လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး ကိုးကြယ္ရာဘာသာတစ္ခုထဲကိုယ္ စားျပဳလုပ္ေဆာင္ဖို႕ အစီအစဥ္နဲ႕ ေပၚထြက္လာတဲ႕ ” နာဇီလက္သစ္ပါတီ ” အားမေထာက္ခံေႀကာင္း

Ko Phyo Maung Maung Win

လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး ကိုးကြယ္ရာဘာသာတစ္ခုထဲကိုယ္ စားျပဳလုပ္ေဆာင္ဖို႕ အစီအစဥ္နဲ႕ ေပၚထြက္လာတဲ႕
” နာဇီလက္သစ္ပါတီ ” အားမေထာက္ခံေႀကာင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္
ဒီလိုေျပာလို႕ မိမိဟာ မိမိလူမ်ိဳး မိမိဘာသာကိုမခ်စ္ဘူးလို႕ မထင္ေစခ်င္ပါ
ျမန္မာနိုင္ ငံဟာ တိုင္းရင္းသား| လူမ်ိဳး ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ေပါင္းစုံေနတဲ႕ ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံျဖစ္ေသာေႀကာင္႕
နိုင္ငံသား| ကိုးကြယ္ရာဘာသာကိုအျပည္႕ အဝ အကာအကြယ္ေပးနိုင္မယ္႕ ” ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္ ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္မည္႕ ပါတီ ” ကိုသာလွ်င္ ေထာက္ခံမည္ျဖစ္ေႀကာင္း
TQ friend not only for the FAIR and Democratic Concept but for the bravery to openly declare your views.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: