လက္တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ ထဲ “ေန” နဲ႕ “လ” ကို ေပးအပ္မယ္ဆိုရင္ေတာင္ အစၥလာမ္ဘာသာ ကို စြန္႕လႊတ္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း

Ko Ye Yint Thitsar

ေဒါက္တာ ကိုကိုၾကီး ရဲ့ အဂၤလိပ္ဘာသာ နဲ႕ comment တစ္ခုကို
ဘာသာျပန္ထားတာပါ။

ကုလားဘုန္းၾကီး က ဗမာအိမ္ရွင္ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္၊

ကုလား ရွီအဟ္ စိန္ဝင္း က ျမန္မာႏိုင္ငံဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။

ကုလား ေမာင္ဒီ က ဒုတိယဝန္ၾကီး ျဖစ္ခဲ့တယ္။

ေလာကီ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာအက်ိဳးေတြ အတြက္ ၉၉ % ေက်ာ္ မြတ္စ္လင္မ္ေတြဟာ အစၥလာမ္ဘာသာ ကို စြန္႕လႊတ္မွာ
မဟုတ္ေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္ယုံၾကည္ပါတယ္။

လက္တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ ထဲ “ေန” နဲ႕ “လ” ကို ေပးအပ္မယ္ဆိုရင္ေတာင္ အစၥလာမ္ဘာသာ ကို စြန္႕လႊတ္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ့ တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး  (Peace be upon Him) က မိန္႕ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

Kalar Phongyi could become Bama Ein Shin.

Kalar Shia Sein Win became the PM of Burma.

Kalar Mg Di became Deputy Minister…

I hope that more than 99% of Muslims would not give up Islam for that worldly gains.

Our Prophet (pbuh) would not give up even if offer the sun and moon on each of his hands.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: