လူရည္ခၽြန္ လူမႈေရး ကြန္ယက္( facebook ) လူရည္ခၽြန္ မွသည္ ေရႊရတုပြဲ ယာယီအမႈေဆာင္အဖြဲ ့

Luyechun Dr. Daw Tint Tint Kyi wrote>>>
လူရည္ခၽြန္မွတ္တမ္းစာအုပ္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းအစ
ဘဝ၏ ျဖစ္ခ်င္တာ ၊ ျဖစ္သင့္တာမ်ားစြာထဲမွ ျဖစ္ႏုိင္တာတစ္ခု ကိုစလုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆုိပါက မမွားပါ။
ျမန္မာ့ေျမတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္(၅၀) ၁၉၆၄ မွသည္ ၁၉၈၈ခုႏွစ္အထိ ႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရမွ ေက်ာင္းသားလူငယ္
ေလးမ်ား၏ပညာရည္ခၽြန္မႈ အထူးသျဖင့္ ဘက္စံုထူးခၽြန္မႈကို ခ်ီးေျမွာက္ခဲ့ေသာစီမံကိန္းတစ္ခု ရွိခဲ့ရာ
ႏွစ္စဥ္ (၃၀၀) ေက်ာ္ခန္ ့ျဖင့္ ၂၅ ႏွစ္အတြင္း( ၇၉၀၈ ) ဦးကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ ့ရပါသည္။ ႏွစ္ထပ္၊ သံုးထပ္စသည္အားျဖင့္ (၇) ထပ္ (၇) ၾကိမ္အထိ ၾကိမ္ေရ မ်ားစြာ ရရွိခဲ့သူမ်ားကို စစ္ထုတ္ေရတြက္ျပီး ေနာက္စုစုေပါင္း ( ၅၁၅၈) ဦးအျဖစ္ေရတြက္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
ယခုစာအုပ္( အတြဲ ၁) တြင္ ထုိလူငယ္ လူရည္ခၽြန္မ်ားထဲမွ(၇၀၀) ၏ ဘဝ ေကာက္ေၾကာင္းကို ေျခရာခံႏုိင္ပါသည္။

(၁၉၆၄မွ ၁၉၈၈)ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားသည္ယခုအခါ လူၾကီးပိုင္းေရာက္လာခဲ့ျပီ။သူတုိ ့စိတ္ဓါတ္မ်ားသည္အစဥ္
ႏုပ်ိဳဆဲျဖစ္ေၾကာင္းေတြ ့ရပါလိမ့္မည္။ငယ္စဥ္ကပင္ ၾကီးလာလွ်င္ ျပန္လည္စုစည္းၾကရန္ ျပင္းျပေသာအာသီသအစဥ္အျမဲ ရွိခဲ့ၾကပါသည္။ထုိ စိတ္ဓါတ္အခံမ်ားေၾကာင့္လည္း ျပန္လည္စုစည္းမႈအရွိန္မ်ားအားေကာင္းလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
စိတ္ကူးမ်ားကို လက္ေတြ ့အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ ႏွစ္(၅၀) ေျခရာမ်ားေကာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပန္ ့ၾကဲေနသည္မ်ား
 
လက္ေတြ ့စတင္စုစည္းရာေနရာမွာ လူရည္ခၽြန္ မ်ိဳးဆက္ (၁၉၈၈) ျဖစ္သည့္ ကိုစုိးနႏၵာ ႏွင့္ကို မ်ိဳးၾကည္သာတုိ ့
သူငယ္ခ်င္းမ်ား မိတ္ေဆြတုိ ့စုစည္းၾကသည့္ လူမႈေရး ကြန္ယက္( facebook ) တြင္ျဖစ္၏။
 
အစတြင္ open group ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၁တြင္ closed group အျဖစ္ေျပာင္းခဲ့သည္။ေနာင္ျဖစ္ထြန္းလာမည့္ လူရည္ခၽြန္အဖြဲ ့
အတြက္လုိအပ္ေသာနည္းပညာႏွင့္အခ်က္အလက္ ပိုင္းဆိုင္ရာပံပိုးမႈမ်ား ကို ထုိအဖဲြ ့ဝင္မ်ားအခ်င္းခ်င္း အေဝးမွစြမ္းႏုိင္သမွ်စုစည္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကသည္။
 
ထုိ လူငယ္မ်ိဳးဆက္မွ စခဲ့သည္ကို၊ လက္တြဲခဲ့သူ့စီနီယာ လူရည္ခၽြန္ ၾကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေဖသက္ခင္၊ ထုိ မွ ဦးေနဦး၊ ဦးသန္းဝင္း၊ ဦးကိုကိုၾကီး တုိ ့အပါအဝင္အျခားလူရည္ခၽြန္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
 
ထုိေနရာတြင္ ျဖစ္ခ်င္တာေတြ ၊ ျဖစ္သင့္တာေတြကုိ ဆုိးေကာင္းက်ိဳးေၾကာင္းေဆြးေႏြးေျပာဆုိခဲ့ၾကပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္သည္မ်ားကိုစရန္စိတ္ကူး ခဲ့ၾကပါသည္။လူရည္ခၽြန္စီမံကိန္းကဲ့သုိ ့လူငယ္စီမံကိန္းေပၚေပါက္ေရးျဖစ္၏။
၁၉၈၈ ေႏြရာသီလူငယ္စခန္းတြင္ ေနာက္ႏွစ္စခန္းရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္စရာမရွိခဲ့ေပ။
သို ့ေသာ္မေမွ်ာ္လင့္ သည္မ်ားျဖစ္ခဲ့ျပီး ရပ္နားခဲ့ေသာ အစီအစဥ္မွာ၂၀၁၂ ေႏြရာသီတြင္ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ျပန္လည္ေပၚေပါက္ေစလုိသည့္ဆႏၵမ်ားေၾကာင့္ လူရည္ခၽြန္မ်ားအားပါးတရၾကိဳဆုိမႈခဲ့ၾကသည္။လက္ရွိဘဝမွ
လူငယ္ဘဝ သို ့လြမ္းေမာစရာမ်ား ၊ ပီဘိျဖဴစင္လွေသာ ေပ်ာ္ရႊင္စရာမ်ားကို ျပန္လည္ ေျပာၾကားရင္းရွင္သန္ေနေသာ ထုိစာမ်က္ႏွာမ်ားသည္ မ်ိဳးဆက္ကြာဟမႈ မ်ားကို က်ဥ္းေျမာင္းေစသည္။ မတူညီေသာ အျမင္မ်ားကို တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး
ေဆြးေႏြးဖလွယ္ရာ ေနရာျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
ေရွ ့မွီေနာက္မွီ ျဖတ္သန္းမႈမ်ားကိုျပန္ေျပာင္း လြမ္းေမာရင္း မွ လူရည္ခၽြန္စာရင္းတိက်ေရးအားထုတ္မႈမ်ား၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးဆက္သြယ္မႈရရန္အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းေရးအစီအစဥ္မ်ားစဥ္ဆက္မျပတ္ၾကိဳးစားခဲ့ရာ
ရန္ကုန္ျမိဳ ့ရွိအေျခခံပညာဦးစီးဌာန (၁) မွဦးစိုးဝင္းကိုဆက္သြယ္ရန္ဦးစိုးျမင့္(ရဲထြဋ္နီ)တုိ ့ကူညီမႈေၾကာင့္ထိန္းသိမ္းထားေသာစာရင္းအျပည့္
အစံုကို စာၾကည့္တုိက္တြင္ေတြ ့ခဲ့ရပါသည္။ ဆရာဦးညြန္ ့ေမာင္ (စီမံကိန္းေကာ္မတီ၏အတြင္းေရးမွဴး) (ယခုကြယ္ကြန္)
၏အားစုိက္ထုတ္မွဳျဖစ္ပါသည္။ေနာက္စာၾကည့္တုိက္တစ္ခုကား စမ္းေခ်ာင္းရွိဦးထြန္းေအာင္ပညာတန္ေဆာင္စာ
ၾကည့္တုိက္ျဖစ္ပါသည္။ ပညာေရးႏွင့္ပါတ္သက္ျပီးျပဳစုစုေဆာင္းထားရာ ဆရာၾကီးဦးသန္းဦးမွဆက္သြယ္ေပးျခင္း
ေၾကာင့္လူရည္ခၽြန္စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရသည့္အစီရင္ခံစာမ်ား၊ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကိုထုိစာၾကည့္တုိက္
တြင္ေလ့လာခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ ထုိစာၾကည့္တိုက္မ်ားပိုမုိဖြံ ့ျဖိဳးေရရွည္တည္တံ့ေရးပံ့ပိုးရန္အဖြဲ ့မွအားေပးသင့္ပါသည္။

(၇-၇-၁၃) တြင္ရန္ကုန္ျမိဳ့ တြင္ မ်ိဳးဆက္မတူေသာ၊တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးယခင္မေတြ ့ဘူးေသာ သူမ်ားအပါအဝင္လူရည္ခၽြန္ မိတ္ေဆြ(၁၄) ဦး စတင္ ေတြ ့ဆံုျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။ လူရည္ခၽြန္အဖြဲ ့ျပန္လည္ ေပၚထြက္လာေရးစိတ္ျပင္းျပလွသည့္
လူရည္ခၽြန္တုိ ့ပထမဆံုး ေျမျပင္တြင္ေတြ ့ဆံုခဲ့ျခင္းပင္။

 
ထုိမွသည္လစဥ္ေတြ ့ဆံုပြဲမ်ားက်င္းပကာ စုစည္းႏုိင္သည္မ်ားကို ေပးပို ့ဆက္သြယ္ရရွိသည့္အတုိင္း (၅-၁-၁၄)တြင္ စာအုပ္အသြင္ကူးေျပာင္းလာသည္ကို ယခုအတြဲ (၁) တြင္ ေတြ ့ျမင္ႏုိင္ပါျပီ။ ႏုိင္ငံပိုင္ လူသားရင္းျမစ္တစ္ခု ကိုရွာေဖြတူးေဖာ္ၾကည့္ကာ ျမန္မာ့သမုိင္းထဲတြင္ပံုထင္ၾကည့္ႏုိင္မည္လားဟု ၾကိဳးစားျဖစ္ပါသည္။
လူရည္ခၽြန္မ်ား ျပန္လည္စုစည္းျခင္းကို စာနယ္ဇင္းသတင္းမီဒီယာမ်ားက အားေပးၾကသည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း အခ်ိန္တုိအတြင္းလွ်င္ျမန္ေသာ အရွိန္ ျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္ႏုိင္ခဲ့ရပါသည္။ စာတုိက္မွေပးပို ့ရန္ ရုံးဌာန လိပ္စာကို ဦးေမာင္ေမာင္လြင္၊ စစ္တုရင္အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ မွ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။အားလံုးက မိမိႏုိင္သည္၊စြမ္းသည္မ်ားျဖင့္ပံပိုးေပးခဲ့ၾကရာရန္ပံုေငြမ်ားစြာမေတာင့္တင္းေသာ္လည္းအလုပ္ရလာဒ္မ်ားျဖစ္ထြန္းခဲ့ပါသည္။
အီးေမးလ္ကို ဦးေက်ာ္ျငိမ္းေအးမွတာဝန္ယူခဲ့၏။ EMG ဦးသန္းထြဋ္ေအာင္၏ ကူညီပံပိုးေပးမႈမ်ားကေက်ာရုိးသဖြယ္ရွိခဲ့သည္။
လူရည္ခၽြန္ အမ်ားစုကို ဝန္ထမ္းေကာင္းေတြျဖစ္သည္ဟု ေစာေစာပိုင္းမ်ိဳးဆက္ မွမွတ္ခ်က္ျပဳၾကပါသည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ေရႊ ျမန္မာတုိ ့ကမ ၻာအႏွံ ့ခရီးဆန္ ့ခဲ့ရာ ေရၾကည္ရာမ်က္ႏုရာ ေရာက္ရွိေနသည္မ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း သတိထားမိပါသည္။ ထုိသူတုိ ့ထံမွအေတြ ့အၾကံဳပညာမ်ားကို ႏုိင္ငံအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ႏုိင္သမွ် ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ကာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္လားအဖြဲ ့မွ ရည္မွန္း ေမွ်ာ္လင့္ထားၾက ပါသည္။
ယခုစာအုပ္အတြဲ (၁) တြင္ ေပးပို ့ဆက္သြယ္သူ (ရ၀၀) နီးပါးခန္ ့ကို ႏွစ္အစဥ္လုိက္စီစဥ္ျပဳစုထားပါသည္။
လူရည္ခၽြန္နံပါတ္မ်ားကို အဖြဲ ့မွ ပူးတြဲပါ စီဒီေခြ ရွိ ဇယားအတုိင္း ႏွစ္အစီအစဥ္အတုိင္းသတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ကာ (၇) ထပ္ကြမ္းရေသာၾကာင့္ နံပါတ္(၇) ခုရွိသည့္တုိင္ အေစာဆံုးႏွစ္မွနံပါတ္ကို သာ ယင္း၏ နံပါတ္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။စီမံကိန္း အေပၚ သံုးသပ္စာတမ္းကိုလည္း သီးသန္ ့ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။
လူရည္ခၽြန္(၅၀၀၀) ေက်ာ္၏ အေျခအေနကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရး ၊ အမ်ားျပည္သူတုိ ့ထံ သတင္းစကားပါးႏုိင္ေရးအတြက္
စာအုပ္အတြဲမ်ားကိုျပဳစုႏုိင္ေရး ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စု ကိုကိုယ္စားျပဳေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္တုိ ့ျဖစ္ခဲ့သည့္၊ ျဖစ္ေနသည့္ လူသားရင္းျမစ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ မွတ္တမ္းျဖစ္သည္။အခ်ိန္တုိအတြင္း အခက္အခဲမ်ားထဲမွ ရႏုိင္သမွ် မွတ္တမ္းတင္ျခင္းျဖစ္ပါသျဖင့္ျပီးျပည့္စံုမႈ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားပါဦးမည္။
ယခုကဲ့သို ့မွတ္တမ္း စာအုပ္မ်ား ေပၚထြက္လာျခင္းမွာလည္းတစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း အစြမ္း မဟုတ္၊
အဖြဲ ့လုိက္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ တစ္ဦးခ်င္းတာဝန္ယူမႈ အထူးသျဖင့္ျပင္းျပေသာစိတ္အားထက္သန္မႈမ်ားျဖင့္စိတ္ဝမ္းလက္ညီ
ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားေၾကာင့္သာျဖစ္ေၾကာင္းပါ။
အဖြဲ ့အေနျဖင့္ လူအား ေငြအား ထက္သန္စြာ အခ်ိန္ေပး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ၾကေသာ ၊ႏုိင္ငံ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္း
မ်ားကို တတ္ႏုိင္သမွ်ေဆာင္ရြက္ခဲ့၊ ေဆာင္ရြက္ဆဲ၊ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္ေသာလူရည္ခၽြန္မ်ားအပါအဝင္ မိတ္ေဆြ အေပါင္းတုိ ့အား ေလးစားတန္ဘုိးထားေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။
လူရည္ခၽြန္ (၇၀၀) ခန္ ့၏အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ သည့္ယခုစာအုပ္အတြဲ(၁) ကို စုစည္းျပီးေနာက္ရရွိခဲ့သည့္ မ်ားစြာေသာ ရလာဒ္ေကာင္း မ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။အတြဲ (၂) ကိုဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ပါဦးမည္။
ထိန္းသိမ္းထားေသာ မွတ္တမ္းမ်ားေၾကာင့္ စာရင္းျပဳစုရာတြင္ႏွင့္စုေဆာင္းခဲ့သူေဒၚခင္သန္းဦး၊ဦးတင္မင္း၊ေဒၚေမသင္းလႈိင္၊
ေဒၚ သူဇာရွိန္၊ ေဒၚတင့္တင့္ၾကည္၊ဦးေအာင္ေဇာ္ဦး၊ ဦးေအာင္ေဇာ္မ်ိဳး ႏွင့္ပညာတန္ေဆာင္စာၾကည့္တုိက္ႏွင့္ အေျခခံ(၁)စာၾကည့္တုိက္မ်ားကိုမ်ားစြာအေထာက္အကူရပါေၾကာင္းေျပာလုိပါသည္။
ခုႏွစ္မွတ္တမ္း
၁၉၆၄ -တရားမွ်တေသာယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအၾကား ေရြးခ်ယ္ယွဥ္ျပိဳင္ရသည့္လူရည္ခၽြန္
စီမံကိန္းကို စတင္သည္။
၁၉၈၈- (၂၅) ၾကိမ္ေျမာက္လူရည္ခၽြန္စီမံကိန္းသည္ေနာက္ဆံုးႏွစ္အျဖစ္ မရည္မွန္းခဲ့ေသာ္လည္း
ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအၾကားတြင္ ရပ္နားသြားခဲ့ရသည္။
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဧျပီ-လူရည္ခၽြန္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသူအခ်င္းခ်င္းျပန္လည္ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးႏုိင္သည့္လူမႈေရးစာမ်က္ႏွာ
တစ္ခုကိုfacebook လူမႈစာမ်က္ႏွာတြင္ စတင္ခဲ့ၾကသည္။
၂၀၁၂ မတ္လ တြင္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန(၁) စာၾကည့္တုိက္တြင္ (၁၉၆၄-၈၈)လူရည္ခၽြန္စာရင္းမ်ားကို ေတြ ့
ရွိမွတ္တမ္းယူႏုိင္ခဲ့သည္။
၂၀၁၃ မတ္လ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွအေျခခံပညာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကိုဘက္စံုထူးခၽြန္မႈအေပၚမူတည္ကာ
ေရြးခ်ယ္သည့္ဘက္စံုထူးခၽြန္စီမံကိန္းျပန္လည္စတင္ခဲ့သည္။
၂၀၁၃ ဇူလုိင္လတြင္ (၁၉၆၄ မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္) အတြင္းေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရေသာ လူရည္ခၽြန္ေက်ာင္းသား(၁၄) ဦး ရန္ကုန္ျမိဳ ့
တြင္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ေတြ ့ဆံုခဲ့ၾကသည္။ ထုိ ့ေနာက္ေတြ ့ဆုံပြဲမ်ား၊ အလုပ္အဖြဲ ့အစည္းအေဝးမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္
အားထုတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ရာ ဒီဇင္ဘာလဆန္းအထိ လစဥ္ေတြ ့ဆံုပြဲ ၾကီး(၅) ၾကိမ္ ႏွင့္ တနဂၤေႏြအလုပ္အစည္းအေဝး
မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၃ စက္တင္ဘာ ၂၂ တြင္ ဆရာၾကီးဦးသန္းဦးကို ေတြ ့ဆံုေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္။ ထုိ ့ေနာက္ဆရာၾကီးဦးထြန္းေအာင္
စာၾကည့္တုိက္တြင္အခ်က္အလက္မွတ္တမ္းမ်ားေလ့လာႏုိင္ခဲ့သည္။
၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီတြင္ ေရႊရတုအၾကိဳေတြ ့ဆံုပြဲအျဖစ္ လူရည္ခၽြန္မွတ္တမ္း အတြဲ(၁) ကိုစတင္ထုတ္ေဝပါသည္။
၂၀၁၄ ဧျပီလတြင္ လူရည္ခၽြန္ ေရႊရတုပြဲ ကို က်င္းပရန္ရည္ရြယ္ထားပါသည္။
ယာယီအမႈေဆာင္အဖြဲ ့ကိုယ္စား မွတ္တမ္းတင္သူ
တင့္တင့္ၾကည္
(၁၁-၁၂-၁၃)

One Response to “လူရည္ခၽြန္ လူမႈေရး ကြန္ယက္( facebook ) လူရည္ခၽြန္ မွသည္ ေရႊရတုပြဲ ယာယီအမႈေဆာင္အဖြဲ ့”

  1. drkokogyi Says:

    TQ and congratulations Dr TTK… But you need to mention that you have started the transition of virtual to real life struggles by starting searching and later recorded the list. Please mention the 14 persons in first meeting and the persons who contributed to have a final list. (Sorry I failed to participate in these difficult time consuming process.) I really appreciated and thanks all of you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: