 goals.

Read U Aung Tin‘s original post here @ တုိင္းရင္းသားေတြကုိ ဖုတ္စား၊ ျပဳတ္စား၊ သုတ္စားၾကသူမ်ား

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: