ဒို ့ဘိုးဘြား အေမြစစ္ မို ့ အႀကမ္းဖက္ အုးံ မေလ .. .ျပည္ေထာင္စု ကို ဖ်က္ဆီး ဖို ့ဒို ့တာဝန္ ေပ..

Solonight Emparor

ကမၻာ မေႀက ဗမာျပည္ ဒို ့ဘိုးဘြား အေမြစစ္ မို ့ အႀကမ္းဖက္ အုးံ မေလ …

ျပည္ေထာင္စု ကို ဖ်က္ဆီး ဖို ့ဒို ့တာဝန္ ေပ..

ဒါဒို ့ေျပ ဒါဒို ့ေျမ တရုပ္ ပိုင္တ့ဲေျမ …
တရုပ္ ေျမ တရုပ္ျပည္ အက်ိဳးကို ညီညာ စြာ ဒို ့တေတြ ထမ္းေဆာင္ပါ စို ့ေလ ..
အဖိုးတန္ ေျမ တရုပ္ ပိုင္သေလ ..

Solonight Emperor …
ဤ သီခ်င္း ကို နိုင္ငံေတာ္ အား လ်ဴဒါန္း ပါမည္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: