ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း နွင့္ နုိင္ငံသားေကာင္း တုိ ့၏ သစၥာေစာင့္သိမွဳ…..

Rohingya evidence

Proof of Rohingya in Myanmar history

Credit to Mr.Arif Kassim

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း နွင့္ နုိင္ငံသားေကာင္း တုိ ့၏ သစၥာေစာင့္သိမွဳ…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: