ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း ႀကီးက်ယ္တ့ဲ အေျပာင္းအလဲႀကီး ျဖစ္မယ္လို ့ ေမာင္ ခင္ညႊန္ ႕ က ခန္ ့မွန္းထားသတ့ဲ။

Solonight Emparor
ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း (၂၀၁၃ ကုန္ထိ) ႀကီးက်ယ္တ့ဲ အေျပာင္းအလဲႀကီး ျဖစ္မယ္လို ့ ေမာင္ ခင္ညႊန္ ႕ (အမိမ့ဲသား ေရနည္းငါးေလး) က ခန္ ့မွန္းထားသတ့ဲ။

ဘာသံေတြ ထြက္ထြက္ ေမ်ာပါမသြားပါေစနဲ႕ ။ခင္ညႊန္ ့ေျပာသလို ျဖစ္လာရင္ေတာင္ အေကာင္း ျဖစ္လာမယ္လို ့ ေမ်ွာ္လင့္လို ့မျဖစ္ပါဘူး။ဒါ့ ေႀကာင့္ အစၥလာမ္မ်ား မိမိ ဘာသာတရား အေပၚ ျပည့္ဝ စြာ လိုက္နာ က်င့္သုးံ ဒိုအာ အထူးလုပ္ျပီး ေအးေဆး သာ ေနႀကပါ။ သတိလည္း ရွိေနပါေစ။ ျပင္ဆင္မႈ တခ်ိဳ႕ လုပ္ထားပါ။ တက္နိုင္သူမ်ား ဆန္။ဆီ ။ဆား စတာေတြ အပိုဝယ္ထားပါ။

တစုံတရာ ျဖစ္လာလို ့ ေစ်းေတြ ေျမာက္လာရင္လည္း မတက္နိုင္တ့ဲ ကိုယ့္ မြတ္ဆလင္သားခ်င္းေတြကိုပါ ေပးကမ္း ဖို ့နီယသ္ နဲ႕ ဝယ္ယူပါ။ တကယ္လည္းေပးပါ။ နို ့မို ့ဆို ႀကိဳတင္ဝယ္ယူ စုေဆာင္း ထားျခင္းဟာ ဟရာမ္ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။အနာဂတ္ဟာ အလႅာ့ အေပၚမွာသာမူတည္ပါတယ္။
ဒီေန ့ ဒီအခ်ိန္ေတြက စျပီး ဒိုအာ နဲ႕ နမာဇ္ ကို အထူးအာရံုစိုက္ႀကဖို ့ တိုက္တြန္းပါတယ္။

ဒိုအာ ဟာ ယုံႀကည္ကိုးကြယ္ ခဝပ္ျခင္း အားလုးံ ရဲ႕ ဦးေနွာက္ျဖစ္ျပီး နမာဇ္ ဟာ သာသနာ ရဲ႕ အေျခခံအက်ဆုးံ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ပါတယ္။ မြတ္ဆလင္ ဟုတ္သူ နဲ႕ မဟုတ္သူ ကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ နာမာဇ္ နဲ႕ ခြလို ့ရပါတယ္။ နမာဇ္ ဖတ္ရင္ မြတ္စ္ေပါ့။မဖတ္ရင္ ေဗဒီန္း ။o.k … ဒါပါပဲ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: