ဘုရင့္တပါး အာဏာအားကိုး ႏြားသိုးက်ဳိးျပတ္ သတ္ျဖတ္လုယက္ မာန္တက္ေနပံု “အေရျခဳံ” ကို

Mandalar Thar‘s status.
7 minutes ago
*** ဒို႔ေဖေဖသည္
စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ပံုျပင္ေတြကို
ညည္းေနမူန္မိူင္း၊ေနဝင္တိုင္းပင္
ဝိုင္းဖဲြ႕ ေျပာျပတတ္ေလသည္၊

သူေျပာသည္မွ ၊ေကာက္ႏူတ္ျပမည္

တိုင္းျပည္အုပ္စိုး၊မင္းမ်ိဳးဟူသည္

တည္ၾကည္ခန္႕ညား၊ပိုင္းျခားေဝဘန္

ဥာဏ္ပညာႏွင့္၊ျပည့္စံုသင့္သည္

ေထာက္ခ်င့္ၫွာတာ သတၱဝါကို

နိွုုူင္လိုမင္းထက္၊ လက္နက္အားကိုး

မာန္မပ်ိဳးသင့္၊ ႏြားသိုးက်ိဳးျပတ္

အာဏာငတ္တိုင္း၊ သတ္ျဖတ္လုယက္

မာန္မတက္သင့္။

ေအာ္ ေနာင္မ်ား

ဒိုသားငယ္ငယ္၊ လူမမယ္သည္

ဘယ္ဝယ္ပံုထား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို

ေျပာၾကစမ္းပါ ၊ေတာင္ဆိုလာလွ်င္

ငါတို႔မ်က္ျမင္၊ ဘုရင့္တပါး

အာဏာအားကိုး၊ ႏြားသိုးက်ဳိးျပတ္

သတ္ျဖတ္လုယက္ ၊မာန္တက္ေနပံု

“အေရျခဳံ” ကို၊ ဘယ္ပုံေျပာျပရပါလိမ့္။

ေမာင္ယဥ္ေဆြ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: