သူတပါးကိုႏွိမ့္ခ်ဖ်က္ဆီးျပီး မိမိကိုယ္ကို ႀကီးျမင့္လာေအာင္လုပ္ေဆာင္လုိ ုေသာ မေတာ္မတရားစိတ္ေႀကာင့္

Smar Nyi Nyi

တစံုတဦးကို ဖ်က္ဆီးျပီး
မိမိကိုယ္ကို ႀကီးျမင့္ျမတ္
လာရန္က်ိဳးပန္းျခင္းသည္
အရည္အခ်ဥ္းအလ်ွင္းမဟုတ္။

ဆရာတဦးသည္ ေက်ာင္းသား
မ်ားအားစာသင္ႀကားေနစဥ္
ယေန႔ သင္တို႔အားလံုးအတြက္
တဘဝစာ အသံုးဝင္မည့္အရာ
သင္ႀကားမည္ျဖစ္၍ အထူးဂရုျပဳ
နားေထာင္ႀကရန္မွာႀကားေလသည္။

၄င္းေနာက္ ဆရာက သင္ပုန္းေပၚ
မ်ဥ္းရွည္တေႀကာင္း ေျမျဖဴႏွင့္
ေရးသားလိုက္ေလသည္။

အသင္တို႔အထဲမွမည္သူ ဤမ်ဥ္း
ကိုတိုသြားေအာင္လုပ္ႏိႈင္သနည္း။

ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုး စဥ္းစား
ႀကအျပီး တဦးေသာသူက သင္ပုန္း
ေရွ့သြားကာ ရွိရင္းစြဲ မ်ဥ္းကို
အနည္းငယ္ဖ်က္ရန္ုျပင္ဆင္လိုက ္ေလသည္။
ထိုအခါ ဆရာက “သားရယ့္ ့ ့ ရွိႏွင့္
ျပီးအရာတခုကို မဖ်က္ဆီးဘဲနဲ႔
ေသးေအာင္လုပ္ပါကြယ္” ဟုေျပာ
ႀကားလိုက္ေလသည္။

အားလံုးေသာေက်ာင္းသားမ်ားကလည္း ရွိႏွင့္ျပီး မ်ဥ္းကို မဖ်က္ဘဲ
မည္သို႔ေသးငယ္ေအာင္လုပ္ရမည္ကိုဝိုင္းဝန္းစဥ္းစားႀကေလသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားတဦးက
ေျဖရွင္းခ်က္ အမွန္ကိုစဥ္းစားမိျပီး
မူလမ်ဥ္းႏွင့္ယွဥ္ျပီး ပို၍ရွည္ေသာမ်ဥ္းတေႀကာင္းဆြဲ
လိုက္အျပီး “ဆရာ ယခု မူလမ်ဥ္းေႀကာင္းက တိုသြားပါျပီ”
ဟုေျပာဆိုခဲ့သည္။

၄င္းေနာက္ဆရာက ေက်ာင္းသားအားလံုးကိုဆံုးမ စကားေျပာႀကားခဲ့ေပသည္။
အေမာင္တို႔။အသင္တို႔သည္ မႀကာမွီ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္လာႀကျပီး
စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိသူမ်ားျဖစ္လာႀက
ပါမည္။ ထိုအခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ
ယေန႔က်ြနု္ပ္ ဆံုးမေသာစကားမ်ား
ကို ျပန္လွန္သတိရႀကေလကုန္။
တစံုတဦးကိုဖ်က္ဆီးျပီး မိမိ ကိုယ္ကိုႀကီးျမင့္ျမတ္ရန္အားထုတ္
ျခင္းသည္ အရည္အခ်ဥ္း အလ်ဥ္း
မဟုတ္ကုန္။
မိမိ ၏ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်ဥ္းကို
ဖြံျဖိဳးေစရန္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ မွသာ
အျခားသူမ်ားက မိမိ ကို ကိုယ္ပိုင္
အရည္အခ်ဥ္း နဲ႔ ႀကီးႀကယ္ျမင့္ျမတ္သူ တဦးျဖစ္ေႀကာင္း လက္ခံလာမွာျဖစ္တယ္ ဟု
ဆိုဆံုးမခဲ႔ေလတယ္။

(ေလာကႀကီးတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာျပႆနာအားလံုး
၏အေႀကာင္းခံမွာ သူတပါးကိုႏွိမ့္ခ်ဖ်က္ဆီးျပီး
မိမိကိုယ္ကို ႀကီးျမင့္လာေအာင္လုပ္ေဆာင္လုိ ုေသာ မေတာ္မတရားစိတ္ေႀကာင့္
သာလ်ွင္ျဖစ္ပါတယ္။
အကယ္၍ လူသားတိုင္း ဤဆံုးမ
စကားကို လက္ေတြ႔က်ဥ့္သံုးႀကမည္ဆိုလ်ွင္
ေနရာအႏွ႔ျဖစ္ပြားေနတဲ႔ မေကာင္းမႈ႔
ဒုစရိုက္မ်ား ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားမွာျဖစ္ပါ
တယ္။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: