ႏုိင္ငံသား တုိင္းရဲ႕လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ ယုံၾကည္ခြင့္ေတြကုိအာမခံခ်က္ေပးမည့္ ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ား မျဖစ္ေအာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ တားဆီးႏုိင္မည့္ ဥပေဒ

LawWe don’t really need a new law, if the present Laws are applied FAIRLY and Justice, we could put ALL the 969 leaders into jail. Even the President Thein Sein, Military and Police Chiefs could be charged for negligence of their duties to protect Muslims and properties. Even the Judges could land in jail for unfair one-sided Judgement against Muslims.

Solonight Emparor>> မရ ေလာက္ ပါဘူး ။ဘာ ဥပေဒ ႀကီး ပဲ ျပဌာန္း သည္ ျဖစ္ေစ လက္ေတြ႕ လိုက္နာ က်င့္သုးံ ေပမ့ဲ အစိုးရ မဟုတ္ရင္ အလကား ပါပဲ။ အဓိက က်တာက ဒီ အစိုးရ ကို အျမစ္က လွန္ျပီး ျဖဳတ္ခ် ဖို ့ပါ။ အကုန္သတ္နိုင္ရင္ ပိုေကာင္း ပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ မညာ မတာ အရွိတိုင္း ေျပာျပ တာပါ။M-Media:ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကုိ အနီးၾကည့္ အေဝးၾကည့္

ေဆာင္းပါးရွင္-ေအာင္ဒင္ ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ တရားဝင္ျပဌာန္းထားတဲ႕ ႏုိင္ငံသား တုိင္းရဲ႕လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ ယုံၾကည္ခြင့္ေတြကုိအာမခံခ်က္ေပးမည့္ ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ား မျဖစ္ေအာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ တားဆီးႏုိင္မည့္ ဘာသာေပါင္းစုံျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ေရးကုိ အားေပးတဲ႕ဥပေဒ တစ္ရပ္ကုိ အျမန္ဆုံးျပဌာန္းသင့္ပါျပီ။
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံပါ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္ဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၃၅၄) မွာ ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ လုံျခဳံေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ရပ္ရြာ ေအးခ်မ္းသာယာေရး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္သူတုိ႕၏ ကုိယ္က်င့္တရားအက်ဳိးငွာ ျပဌာန္း ထားသည့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မဆန္႕က်င္လွ်င္ (ဃ) တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးႏွင့္ တစ္မ်ဳိး သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အခ်င္းခ်င္းကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားဘာသာ သာသနာကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိခုိက္နစ္နာမႈမရွိေစဘဲ မိမိခ်စ္ခင္ ျမတ္ႏုိးသည့္ စကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာ၊ သာသနာႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္ လုိ႕ျပဌာန္းထားပါတယ္။

ပုဒ္မ ၃၆၁ မွာ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာေတာ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ႏုိင္ငံသား အမ်းာဆုံးကုိးကြယ္ရာျဖစ္ေသာ ဂုဏ္ထူးဝိေသသႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ ဘာသာ သာသနာ ျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္က အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ပုဒ္မ ၃၆၂ မွာ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ သာသနာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ သာသနာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ သာသနာ ႏွင့္ နတ္ကုိးကြယ္ေသာ ဘာသာတုိ႕ကုိ ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ အာဏာတည္ေသာေန႕၌ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ရွိေၾကေသာကိုးကြယ္ရာ ဘာသာမ်ားဟူ၍ အသိအမွတ္ျပဳသည္ ဟုလည္း ျပဌာန္းထားပါတယ္။ ပုဒ္မ ၃၆၄ မွာ ႏုိင္ငံေရးကိစၥအလုိ႕ငွာ ဘာသာ သာသနာကုိ အလြဲသုံးစားမျပဳရ ထုိ႕ျပင္ လူမ်ဳိးေရးေၾကာင့္ လည္းေကာင္း တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္၊ တစ္ဂုိဏ္းႏွင့္ တစ္ဂုိဏ္း၊ မုန္းတီးျခင္း၊ ရန္မႈျခင္း ၊ စိတ္ဝမ္းကြဲျခင္း တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ သုိ႕မဟုတ္ ေပၚေပါက္လာရန္ အေၾကာင္းရွိေသာ အျပဳအမႈသည္ ဤဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႕က်င္သည္။ ထုိအျပဳအမႈမ်ဳိးအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးႏုိင္ရန္ ဥပေဒျပဌာန္းႏုိင္သည္ ဟု ျပဌာန္းထားသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ ႏုိင္ငံသားမ်ားရဲ႕လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္ကုိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ ျပဌာန္းထားပါတယ္။ ဘာသာေရး ပဋိပကၡ ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားကုိလည္း အျပစ္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း ဆုိထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ႕ အဲဒီ ျပဌာန္းခ်က္ေတြကုိ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရမည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကုိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲတင္သြင္းျခင္း၊ စဥ္းစားျခင္း လုံးစ မရွိေသးပါ။ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရဲ႕သာသနာေရးဝန္ၾကီးဌာနကလည္း ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲျပီးလႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းျခင္းမရွိေသးပါ။

လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ခြင့္

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအျေခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄ မွာ ျငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႕ကုိယ္က်င့္တရားႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးႏွင့္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဤ ဖြဲ႕စည္းပုံအျခခံဥပေဒပါ အျခားျပဌာန္းခ်က္တုိ႕ႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း မဆန္႕က်င္လွ်င္ ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ ဘာသာ သာသနာေရးတြင္ လြတ္လပ္စြာယူဆႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ ေဆာက္တည္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးတုိ႕ကုိ အညီအမွ်ရရွိေစရမည္ လုိ႕ျပဌာန္းထားပါတယ္။ တက္ယ္ေတာ့ ဘာသာေရး ကုိးကြယ္မႈဟာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ေမြးရာပါ လူ႕အခြင့္အေရးပါ။ လူတစ္ေယာက္ဟာ သူၾကဳိက္ႏွစ္သက္ရာ ဘာသာတရားကုိ သူ ယုံၾကည္သလုိ ကုိးကြယ္ခြင့္ရွိပါတယ္။ လက္ရွိ ဘာသာကုိ စြန္႕ျပီး အျခားဘာသာကုိ ကူးေျပာင္းကုိးကြယ္ြင့္ရွိပါတယ္။ ဘယ္ ဘာသာ ကုိမွ မကုိးကြယ္ဘဲ ေနထုိင္ခြင့္လည္း ရွိပါတယ္။ ဘာသာေရး ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈနဲ႕ ပက္သက္ျပီး သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းထံ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ အပ္ႏွံႏုိင္သလုိ ဘယ္ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္္းနဲ႕မွ မပက္သက္ဘဲ ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ တစ္ဦးတည္း တိတ္တိတ္ ဆိတ္ဆိတ္ ကုိးကြယ္ခြင့္လည္းရွိပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ကုိးကြယ္ ယုံၾကည္မႈမွာ အစုိးရရဲ႕ အမိန္႕အာဏာ မပါရ၊ လူ႕အသုိင္းအဝုိင္းရဲ႕ ဖိအားေပးမႈ၊ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းမႈ၊ ျခိမ္းေျခာက္မႈေတြမပါရပါ။

ႏုိင္ငံသားတုိင္းဟာ ကုိယ္ယုံၾကည္ရာ ကုိးကြယ္ခြင့္ရွိသလုိ အျခားသူေတြမွာလည္း သူတို႕ ယုံၾကည္ရာ ကုိးကြယ္ခြင့္၇ွိတယ္ ဆုိတာကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳရမွာပါ၊ ကုိယ္ယုံၾကည္ရာ ဘာသာတရားကုိ ကုိယ့္ဘာသာ အေကာင္းဆုံး၊ အျမင့္ျမတ္ဆုံးလုိ႕ ထင္ျမင္ယူဆခြင့္ရွိေပမယ့္ ကုိယ္နဲ႕မတူတဲ့ အျခားဘာသာတရားကုိ ၊ ႏွိမ့္ခ်ေစာ္ကားခြင့္မရွိပါ။ ကုိယ့္အခြင့္အေရးကုိ ကုိယ္တုိင္တန္ဖိုးထားသလုိ အျခားသူတစ္ေယာက္ရဲ႕အခြင့္အေ၇းကုိလည္းေလးစား သင့္ပါတယ္။ အျခားသူမ်ားကုိးကြယ္တဲ႕ဘာသာတရားကုိ ႏွိမ့္ခ် ေစာ္ကားျခင္းအားျဖင့္ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ားကုိ လႈံေဆာ္ရာ ေရာက္ပါတယ္။ အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္ကေန ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံျဖစ္လာေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႕ႏွစ္ေပါင္း မာ်းစြာ တည္ရွိခဲ့တဲ့ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြကုိ အစုိးရက စတင္ေျဖေလွ်ာ့ေပးစ အခ်ိန္မွာ ဘာသာေရးနဲ႕ လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡ မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အေမွာင္ေခတ္ထဲ ျပည္လည္တြန္းပုိ႕လုိက္ႏုိင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လူတုိင္းရဲ႕လြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္ယုံၾကည္ခြင့္ကုိ နုိင္ငံေတာ္က အခုိင္အမာ အာမခံရပါမယ္။ ဘာသာ သာသနာတုိင္းကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ ေစာင့္ေရွာက္ ကူညီဖုိ႕လုိပါတယ္။ ဘာသာဝင္တစ္ဦၚက အျခားဘာသာ ယုံၾကည္မႈကုိ မေစာ္ကား၊ မေႏွာင့္ယွက္ေအာင္ ႏုိင္ငံေတာ္က ထိထိေရာက္ေရာက္ တားဆီးဖုိ႕လုိအပ္ပါတယ္။ ဘာသာေရး ပဋိပကၡ မ်ားကုိရည္ရႊယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႕ လႈံ႕ေဆာ္ ဖန္တီးေနသူမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္က ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူဖုိ႕ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလုိ အေရးယူဖုိ႕ လက္ရွိတည္ဆဲဥပေဒမ်ားက အင္မတန္အားနည္းေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မုိ႕ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ တရာဝင္ ျပဌာန္းထားတဲ႕ ႏုိင္ငံသားတုိင္းရဲ႕လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ ယုံၾကည္ခြင့္ေတြကုိ အာမခံခ်က္ေပးမည့္ ဘာသာေရး ပဋိပကၡ မ်ားမျဖစ္ေအာင္ထိထိေရာက္ေရာက္ တားဆီးနုိင္မည့္ ဘာသာေပါင္းစုံျငိမ္းခ်မ္းစါာ အတူ ယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရးကုိ အားေပးတဲ့ ဥပေဒတစ္ရပ္ကုိ အျမန္ဆုံး ျပဌာန္းသင့္ပါျပီ။

ရာဇသတ္ၾကီး အက္ဥပေဒမွ ဘာသာ သာသနာဆုိင္ရာ ျပစ္မႈမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံ တရားစီရင္ေရးစနစ္မွာ က်င့္သုံးေနတ့ဲ ရာဇသတ္ၾကီး အက္ဥပေဒရဲ႕အခန္း ၁၅ မွာ ဘာသာ သာသနာ ဆုိင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားဆုိျပီး ပုဒ္မ (၅) ခု ျပဌာန္းထားပါတယ္။ ပုဒ္မ ၂၉၅၊ ၂၉၅-က ၊၂၉၆၊၂၉၇၊၂၉၈ တုိ႕ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒီပုဒ္မေတြ အားလုံးဟာ လူ႕အသုိင္းအဝုိင္းတစ္ခု ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ သာသနာကုိ ေစာ္ကားရန္ အၾကံျဖင့္ ကုိးကြယ္ ဝတ္ျပဳေသာ ေနရာကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္း ၊ သုိ႕တည္းမဟုတ္ ယုတ္ညံ့ေစျခင္း၊ ဘာသာ သာသနာ ကုိေစာ္ကား ျခင္း၊ ဘာသာေရးစိတ္ဓာတ္ကုိ နာၾကည္းေစရန္ၾကံရြယ္၍ မသမာစိတ္ျဖင့္ တမင္ က်ဴးလြန္ေသာ ျပဳလုပ္မႈမ်ား၊ ဘာသာ သာသနာေရးဆုိင္ရာ အစုအေဝးကုိ ေႏွာင့္ယွက္ ျခင္း၊ သခၤ်ဳိင္း စေသာေနရာအရပ္မ်ားကုိ က်ဴးေက်ာ္ ေစာ္ကားျခင္း၊ ဘာသာေရးစိတ္ကုိ နာေစရန္ တမင္ၾကံရြယ္၍ စကား စည္မ်ားကုိ ေျပာဆုိျခင္း စတာေတြအားလုံးနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ျပစ္မႈနဲ႕ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ ျပဌာန္းထားပါတယ္။ ဒီဥပေဒ ပုဒ္မမ်ားအရာ ဘာသာေရး အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ အျခား ဘာသာ သာသနာမ်ားကုိ စာျဖင့္လည္းေကာင္း ၊စကားျဖင့္ လည္းေကာင္း ေစာ္ကားျခင္း၊ အျခား ဘာသာ သာသနာ တစ္ရပ္ကုိေစာ္ကား တဲ့တရားေတြ ေဟာတာ၊ ဗီဒီယုိအေခြေတြ ျဖန္႕ခ်ိတာ၊ စာရြက္စာတမ္းေတြ ျဖန္႕ေဝတာ၊ လူ႕အသုိင္းအဝုိင္းအၾကား အမုန္းတရားေတြၾကီးမားေအာင္ သံသယနဲ႕ အာဃာတေတြ ပြားမ်ားေအာင္ နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႕ လႈံ႕ေဆာ္တာ ေတြအားလုံးဟာ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ခ်မွတ္ႏုိင့္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ကေတာ့ နည္းလွပါတယ္။ အမ်ားဆုံးေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္မွ ႏွစ္ႏွစ္အထိသာ ျပစ္ဒဏ္ခ်ႏုိင္ျပီး ဒဏ္ေငြလည္း ခ်မွတ္ႏုိင္ပါတယ္။

ပုဒ္မ ၂၉၅-က မွာ ဒီလုိျပဌာန္းထားပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ေနထုိင္ေသာ လူတစ္စား၏ ဘာသာေရးစိတ္ကုိ နာၾကည္းေစရန္ တမင္ မသမာေသာ အၾကံျဖင့္ မည္သူမဆုိ စကားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ထင္ရွိားေသာ ပုံသ႑ာန္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ထုိလူတစ္စားကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာသာသနာကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာ သာသနာေရး ယုံၾကည္မႈကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေစာ္ကားလွ်င္ သုိ႕မဟုတ္ေစာ္ကားရန္ အားထုတ္လွ်င္ ထုိသူကုိ ႏွစ္ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ တစ္မ်ဳိးမ်ိဳးျဖစ္ေစ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။

လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ခြင့္ကုိ အကာအကြယ္ေပးပါ

အုိအုိင္စီ (OIC) လုိ႕ေခၚတဲ့ အစၥလာမ္မစ္ ႏုိင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (Organization of Islamic Countries) ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားဟာ ျမန္မာအစုိးရရဲ႕ဖိတ္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ နုိဝင္ဘာ ၁၄ ရက္ ကေန ၁၆ ရက္ေန႕အထိ လာေရာက္ျပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနမ်ားကုိ ေလ့လာၾကပါတယ္။ အုိအုိင္စီ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ရဲ႕ ခရီးစဥ္ မစခင္မွာေရာ၊ ခရီးစဥ္ကာလ အတြင္းမွာပါ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္ဝန္းက ျမဳီ႕ၾကီးေတြမွာ အုိအုိင္စီ ကုိယ္စာလွယ္အဖြဲ႕ကုိ ျပည္သူလူထထု ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ အုိအုိင္စီ က ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းေရးမွာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မွာကို ကန္႕ကြက္တဲ့ အေနနဲ႕ ဆႏၵျပၾကတယ္လုိ႕ဆုိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကုိ ယုံၾကည္ေထာက္ခံသူမုိ႕ ဒီဆႏၵျပပြဲေတြကုိ ေဝဖန္စရာ မရွိေပမယ့္ အစၥလာမ္ ဘာသာကုိ နင့္နင့္ သီးသီး ေစာ္ကား ေရးသားထားတဲ့ ဗီႏုိင္း ပုိစတာ ေတြကုိ ကုိင္ေဆာင္ျပီး ဆႏၵျပၾကတဲ့ သံဃာ ေတာ္မ်ားရဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကုိ ဆႏၵျပပြဲတုိင္းလုိလုိမွာ ေတြ႕ရေတာ့ အင္မတန္မွ တုန္လႈပ္ ေခ်ာက္ခ်ားမိပါတယ္။

လူသားတုိင္းအတြက္ ေမြးရာပါ အေျခခံ အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ခြင့္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အၾကီးအက်ယ္ ျခိမ္းေျခာက္ခံေန ရျပီးလားဟု ေတြးမိပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ေမတၱာ တရား၊ အၾကင္နာတရား၊ ကရုဏာတရား၊ သည္းခံ ခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ႕ ကုိယ္ခ်င္းစာနာမႈေတြ ရွိရမည့္ ဗုဒၶဘာသာ သံဃာမ်ား ကုိယ္တုိင္က အျခားကုိးကြယ္ရာ ဘာသာတစ္ခုကို ရုိင္းရုိင္းစုိင္းစုိင္း ေစာ္ကားေနပါျပီ။ ဒီလုိ အစြန္းေရာက္မႈေတြ၊ ေစာ္ကားမႈေတြကုိ မတားဆီးႏုိင္ရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဘာသာေရး ပဋိပကၡ ေတြ လူမ်ားစု က လူနည္းစုကုိ အႏုိင္က်င့္ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ဆက္လက္ေပၚေပါက္ျပီး ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းရဲ႕ ပါဝင္ ပတ္သက္မႈေတြကုိ ေရွာင္လြဲမရေအာင္ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈနဲ႕ ပက္သက္ရင္ နယ္နိမိတ္ မရွိပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ကုိယ္တုိင္က ျမန္မာနုိင္ငံ နဝတ၊ နအဖ စစ္အာဏာရွင္ေတြေအာက္မွာ ရွိေနခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္းမွာ စစ္အစုိးရရဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကုိ ႏုိင္ငံတကာက ပါဝင္တာဆီးေပးၾကဖုိ႕ ေတာင္ဆုိခဲ့ၾကတာကုိလည္း မေမ့သင့္ပါ။ အစုိးရက ႏုိင္ငံသားတုိင္းရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ ယုံၾကည္ခြင့္ကုိ အျပည့္အဝ အာမခံျပီး၊ ျပည္ေထာင္စု လြတ္ေတာ္က လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ခြင့္ကုိ အကာအကြယ္ေပးတဲ့ ဥပေဒတစ္ရပ္အျမန္ဆုံး ထုတ္ျပန္သင့္ပါျပီ။

ျပည္သူ႔ေခတ္္ ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၄ အမွတ္ ၁၇၂ မွ ေဆာင္းပါးရွင္ ေအာင္ဒင္ ေရးသားေသာ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္။

Image via- Haji Zaw Tun FB

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: