မႏၱေလးျမိဳ႕မွ အိုးဘို ဗလီဝတ္ေက်ာင္း King Mindon donated the un-used TEAK-PILLARS for North Oh Bo Masjid

OB Masjid

Picture source: M-Media

ကုန္းေဘာင္ေခတ္တြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ မႏၱေလးျမိဳ႕မွ အိုးဘို ဗလီဝတ္ေက်ာင္း

King Mindon donated the un-used TEAK-PILLARS for his new palace to build this masjid. The pillars must go into the dug holes at the exact time given by the Ponna Phyu and Poona Phyus. If not rejected.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: