ဦးသန္းေရႊ> ” ေဟ႕ေကာင္ေတြ ယူနီေဖာင္းခြ်တ္ သိန္းစိန္ သမၼတ မင္းေအာင္လွိဳင္ မင္းငါ႕ေနရာ၀င္”

Nyi Thit

ေဟ႕ေကာင္ေတြ ယူနီေဖာင္းခြ်တ္

သိန္းစိန္ သမၼတ တင္ေအာင္ၿမင္႕ဦး ဒုတိယသမၼတ လုပ္…

မင္းေအာင္လွိဳင္ မင္းငါ႕ေနရာ၀င္ ဆိုၿပီး

ဦးသန္းေရႊ ေခါင္းေခါက္ေရြးသြားတဲ႕ အစိုးရဆိုတာ

ကေလးက အစ သိေနတာေတာင္

ၿပည္သူက ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္ထားတဲ႕ အစိုးရပါ ဆိုၿပီး မ်က္ခြက္ေၿပာင္ရဲေသးတာပဲ

အေၿခခံဥပေဒကို ၿပင္မေပးပဲ ၂၀၁၅ထိ မ်က္ခြက္ေၿပာင္ေၿပာင္နဲ႕

တင္းခံေနဖို႕ဆိုတာ ဘာ အခက္အခဲ ရွိပါလိမ္႕မတုန္း.. !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: