ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိ၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္မႈ ကင္းမဲ့ေနဆဲဟု သူရဦးေရႊမန္းေျပာ

  on September 29, 2013

ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိ၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္မႈကင္းမဲ့ေနဆဲဟု သူရဦးေရႊမန္းေျပာ

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးတို႔ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ကင္းမဲ့ေနတယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက စက္တင္ဘာ ၂၉ရက္ေန႔က ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: