ေအးေလ ကိုယ့္လူေတြက ေထာင္ထြက္ေတြကိုအားကိုးခဲ႔တာ သိပ္မွားခဲ႔ႀကတယ္

အလယ္ပိုင္း ကိုကိုကြတ္

ျမန္မာျပည္မွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအားလံုး ႏွင့္ ျပည္သူအားလံုးဟာ အက်ဥ္းသားေတြပါပဲ•••

ေထာင္အုတ္ရိုးထဲက အက်ဥ္းသားနဲ႔
အုတ္ရိုးအျပင္က အက်ဥ္းသားပဲကြာတယ္
အားလံုးအက်ဥ္းသားပါပဲ•••

အက်ယ္ခ်ဳပ္ေနရတဲ႔ အက်ဥ္းသားနဲ႔
တိုက္ပိတ္ခံထားရတဲ႔ အက်ဥ္းသားလဲ
မိုး နဲ႔ ေျမလို ကြာျခားတယ္•••

ေအးေလ ••••ကိုယ့္လူေတြက ေထာင္ထြက္ေတြကို ေမ်ွာ္ကိုးျပီး
ကိုယ့္လူမ်ိဳးေတြအတြက္ အားကိုးေလာက္စရာလို႔ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုေက်ာ္စာေလာက္ အားကိုးခဲ႔တာ သိပ္မွားခဲ႔ႀကတယ္••••

ဘာတတ္ႏိုင္မွာလည္း ႏိုင္ငံေရးဆိုတာက
ကိုယ့္ပါတီသာလွ်င္ “ႏိုင္”ရမယ္
ကိုယ္သာလွ်င္ သမၼတရာထူး ရည္”ငံ”ထားရမယ္•••
ကိုယ့္ပါတီဝင္အဖြဲ႔အစည္းအ”ေရး”ကို သာလွ်င္ ဦးစားေပးမယ္•••

အဲ႔ဒါ “ႏိုင္ငံေရး”ပဲ

ကိုယ္ပဲ “ႏိုင္ “ရမယ္
ရာထူးရည္ “ငံ “ထားရမယ္
ကိုယ္လူမ်ိဳးအ “ေရး” ကိုေဆာင္ရႊက္ရမယ္••••

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: