တိုင္းရင္းသားစာရင္း ၁၄၄ မ်ဳိး

144 Tine Yin thars

July Yeyint

တိုင္းရင္းသားစာရင္း ၁၄၄ မ်ဳိးကေန ၁၃၅ မ်ဳိး စ်ာန္ေလွ်ာမႈ !
ေနာက္ထပ္ ဘယ္ႏွစ္မ်ဳိး စာရင္းေဖ်ာက္ခံရဦးမလဲ ?

1442

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: