ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခ်မွတ္ခဲ႔တဲ႔ နုိင္ငံေရးအနွစ္သာရမ်ားလည္း ေလ့လာၾကပါအုံး နာဇီလက္သစ္တုိ႔ေရ

Maung Khin

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အလယ္ပစၥယံညီလာခံ မိန္႔ခြန္းေကာက္နုတ္ခ်က္……….
နုိင္ငံေရးကုိ ဘာသာတရားၿဖစ္သကဲ႔သုိ႔ ေၿပာဆုိၾကသူမ်ားမွာ ယုတ္မာညစ္ေထးေသာ နုိင္ငံေရးသမားမ်ားပင္လ်ွင္ၿဖစ္ေပ၏။ထုိသူတုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဤကဲ႔သုိ႕ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္လည္ဆယ္၍ေၿပာဆုိၿခင္းအားၿဖင္႔ ၿပည္သူတုိ႔၏စိတ္ကုိ ရွဳပ္ေထြးေစ၍အေႀကာင္းအက်ဳိးအေကာင္းအဆုိးကုိ ေဝဖန္ၿခင္းငွာ မစြမ္းနုိင္ေအာင္ လုပ္ၿခင္းမွ်သာၿဖစ္ေပ၏။ အမွန္မွာထုိသူတုိ႔ၿပဳလုပ္မွဳသည္နုိင္ငံေရးမဟုတ္။ မိမိတုိ႔အေကာက္ဥာဏ္ကုိသုံး၍ မိမိတုိ႔ႀကီးပြားေရး တနပ္စားနုိင္ငံေရးပင္ၿဖစ္ေပ၏။ ကုိးကြယ္သည္႔ဘာသာေရးမွာ လူအသီးသီးတုိ႔၏ သက္ဝင္ယုံႀကည္မွဳၿဖစ္၏။ နုိင္ငံေရးမွာကား လူအသီးသီးတုိ႔၏ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမွဳသိပၸံအတတ္သာလ်ွင္ၿဖစ္၏။ သိပၸံအတတ္အေနအားၿဖင္႔ နုိင္ငံေရးသည္ လူအသီးသီးတုိ႔၏ အခြင္႔အေရးကုိ ေစာင္႔ေရွာက္ရေပလိမ္႔မည္။ အခြင္႔အေရးမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာဘာသာကုိးကြယ္နုိင္မူလည္း ပါဝင္ေလ၏။
( ဗုိလ္ခ်ဳပ္ပုံကုိ ပုိက္ဆံေပၚမွာ ၿပန္ၿပီးပုံနွိပ္တာလည္း ေကာင္းပါတယ္။ဝမ္းသာပါတယ္။ တကယ္႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခ်မွတ္ခဲ႔တဲ႔ နုိင္ငံေရးအနွစ္သာရမ်ားလည္း ေလ့လာၾကပါအုံး နာဇီလက္သစ္တုိ႔ေရ။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: